Aktualności

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa zaprezentowana na V Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego 2016.10.27

Podczas odbywającego się w Ossie V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel przedstawił strategię PSG na lata 2016 – 2022.

Jak podkreślił, obecny Zarząd Spółki rozpoczął swoją kadencję od zdiagnozowania najpoważniejszych problemów. Były to między innymi brak długofalowej filozofii działania, nieadekwatna do potrzeb struktura organizacyjna, archaiczny model obsługi klienta oraz brak scentralizowanych, zintegrowanych systemów IT, wiek pracowników i nastawienie Spółki wyłącznie na prostą redukcję kosztów.

Obecna strategia PSG zakłada zmianę struktury organizacyjnej z cztero- na trzystopniową i zwiększenie liczby jednostek terenowych tak, by były one skorelowane ze strukturą administracyjną Polski. Zamiast dotychczasowych 6 Oddziałów i 19 Zakładów od 1 stycznia 2017 powstanie 17 Zakładów Gazowniczych. Spółka uruchomi również ok. 170 Gazowni i Punktów Gazowniczych oraz reaktywuje 47 jednostek zlikwidowanych w poprzednich latach. Jest to powrót do tradycji, w której to Gazownia jest podstawowym ogniwem, łączącym klienta z Polską Spółką Gazownictwa. Znacznie skróci to ścieżki decyzyjne i usprawni obsługę klientów.

Misją PSG jest dostarczanie paliwa gazowego w sposób ciągły, odpowiedzialny i bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Spółka chce realizować politykę energetyczną Rządu RP, porządkować system gazowniczy i współuczestniczyć w planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Kolejne strategiczne cele to rozwój infrastruktury dystrybucji gazu, współpraca z administracją rządową i samorządową, wyrównywanie różnic cywilizacyjnych i pobudzanie koniunktury gospodarczej.

PSG chce likwidować tzw. białe plamy na mapie Polski. Obecnie stopień gazyfikacji kraju wynosi 58%, co oznacza, że jedynie 1434 gminy z 2479 mogą korzystać z gazu ziemnego. Spółka stawia na ścisłą współpracę z samorządami i gazyfikację z wykorzystaniem gazu LNG w miejscach, gdzie nie ma stałej sieci dystrybucji gazu lub z różnych względów jej budowa jest niemożliwa.

Na koniec 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa chce osiągnąć następujące wskaźniki skumulowane za lata 2016 - 2022:

- EBITDA 15895 (mln PLN)

- Wolumen 79,06 (mld metrów sześciennych)

- Liczba przyłączy 350 600 sztuk

- Stopień gazyfikacji 60,79%

Podczas prezentacji Prezes Jarosław Wróbel podkreślił również, że PSG przyjęło nową koncepcję zarządzania wartością firmy. Spółka będzie realizować politykę ewolucyjnego wzrostu nie tylko poprzez prostą redukcję kosztów, sprowadzającą się w poprzednich latach praktycznie do zwolnienia ok. 2500 pracowników, ale poprzez inicjatywy mające zwiększyć wolumen dystrybuowanego gazu. Jednocześnie będzie utrzymywać dyscyplinę kosztową i optymalizować koszty realizowanych procesów. Również cały pakiet strategicznych zmian wypracowany został w nowatorski sposób, wspólnie ze Stroną Społeczną oraz kadrą menedżerską PSG, bez angażowania zewnętrznych firm konsultingowych.

Polska Spółka Gazownictwa to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa. Zarządza ponad 177 tysiącami kilometrów gazociągów, dystrybuuje około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie i obsługuje około 7 milionów odbiorców przemysłowych i indywidualnych.

Polska Spółka Gazownictwa planuje ogromną inwestycję w Jarosławiu 2016.10.25

Polska Spółka Gazownictwa chce wybudować w Jarosławiu zakład, produkujący kompletne stacje regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego – LNG. Poinformowali o tym członkowie Zarządu PSG oraz wiceprezes PGNiG podczas spotkania z byłymi pracownikami zakładu PSG z Jarosławia oraz na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. 

Wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 25 milionów złotych. Polska Spółka Gazownictwa przeznaczy te pieniądze na opracowanie projektu, zakup działki, budowę budynku produkcyjnego, magazynów oraz lakierni, a także na zakup  maszyn i urządzeń oraz środków transportu. 

