Plan ograniczeń

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działając zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym  [Dz.U. z 2021 r. poz. 2249], przedstawia "Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Nr 1/2021", zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Plan obowiązuje od 19 stycznia 2022 r. do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego Planu.
Fragment biurka z otwartym laptopem i planem architektonicznym, widoczna ręka na klawiaturze i ręka trzymająca pióro
Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 549] do wiadomości publicznej podawana jest tylko pierwsza część Planu ograniczeń.  

Część I oraz Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca Plan ograniczeń znajdują się w plikach do pobrania.

UWAGA
W dniu 10.04.2021 weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549). Straciło moc, dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2007 r. nr 178 poz. 1252).

Powyższa zmiana w sposób znaczący wpływa na obowiązki poszczególnych uczestników rynku gazu oraz zmienia zasady sporządzania Planu Ograniczeń przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
Polska Spółka Gazownictwa zaleca szczegółowe zapoznanie się z treścią znowelizowanych przepisów.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. przygotowała opracowanie, w formie pytań i odpowiedzi, dotyczące najważniejszych zagadnień dotyczących ograniczeń w poborze gazu ziemnego oraz Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Ww. opracowanie znajduje się w plikach do pobrania.

Załącznik do przekazywania 10 stopnia zasilania (czyli minimalnej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych) oraz informacji do "Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego", znajduje się w sekcji „Pliki do pobrania”. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. opracowała wyjaśnienia i instrukcję do wypełniania ww. załącznika, którą znaleźć można również w plikach do pobrania. 
 
Oświadczenie dla odbiorców chronionych w 12 stopniu zasilania znajduje się sekcji "Pliki do pobrania".

Wszelkie sprawy i pytania dotyczące Planu Ograniczeń należy kierować na adres: [email protected].

Przypominamy o obowiązku przekazywania, do dnia 31 lipca każdego roku, informacji o minimalnej ilości gazu ziemnego (w kWh/h oraz w kWh/dobę), której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi gazu ziemnego w 10 stopniu zasilania, na podstawie art. 58 ust. 5 Ustawy o zapasach (...).

Podstawowymi dokumentami, w których znaleźć można przepisy dotyczące ograniczeń w poborze gazu ziemnego są:
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym [Dz.U. z 2021 r. poz. 2249] oraz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 549].

Jeżeli w ocenie operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych działania, o których mowa w art. 50 i art. 52 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym [Dz.U. z 2021 r. poz. 2249] – zwaną dalej „Ustawą o zapasach”, nie spowodują przywrócenia stanu bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie gazu ziemnego, operator ten, z własnej inicjatywy lub na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom, zgłasza ministrowi właściwemu do spraw energii potrzebę wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zgodnie z planami wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1 ww. Ustawy o zapasach.

Ograniczenia w poborze gazu ziemnego polegają na ograniczaniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego i mogą być wprowadzone na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części w przypadku: zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa, nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców, wystąpienia zakłóceń w przywozie gazu ziemnego, awarii w sieciach operatorów systemów gazowych, zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowych, zagrożenia bezpieczeństwa osób, zagrożenia wystąpieniem znacznych strat materialnych, konieczności wypełnienia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych.  

Ograniczenia wprowadzane są w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego oraz gwarantuje bezpieczeństwo osób oraz uniknięcie ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych przez umożliwienie odbiorcom dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu ziemnego.

Operatorzy systemów przesyłowych / dystrybucyjnych / połączonych gazowych lub przedsiębiorstwa pełniące funkcję operatorów są zobowiązani do opracowania planów wprowadzania ograniczeń, które określają maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do ich sieci, dla poszczególnych stopni zasilania. Operatorzy lub przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa powyżej, aktualizują corocznie plany wprowadzania ograniczeń i przedkładają je, do dnia 15 listopada danego roku, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia w drodze decyzji. 

Pierwsza część Planu Ograniczeń zawiera informacje dot.: obowiązywania planu, sumarycznych maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 w jednostkach energii, dla poszczególnych rodzajów gazu ziemnego, sporządzone w formie zestawienia oraz jednostek wytwórczych, o których mowa w § 4 ust. 4 Rozporządzenia ws. sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń [Dz. U. z 2021 r. poz. 549].

Druga część Planu Ograniczeń zawiera informacje o średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego w 2 stopniu zasilania oraz określenie maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego wyrażonych w jednostkach energii przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do sieci, z wyjątkiem odbiorców chronionych.

