Obowiązek informacyjny (Umowa dystrybucyjna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.
Grafika komputerowa przedstawiająca rękę trzymającą megafon, z którego wychodzą rozmaite ikony i symbole

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora (art. 6 ust. 1.c) RODO) w celu:

  • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa energetycznego, w tym przepisów wykonawczych, oraz innych aktów prawa mających zastosowanie do Administratora w związku z przyłączeniem do sieci i świadczeniem usług dystrybucji – i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora;
  • rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji - i będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty wystąpienia incydentu
  • wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora,
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (RODO Art. 6, ust. 1. f) w celu:
  • realizacji usługi dystrybucyjnej, przygotowania danych pomiarowych do rozliczeń, wystawiania dokumentów sprzedażowych ZUD - i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora, okres obowiązywania i realizacji umowy z ZUD oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową z ZUD,
  • obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń - i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy.
  • obsługi zgłoszeń monterskich, odczytów, wymian urządzeń pomiarowych, rozliczeń usługi z tytułu dystrybucji paliwa gazowego lub działań podejmowanych na Pani/Pana żądanie - i będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zaprzestania poboru paliwa gazowego,
  • przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych - i będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu czynności,
  • windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności - i będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowania.
Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom realizującym usługi przyłączenia, kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.