Zakład miałby powstać do końca 2017 roku. Według wstępnych szacunków w zakładzie mogłoby zostać zatrudnionych około 70 osób. Zgodnie z założeniami do końca 2019 roku zakład w Jarosławiu mógłby osiągnąć możliwość produkcji 100 kompletnych stacji regazyfikacji LNG rocznie. 

Polska Spółka Gazownictwa liczy na dobrą współpracę z lokalnymi władzami i sprawne załatwienie wszystkich wymaganych przy inwestycji procedur, co pozwoli na szybką budowę zakładu i jego uruchomienie. Jak podkreślił Prezes PSG Jarosław Wróbel budowa stacji regazyfikacji i dostarczanie za ich pośrednictwem gazu do nowych odbiorców to realizacja opracowanej przez obecny Zarząd PSG nowej strategii Spółki. Zakłada ona między innymi wyrównywanie różnic cywilizacyjnych oraz likwidację tzw. białych plam na gazowej mapie Polski.

Stacje regazyfikacji to najszybsza, bezpieczna  i często jedyna metoda dostarczenia gazu ziemnego odbiorcom w rejonach, w których nie ma sieci gazowniczych. Budowa przez PSG własnego zakładu w Jarosławiu pozwoli na obniżenie kosztów produkcji i  lepsze dostosowanie stacji do potrzeb. To także aktywizacja lokalnego rynku pracy, co zwłaszcza na Podkarpaciu jest niezwykle istotne. 

Wiceprezes PGNiG Janusz Kowalski podkreślił na konferencji prasowej, że budowa zakładu w Jarosławiu to ważna informacja dla całej polskiej gospodarki i sektora gazowego. Polska Spółka Gazownictwa nie chce bowiem kupować stacji regazyfikacji za granicą, ale sama produkować je w Jarosławiu. Ta inwestycja to także najlepszy przykład realizacji programu zrównoważonego rozwoju. Budowa zakładu w Jarosławiu daje też w przyszłości szanse na eksport polskich stacji regazyfikacji na Ukrainę. 

Obecnie PSG eksploatuje osiem stacji regazyfikacji gazu ziemnego, w przyszłym roku chce wybudować kolejnych 11.

PSG zaprasza innowacyjne firmy do współpracy ​ 2016.10.17

Wystartowała III edycja Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów. To projekt, w którym startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zgłaszać swoje rozwiązania dla spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. W tej edycji na innowacyjne projekty czeka Polska Spółka Gazownictwa. Najlepsze zostaną wybrane do wdrożenia.

PGNiG SA we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa poszukują rozwiązań odpowiadających potrzebom technologicznym i biznesowym stojącym przed Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Do zgłoszeń zapraszamy startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

W trzeciej edycji Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów szukamy podmiotów, które swoimi propozycjami rozwiązań najlepiej odpowiadają na wyzwania technologiczne i biznesowe Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., i które są możliwe do demonstracji, pilotażu i/lub komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

Nabór skierowany jest do startupów oraz przedstawicieli segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących produkt lub usługę, na co najmniej 7. Poziomie Gotowości Technologicznej, tj. takim, który umożliwia przeprowadzenie demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

Polska Spółka Gazownictwa poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne i  biznesowe spółki związane z poniższymi obszarami:

1. Rozwój inteligentnej sieci gazowej (GAS SMART GRID)

2. Optymalizacja energetyczna stacji gazowych

3. Nowe sposoby łączenia tworzyw sztucznych ze stalą

4. Power-to-Gas​

Termin zgłaszania propozycji zgodnych z zaprezentowana tematyką upływa 10 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje, wymagane dokumenty oraz zgłoszenia projektów na Platformie Transferu technologii ARP pod adresem: www.ptt.arp.pl/Warsztaty

Wybrane podmioty zostaną zaproszone na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów, które odbędą się w grudniu 2016 r.

Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG 2016.08.19

1 września 2016 r. o godz. 6:00 wchodzi w życie nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DRR-4323-8(14)/2016/AKa1 z 16 sierpnia br.).  Jest to jeden z najważniejszych dokumentów, precyzujący zasady funkcjonowania sieci dystrybucyjnej w Polskiej Spółce Gazownictwa.  