Ograniczeniami w stopniach zasilania 1 – 11 objęci są wszyscy odbiorcy, z wyjątkiem:

1)    odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych, 

2)    przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej: 

a)    przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), 

b)    podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

c)    rolników wynajmujących pokoje, sprzedających posiłki domowe i świadczących w gospodarstwach rolnych inne usługi związane z pobytem turystów, 

d)    producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891),

e)    rolników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.2)), 

f)     kół gospodyń wiejskich prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy 

w przypadku których moc umowna w miejscu poboru gazu ziemnego z systemu gazowego lub sumie miejsc poboru tego gazu z systemu gazowego zasilających danego odbiorcę pod jednym adresem, zwanych dalej „punktem wyjścia z systemu gazowego”, nie przekracza 710 kWh/h

3)    podmiotów zapewniających świadczenie opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.3)) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

4)    jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

5)    noclegowni i ogrzewalni, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

6)    jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

7)    jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek współpracujących z tym systemem w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

8)    podmiotów stanowiących element systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

9)    organów administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) i urzędów je obsługujących, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

10) podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, w zakresie tej działalności, a także dziennych opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

11) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

12) podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami, w zakresie w jakim realizują zadania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

13) odbiorców gazu ziemnego, w zakresie w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w pkt 1-12, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja, na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem, że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny 

– zwanych dalej „odbiorcami chronionymi”.

Ograniczeniami w 12 stopniu zasilania objęci są wszyscy odbiorcy, z wyjątkiem:

1)    odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych, 

2)    podmiotów zapewniających świadczenie opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

3)    jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

4)    noclegowni i ogrzewalni, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

5)    jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

6)    jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek współpracujących z tym systemem w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

7)    podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, w zakresie tej działalności, a także dziennych opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

8)    przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

9)    podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami, w zakresie w jakim realizują zadania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

10) odbiorców gazu ziemnego, w zakresie w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w pkt. 1 - 9 powyżej, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem, że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.

Ujęte w Planach ograniczeń ograniczenia określa się w stopniach zasilania od 1 do 12 dla odbiorców i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny. 

W przypadku gdy odbiorca chroniony oprócz działalności, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 – 13 Rozporządzenia, prowadzi również inną działalność, wówczas w zakresie tej działalności podlega ograniczeniom.

Sposób określania ograniczeń w stopniach zasilania od 1 do 12, ujęty został 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  19.02.2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 549]: 

Pierwszy stopień zasilania odpowiada wielkości maksymalnej mocy umownej, jaką może pobierać odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego na podstawie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych lub umowy kompleksowej.

Drugi stopień zasilania odpowiada średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan, z wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w punkcie wyjścia z systemu gazowego był równy 0 kWh/dobę. 

Stopnie zasilania od 3 do 9 określa się w planie jako wartości godzinowe i dobowe – pośrednie między stopniem zasilania 2 a 10 – zmniejszające się proporcjonalnie, chyba że istnieją technicznie uzasadnione przesłanki innej zmienności stopni zasilania, przy zachowaniu zasady stopniowej redukcji poboru gazu ziemnego między 2 a 10 stopniem zasilania.

Dziesiąty stopień zasilania odpowiada minimalnej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. Ilość ta, określona przez odbiorcę, nie może przekraczać najwyższego z minimalnych godzinowych i dobowych poborów gazu ziemnego wyznaczonych dla każdego roku w okresie 3 lat poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym został opracowany plan, z wyłączeniem dni, w których godzinowa i dobowa ilość gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, nie przekraczała 15% wartości określonej dla tego odbiorcy w drugim stopniu zasilania, wyznaczonej dla danego roku.

Jedenasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego.

Dwunasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego przez odbiorców, w tym następujących odbiorców chronionych:
 
1)    przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej: 

a)    przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), 

b)    podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

c)    rolników wynajmujących pokoje, sprzedających posiłki domowe i świadczących w gospodarstwach rolnych inne usługi związane z pobytem turystów, 

d)    producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891),

e)    rolników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.2), 

f)     kół gospodyń wiejskich prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy 

– w przypadku których moc umowna w miejscu poboru gazu ziemnego z systemu gazowego lub sumie miejsc poboru tego gazu z systemu gazowego zasilających danego odbiorcę pod jednym adresem, zwanych dalej „punktem wyjścia z systemu gazowego”, nie przekracza 710 kWh/h,

2)    podmiotów stanowiących element systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

3)    organów administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) i urzędów je obsługujących, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

4)    odbiorców gazu ziemnego, w zakresie w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy w zakresie, w jakim zajmuje się wytwarzaniem ciepła dla odbiorców, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 powyżej, pobierających ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tych odbiorców, pod warunkiem że instalacji tego odbiorcy gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.

