Fundusze unijne    

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największym beneficjentem środków unijnych w segmencie dystrybucji gazu. Do końca 2015 roku Spółka zrealizowała 38 projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Łączna ich wartość to 529 mln zł. Kwota uzyskanej dotacji to prawie 180 mln zł. Strategicznym celem spółki jest maksymalizacja dofinansowania ze środków UE 2014-2020 na realizację projektów inwestycyjnych oraz efektywne wykorzystanie dotacji na działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. traktuje pozyskiwanie unijnego dofinansowania, jako wyzwanie strategiczne umożliwiające wdrażanie projektów w różnych obszarach swojego działania, których realizacja bez wsparcia w postaci dotacji nie byłaby możliwa. Spółka aktywnie pozyskała środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i Regionalnych Programów Operacyjnych na projekty budowy i przebudowy gazociągów oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekty ukierunkowane na rozwój zasobów ludzkich oraz budowanie zaplecza kadrowego.

W ramach perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020 dotychczas zostały złożone wnioski o dofinansowanie dla 11 projektów inwestycyjnych o wartości ponad 540 mln zł i szacowanym dofinansowaniu na poziomie ok. 300 mln zł. Ponadto Spółka zgłosiła kolejne 41 projektów w ramach aktualizacji dokumentu „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020” o łącznej wartości prawie 2 mld zł. Umieszczenie projektów na powyższej liście jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Do dnia 29 marca 2019 roku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w ramach działania 7.1. POIiŚ 2014-2020 – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zawarła z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym umowy o dofinansowanie na realizację 9 projektów.

Strategicznym celem Spółki jest maksymalizacja dofinansowania ze środków UE na realizację projektów inwestycyjnych oraz efektywne wykorzystanie dotacji również w innych obszarach działalności. Gwarancją skutecznego pozyskania środków jest duże zaangażowanie pracowników oraz przygotowanie odpowiednich struktur organizacyjnych do wdrażania nowych projektów.

W dalszej części znajdą Państwo informacje na temat projektów Spółki realizowanych przy współfinansowaniu funduszy europejskich.

 

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

  • Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013