W nowej Instrukcji doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu zmiany sprzedawcy, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, a także zasady współpracy z operatorami innych systemów dystrybucyjnych.

Zmiany wprowadzone do Instrukcji związane są m.in. z koniecznością dostosowania jej do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej,  dostosowania do zmieniających się wymogów prawa oraz uzupełnienia Instrukcji o sugestie użytkowników systemu dystrybucyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z nową Instrukcją, jej tekst dostępny pod adresem http://www.psgaz.pl/iriesd

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa 2016 - 2022 2016.08.03

Misja Polskiej Spółki Gazownictwa:

Dostarczamy paliwo gazowe w sposób ciągły, bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. jest największą ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ok. 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez 177 tysięcy km gazociągów. 

 

Od 1 lipca - zgodnie z pakietem porozumień podpisanym między Zarządem Spółki a Stroną Społeczną, a następnie zaakceptowanym przez organy korporacyjne Spółki - wdrażana jest  nowa strategia działalności PSG. Jej wprowadzenie oznacza poważną przebudowę modelu dystrybucji gazu w Polsce.

 

Nowa Wizja przewiduje, że Polska Spółka Gazownictwa staje się  Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w ramach GK PGNiG i przyjmuje na siebie następujące funkcje:

 

 • realizowanie polityki gospodarczej Rządu RP

 • porządkowanie systemu gazowniczego

 • rozwijanie infrastruktury dystrybucji gazu

 • współuczestniczenie w planowaniu zagospodarowaniaprzestrzennego

 • wyrównywanie różnic cywilizacyjnych

 • współpraca z administracją rządową i samorządową

 • pobudzanie koniunktury gospodarczej

 • współpraca ze służbami ratunkowymi na poziomie centralnym i lokalnym

 

Polska Spółka Gazownictwa kieruje się w swojej działalności czterema podstawowymi wartościami. Są to:

 

Odpowiedzialność

 • Wywiązywanie się z umów, zobowiązań, odpowiedzialność za czyny i decyzje.

 • Transparentność działań.

 • Prowadzenie działalności w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu

 

Rozwój

 • Budowanie wartości Spółki.

 • Ciągła poprawa efektywności działań.

 • Poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii.

 • Podejmowanie nowych wyzwań rynkowych.

   

Ludzie

 • Zapewnienie bezpiecznego i godnego środowiska pracy.

 • Dbałość o zapewnienie możliwości rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 • Dbałość o satysfakcję z pracy.

 • Dbałość o kulturę etyczną, sprzyjającą budowaniu pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania w codziennej pracy.

 

Klienci

 • Kształtowanie trwałych relacji z kontrahentami i odbiorcami gazu.

 • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta.

 

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa została oparta o metodykę Balanced Scorecard. Cele strategiczne dotyczą czterech perspektyw i wyrażone są w postaci mapy.

 

 

 

Dzięki przyjętej Strategii Polska Spółka Gazownictwa osiągnie w 2022 roku następujące efekty w poszczególnych perspektywach.

 

Efektem podjętych działań będzie wzrost wartości Spółki wyrażony wartościami skumulowanymi

Projekt dokumentu pn. „Metoda prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci” 2016.07.18

Dnia 11 maja 2016 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. została wyznaczona podmiotem odpowiedzialnym za prognozowanie dobowych ilości gazu ziemnego odbieranych przez użytkowników sieci w punktach poboru mierzonych rzadziej niż codziennie przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PSG. Realizując wytyczne, które zgodnie z art. 42 ust. 2 Kodeksu BAL NC (Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych), nakładają obowiązek opracowania i uzgodnienia metodologii prognozowania, przedstawiamy do konsultacji Projekt dokumentu pn. Metoda prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci.  

Prosimy o przesyłanie uwag do 29 lipca 2016 r. na adres mailowy: bilansowanie@psgaz.pl.

 

Strategiczny pakiet zmian w Polskiej Spółce Gazownictwa 2016.06.24

W zabytkowych murach Muzeum Gazownictwa, na terenie kompleksu PGNiG przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie miało miejsce zdarzenie o niezwykłym znaczeniu dla wszystkich naszych pracowników. Uroczystość podpisania porozumienia w sprawie wprowadzenia strategicznego pakietu zmian w Polskiej Spółce Gazownictwa odbyła się 17 czerwca o godzinie 12.00. Nowa strategia, struktura i system motywacyjny – to efekty dwóch i pół miesięcy pracy naszych zespołów w Jadwisinie.

