DLA KLIENTA • 10 stycznia 2024

Zmiana taryfy PSG

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRG.DRG-2.4212.61.2022.AG z dnia 5 stycznia 2024 r. została zatwierdzona „Zmiana nr 1 Taryfy Nr 12 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
Logo PSG na dachu budynku, na tle niebieskiego nieba z chmurami
Przedmiotowa zmiana taryfy została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe” Nr 2(2799) z dnia 8 stycznia 2024 r. i dotyczy dostosowania tekstu Taryfy nr 12 do zapisów:
  • ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z poźn. zm.) – obowiązuje w okresie 1.01-30.06.2024 r.
oraz
  • zmiany rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 280, z późn. zm.) – wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2024 r.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform