Fundusze unijne

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największym beneficjentem środków unijnych w segmencie dystrybucji gazu. Do końca 2015 roku Spółka zrealizowała 38 projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Łączna ich wartość to 529 mln zł. Kwota uzyskanej dotacji to prawie 180 mln zł. Strategicznym celem Spółki jest maksymalizacja dofinansowania ze środków UE 2014-2020 na realizację projektów inwestycyjnych oraz efektywne wykorzystanie dotacji na działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową.
Flaga Unii Europejskiej na maszcie na tle bezchmurnego nieba i światła słonecznego
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. traktuje pozyskiwanie unijnego dofinansowania, jako wyzwanie strategiczne umożliwiające wdrażanie projektów w różnych obszarach swojego działania, których realizacja bez wsparcia w postaci dotacji nie byłaby możliwa. Spółka aktywnie pozyskała środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i Regionalnych Programów Operacyjnych na projekty budowy i przebudowy gazociągów oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekty ukierunkowane na rozwój zasobów ludzkich oraz budowanie zaplecza kadrowego.

Do dnia 23 kwietnia 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w ramach działania 7.1. POIiŚ 2014-2020 – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zawarła z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym umowy o dofinansowanie na realizację 10 projektów.

W dniu 10 czerwca 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w ramach poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie dla projektu badawczo - rozwojowego pn. „Innowacyjny system automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej (SIildig AE)"

Strategicznym celem Spółki jest maksymalizacja dofinansowania ze środków UE na realizację projektów inwestycyjnych oraz efektywne wykorzystanie dotacji również w innych obszarach działalności. Gwarancją skutecznego pozyskania środków jest duże zaangażowanie pracowników oraz przygotowanie odpowiednich struktur organizacyjnych do wdrażania nowych projektów.