Zarząd PGNIG reprezentowali: Prezes Zarządu ­–  Piotr Woźniak oraz Wiceprezesi: Janusz Kowalski, Waldemar Wójcik, Bogusław Marzec i Łukasz Kroplewski. Ze strony PSG obecni byli m.in.: Prezes Zarządu – Jarosław Wróbel, Wiceprezes – Adam Węgrzyn, Pełnomocnik ds. Relacji Społecznych – Jan Anysz, Dyrektor Biura Komunikacji ­– Marcin Szczudło, Rzecznik Prasowy ­– Artur Michniewicz oraz przedstawiciele organizacji związkowych, a także pracownicy zaangażowani w pracę Zespołów Strategicznych.

- Pakiet zmian strategicznych, wypracowaliśmy wspólnie – z udziałem pracowników i Strony Społecznej – powiedział Prezes Zarządu, Jarosław Wróbel. – Jako nowy Zarząd wiedzieliśmy jedno: dalsza redukcja kosztów bez stworzenia wizji przyszłości spółki zaprowadzi nas donikąd. Dlatego obraliśmy kierunek prorozwojowy. Postawiliśmy na dynamiczny rozwój z zachowaniem dyscypliny kosztowej. Dzięki takiemu podejściu udało się ochronić 1300 miejsc pracy. 

Nowa koncepcja struktury Polskiej Spółki Gazownictwa opiera się na podziale administracyjnym kraju, w oparciu o 17 Zakładów Gazowniczych i 167 Gazowni. Łącznie powstanie 46 nowych jednostek terenowych.

- Mieliśmy świadomość, że nie da się przeprowadzić tak gigantycznych zmian bez wparcia Strony Społecznej – podkreślił Jarosław Wróbel.

Piotr Woźniak, w uznaniu dla działań PSG przekazał na ręce Prezesa statuetkę „Pracodawca roku" – przyznaną GK PGNiG. To Państwo na niego zapracowali – powiedział.

- PSG jest absolutnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Odbudowujemy oparty na współpracy dialog, te doświadczenia wykorzystamy w innych spółkach Skarbu Państwa – powiedział Paweł Gruza, wiceminister Skarbu Państwa.

Na zakończenie I części spotkania głos zabrali czołowi przedstawiciele organizacji związkowych.

- Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy propozycję Prezesa Wróbla – aby przyszłość spółki budować wspólnie: pracownicy z Zarządem – powiedział przewodniczący OZZ GNiG –  Dariusz Matuszewski.

- Do tej pory, aby zredukować koszty, nieustannie zmniejszało się liczbę pracowników. Ten niekorzystny kierunek został odwrócony. Dialog – okazał się konstruktywnym dialogiem – wypracowaliśmy konkretne propozycje – to nasz wspólny sukces – powiedział Przewodniczący NSZZ „Solidarność" Bogdan Stępiński.

Po uroczystości podpisania strategicznego pakietu zmian odbyła się konferencja prasowa.

W II części spotkania Nową strategię na lata 2016-2022 przedstawił Dyrektor Departamentu Strategii – Piotr Skrzyniarz. Powstała ona w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników. Obrana metodyka ma charakter dynamiczny – pozwoli na bieżąco reagować tam, gdzie jest to potrzebne. Wolumen na poziomie ponad 79 mld m3, ponad 350 tys. nowych przyłączy, zwiększenie stopnia gazyfikacji kraju do ponad 60 procent – to cele, jakie stawia przed nami nowa strategia Spółki.

Z nowym systemem motywacyjnym zebrani mogli zapoznać się dzięki prezentacji Mirosława Wójcika – Kierownika Biura Strategii Personalnej. Cały system motywacyjny składa się z trzech elementów: świadczeń związanych z ochroną miejsc pracy, świadczeń finansowych i  pozafinansowych.