W stosunku do odbiorców, których moc umowna określona w umowie kompleksowej, jest mniejsza niż 5500 kWh/h, wielkość poboru w stopniach zasilania od 3 do 9 równa jest wielkości poboru w 2 stopniu zasilania. 

W przypadku kiedy odbiorca nie przekaże w terminie informacji o 10 stopniu zasilania, a który w okresie 1 lipca roku poprzedzającego – 30 czerwca roku, w którym opracowywany jest Plan Ograniczeń, realizował pobór, za ilość gazu ziemnego w 10 stopniu zasilania przyjmuje się minimalny godzinowy i dobowy pobór gazu ziemnego odnotowany w tym okresie, z wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w punkcie wyjścia z systemu gazowego był równy 0 kWh/dobę. 
 
Dla odbiorcy, który został przyłączony do systemu gazowego po 30 czerwca roku, w którym opracowywany jest Plan Ograniczeń, albo który nie przekaże w terminie 10 stopnia zasilania i w okresie od 1 lipca roku poprzedzającego – 30 czerwca roku, w którym został opracowany Plan Ograniczeń, nie realizował poboru lub realizował pobór w części tego okresu:

- za ilość gazu ziemnego w 2 stopniu zasilania – operator przyjmuje wielkość mocy umownej określonej w umowie kompleksowej,

- za ilość gazu ziemnego w 10 stopniu zasilania – operator przyjmuje wartość minimalnego możliwego do zrealizowania poboru gazu ziemnego, wynikającego z postanowień określających maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze gazu ziemnego zawartych w obowiązującej w chwili opracowywania Planu Ograniczeń umowie kompleksowej.

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części ograniczenia, biorąc pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania państwa, w szczególności zadania wykonywane przez tych odbiorców oraz okres, na jaki będą wprowadzane te ograniczenia.

Ograniczenia są realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów operatorów systemów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów połączonych gazowych, o obowiązujących stopniach zasilania. 
 
Komunikaty o obowiązujących na czas 12 godzin stopniach zasilania oraz o przewidywanych na następne 12 godzin stopniach zasilana są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia oraz na stronach internetowych ww. operatorów.

Komunikaty są ogłaszane co najmniej 10 godzin przed wprowadzeniem danego stopnia zasilania i zawierają informację o godzinie rozpoczęcia obowiązywania tego stopnia, przy czym komunikaty o stopniach zasilania obowiązujących:

1)    od godziny 6:00 do godziny 18:00 danej doby – ogłaszane są najpóźniej do godziny 20:00 doby poprzedniej,

2)    od godziny 18:00 danej doby do godziny 6:00 doby następnej – ogłaszane są najpóźniej do godziny 8:00 danej doby.

Komunikaty zawierają dodatkowo informację o przewidywanym do wprowadzenia kolejnym stopniu zasilania.

Przedsiębiorstwa energetyczne nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wprowadzanych ograniczeń (art. 57 Ustawy o zapasach).

Przestrzeganie wprowadzanych ograniczeń w poborze gazu ziemnego podlega kontroli Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (art. 60 Ustawy o zapasach).

Na podstawie art. 63 ust. 1 pkt. 11 Ustawy o zapasach ten, kto nie stosuje się do ograniczeń w poborze gazu ziemnego, podlega karze pieniężnej. Kary te stosuje się w zależności od ilości pobranego gazu ziemnego w okresie przekroczenia mocy wynikającej z wprowadzonych ograniczeń. Obliczenie przekroczenia mocy ujęto w Ustawie o zapasach.  

Karę pieniężną, o której mowa powyżej, wymierza Prezes URE w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, w zakresie niedostosowania się do ograniczeń, upłynęły 3 lata.

Na podstawie art. 63 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach  ropy naftowej (...) [Dz. U. z 2021 r. poz. 2249],w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, stosuje się kary w zależności od ilości pobranego gazu ziemnego w okresie przekroczenia mocy wynikającej z wprowadzonych ograniczeń. Przekroczenie mocy oblicza się w następujący sposób:
1) w przypadku przekroczenia mocy godzinowej – jako iloczyn mocy maksymalnej, zarejestrowanej przez układ pomiarowy, ponad moc wynikającą z wprowadzonych ograniczeń, ilości godzin w miesiącu, w którym obowiązywały ograniczenia, i czterokrotności stawki opłaty stałej za usługę przesyłania dla danej grupy taryfowej, do której odbiorca zostałby zakwalifikowany na podstawie mocy ustalonej dla tego odbiorcy w pierwszym stopniu zasilania;
2) w przypadku przekroczenia mocy godzinowej i mocy dobowej – jako iloczyn mocy maksymalnej zarejestrowanej przez układ pomiarowy, ponad moc wynikającą z wprowadzonych ograniczeń, ilości godzin w miesiącu, w którym obowiązywały ograniczenia, i ośmiokrotności stawki opłaty stałej za usługę przesyłania dla danej grupy taryfowej, do której odbiorca zostałby zakwalifikowany na podstawie mocy ustalonej dla tego odbiorcy w pierwszym stopniu zasilania.

