Fundusze unijne

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największym beneficjentem środków unijnych w segmencie dystrybucji gazu. Do końca 2015 roku Spółka zrealizowała 38 projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Łączna ich wartość to 529 mln zł. Kwota uzyskanej dotacji to prawie 180 mln zł. Strategicznym celem spółki jest maksymalizacja dofinansowania ze środków UE 2014-2020 na realizację projektów inwestycyjnych oraz efektywne wykorzystanie dotacji na działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. traktuje pozyskiwanie unijnego dofinansowania, jako wyzwanie strategiczne umożliwiające wdrażanie projektów w różnych obszarach swojego działania, których realizacja bez wsparcia w postaci dotacji nie byłaby możliwa. Spółka aktywnie pozyskała środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i Regionalnych Programów Operacyjnych na projekty budowy i przebudowy gazociągów oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekty ukierunkowane na rozwój zasobów ludzkich oraz budowanie zaplecza kadrowego.

W ramach perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020, w dniu 30 czerwca 2016 roku złożone zostały wnioski o dofinansowanie dla 10 projektów inwestycyjnych o wartości ponad 500 mln zł i szacowanym dofinansowaniu na poziomie ok. 300 mln zł. Ponadto 30 września Spółka zgłosiła kolejne 42 projekty w ramach aktualizacji dokumentu „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020” o łącznej wartości prawie 2 mld zł. Umieszczenie projektów na powyższej liście jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Strategicznym celem spółki jest maksymalizacja dofinansowania ze środków UE na realizację projektów inwestycyjnych oraz efektywne wykorzystanie dotacji również w innych obszarach działalności. Gwarancją skutecznego pozyskania środków jest duże zaangażowanie pracowników oraz przygotowanie odpowiednich struktur organizacyjnych do wdrażania nowych projektów.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat projektów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. realizowanych przy współfinansowaniu funduszy europejskich.