Na zakończenie głos zabrał Adam Węgrzyn – wiceprezes Zarządu, dziękując wszystkim za podjęty trud, który doprowadził do osiągnięcia zamierzonego celu.  Zaprezentował równocześnie planowany sposób podejścia Zarządu PSG do realizacji operacyjnych projektów, dzięki któremu możliwe będzie zrealizowanie Strategii Spółki.

Z wynikami prac zespołów zadaniowych można będzie zapoznać się w najbliższym czasie. Już niebawem przekonamy się również o korzyściach dla pracowników, płynących z wprowadzenia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Druga zmiana Taryfy nr 3 zatwierdzona 2016.06.10

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr DRG-4212-24(6)/2016/22378/III/AIK z dnia 9 czerwca 2016 r.) zatwierdzona została „Druga zmiana Taryfy Nr 3 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przedłużenie okresu jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zatwierdzona zmiana taryfy nie powoduje zmiany stawek opłat za świadczone usługi dystrybucji i regazyfikacji. Powyższa decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 39/2016 (916). Treść Drugiej zmiany Taryfy znajduje się w zakładce TARYFA: link.

Polska Spółka Gazownictwa na branżowym podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2016.05.20

19 maja br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zaprezentowano wyniki jubileuszowej, X edycji renomowanego Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W tegorocznym zestawieniu Polska Spółka Gazownictwa znalazła się na podium liderów branżowych, zajmując trzecią pozycję w kategorii „paliwa, energetyka i wydobycie”. Nagrodę w imieniu PSG odebrał Adam Węgrzyn, Członek Zarządu. W klasyfikacji ogólnej - najbardziej CSR-owych firm w Polsce, PSG znalazła się na 14 miejscu. 

Udział w X edycji tego prestiżowego zestawienia to debiut Polskiej Spółki Gazownictwa – w tym roku spółka podjęła to wyzwanie po raz pierwszy. PSG powstała niecałe 3 lata temu i od razu wpisała społeczną odpowiedzialność biznesu w swoją politykę zarządczą. Tegoroczna nagroda dowodzi jak dynamicznie i kompleksowo rozwijamy nasze działania w obszarze CSR. – podkreśla Prezes Węgrzyn. Znalezienie się w zaszczytnym gronie liderów branżowych Rankingu Odpowiedzialnych Firm to prawdziwy powód do dumy, ale także ogromna motywacja dla Polskiej Spółki Gazownictwa do dalszego rozwoju. – dodaje.

Aby mieć szansę znalezienia się w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w tym roku, dostarczyliśmy szczegółowych informacji dotyczących 60 zagadnień w 5 różnych obszarach: odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, odpowiedzialna innowacyjność oraz odpowiedzialne zarządzanie. Poprzeczka została ustawiona bardzo wysoko, gdyż zdecydowaliśmy się pominąć pulę pytań dla firm debiutujących w rankingu (tzw. mały ranking) i startowaliśmy w zestawieniu na równi z przedsiębiorstwami bardziej doświadczonymi i wielokrotnie nagradzanymi. Wszystkie dane zostały zweryfikowane podczas trwającego 3 tygodnie audytu komisji rankingowej.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to organizowane od wielu lat zestawienie największych polskich spółek ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Pełny Ranking Odpowiedzialnych Firm 2016 dostępny jest pod adresem.

 

"PSG stawia na innowacyjne magazyny energii w gazownictwie" - wypowiedź wiceprezesa Węgrzyna na konferencji Gazterm 2016 2016.05.18

 

Wiceprezes zarządu Adam Węgrzyn podczas tegorocznej konferencji Gazterm: "budżet inwestycyjny PSG w perspektywie trzech lat wzrośnie do 2 mld zł". 

W trakcie panelu Prezes Węgrzyn zadeklarował m.in., że Zarząd będzie stawiał na innowacyjność.

- Członkowie zarządu PSG są afirmatorami innowacyjności. W PSG powołany został departament R+B+I, czyli badania i rozwój, poszerzone o innowacje. Spółka realizuje projekt badawczy, dotyczący wpuszczenia wodoru do sieci dystrybucyjnej i magazynowania energii elektrycznej. Inny projekt dotyczy umieszczenia światłowodów w sieci dystrybucyjnej, zarządzanej przez spółkę – powiedział wiceprezes zarządu PSG.

Pełna treść artykułu znajduje się na portalach www.cire.pl oraz www.biznesalert.pl