Ograniczenia w stopniach zasilania 1 – 11 nie mają zastosowania do odbiorców chronionych, określonych w § 4 ust. 1 Rozporządzenia ws. sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń [Dz. U. z 2021 r. poz. 549].

Ograniczenia w stopniu 12 nie mają zastosowania do odbiorców chronionych określonych w w § 4 ust. 2 Rozporządzenia ws. sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń [Dz. U. z 2021 r. poz. 549].

Odbiorcy objęci planami wprowadzania ograniczeń informują operatora lub przedsiębiorstwa energetyczne, do którego sieci są przyłączeni, do dnia 31 lipca każdego roku, o minimalnej ilości gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia  bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi w 10. stopniu zasilania. 
 
Ilość ta, określona przez odbiorcę, nie może przekraczać najwyższego z minimalnych godzinowych i dobowych poborów gazu ziemnego wyznaczonych dla każdego roku w okresie 3 lat poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym został opracowany plan, z wyłączeniem dni, w których godzinowa i dobowa ilość gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, nie przekraczała 15% wartości określonej dla tego odbiorcy w drugim stopniu zasilania, wyznaczonej dla danego roku.

Wartość ta może być weryfikowana przez autoryzowanych audytorów w dziedzinie energetyki przemysłowej, na zlecenie operatora.

Plan Ograniczeń opracowywany jest przez operatora lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora na podstawie danych własnych oraz informacji przekazanych przez odbiorców, w tym na podstawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

Operator systemu gazowego lub przedsiębiorstwo pełniące funkcję operatora systemu gazowego podaje do publicznej wiadomości pierwszą część planu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej (www.psgaz.pl). 

Operator systemu gazowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu Planu Ograniczeń, przekazuje informacje o:

1)    Maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania:

a)    Odbiorcy, w zakresie jego dotyczącym,

b)    Przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na obrocie gazem ziemnym, w zakresie dotyczącym odbiorców danego przedsiębiorstwa energetycznego,

2)    Możliwości zastosowania zgodnie z w § 4 ust. 2 Rozporządzenia ws. sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń [Dz. U. z 2021 r. poz. 549] ograniczeń określonych w 12 stopniu zasilania – odbiorcom przyłączonym do sieci dystrybucyjnej gazowej: 

1 a)    przedsiębiorcom w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), 

1 b)    podmiotom prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

1 c)    rolnikom wynajmującym pokoje, sprzedających posiłki domowe i świadczącym w gospodarstwach rolnych inne usługi związane z pobytem turystów, 

1 d)    producentom będącym rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891),

1 e)    rolnikom prowadzącym działalność w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.)), 

1 f)     kołom gospodyń wiejskich prowadzącym działalność na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy 

– w przypadku których moc umowna w miejscu poboru gazu ziemnego z systemu gazowego lub sumie miejsc poboru tego gazu z systemu gazowego zasilających danego odbiorcę pod jednym adresem, zwanych dalej „punktem wyjścia z systemu gazowego”, nie przekracza 710 kWh/h,

2)    podmiotom stanowiącym element systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

3)    organom administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) i urzędów je obsługujących, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

4)    odbiorcom gazu ziemnego, w zakresie w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy w zakresie, w jakim zajmuje się wytwarzaniem ciepła dla odbiorców, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 powyżej, pobierających ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tych odbiorców, pod warunkiem że instalacji tego odbiorcy gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.

W/w operatorzy informują odbiorców o ustalonej dla nich w zatwierdzonym planie wprowadzania ograniczeń ilości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania. Wielkości te stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych. 

Zatwierdzone plany wprowadzania ograniczeń przekazywane są niezwłocznie, operatorowi systemu przesyłowego gazowego, a na jego wniosek operatorzy systemów dystrybucyjnych, systemów połączonych lub przedsiębiorstwa pełniące funkcję operatorów, przekazują mu dane dotyczące dobowych ilości poboru gazu ziemnego przez odbiorców objętych planami do 10. dnia każdego miesiąca.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform