Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji publicznej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Na tej stronie zawarte są informacje zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Mężczyzna w koszuli siedzi przy stole i czyta trzymaną w ręce umowę, w drugiej ręce trzyma długopis, na stole leży otwarty laptop

Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie

Firma i forma prawna: Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Numer telefonu: 14 632 39 99  
Adres internetowy: www.psgaz.pl
Adres skrytki ePUAP: /PSGspzoo/SkrytkaESP

Numer klasyfikacji statystycznej REGON: 142739519
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 525 24 96 411
Kapitał zakładowy: 10 488 917 050 zł

Struktura Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. to Oddział Wsparcia w Warszawie (ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa), Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie (ul. Ignacego Łukasiewicza 89, 38-400 Krosno) oraz następujące Oddziały Zakłady Gazownicze:

1. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku (15-182 Białystok, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24);
2. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy (85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42);
3. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku (80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 41/43);
4. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim (66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Żeglarska 16);
5. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle (38-200 Jasło, ul. Floriańska 112);
6. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (25-550 Kielce, ul. Loefflera 2;)
7. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie (75-808 Koszalin, ul. Połczyńska 55/57);
8. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (31-060 Kraków, ul. Gazowa 16);
9. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie (20-471 Lublin, ul. Diamentowa 15);
10. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi (90-042 Łódź, ul. Targowa 18);
11. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie (10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 42 A);
12. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu (ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole);
13. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu (61-859 Poznań, ul. Grobla 15);
14. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie (70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26);
15. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie (02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4a);
16. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu (50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 44);
17. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu (41-800 Zabrze, ul. Szczęść Boże 11).

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. została zawiązana w dniu 3 grudnia 2010 r., pierwotnie pod nazwą MLV 27 sp. z o.o., aktem notarialnym Repertorium A nr 17679/2010. W dniu 23 grudnia 2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000374001.

W dniu 7 sierpnia 2012 r. zarejestrowana została zmiana firmy Spółki na PGNIG 4 sp. z o.o., następnie w dniu 30 sierpnia 2012 r. nastąpiła rejestracja firmy Spółki PGNIG SPV 4 sp. z o.o.

Spółka od dnia zawiązania do dnia 30 czerwca 2013 r. nie prowadziła działalności gospodarczej.

W dniu 1 lipca 2013 r. nastąpiła rejestracja połączenia sześciu spółek dystrybucyjnych, tj.:

1)    Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
2)    Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu,
3)    Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
4)    Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
5)    Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
6)    Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

poprzez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez spółkę działającą pod firmą PGNIG SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą.

W dniu 12 września 2013 r. zarejestrowana została zmiana firmy Spółki z PGNIG SPV 4 sp. z o.o. na firmę Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

W dniu 23 grudnia 2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, PSG sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001.

W związku z dokonaną w dniu 05.12.2018 r. przez sąd rejestrowy zmianą wpisu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego, obejmującą zmianę siedziby – na miasto Tarnów oraz adresu - na ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, właściwym miejscowo sądem rejestrowym dla Spółki jest Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

Przedmiot działalności Spółki został ujęty w § 5 Umowy Spółki.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

1)    Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
2)    Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
3)    Transport rurociągami paliw gazowych,
4)    Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
5)    Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
6)    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
7)    Pozostałe badania i analizy techniczne,
8)    Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Na władze Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. składają się Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku jest jedynym wspólnikiem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., który posiada 100% udziałów Spółki.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością PSG sp. z o.o. we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych oświadczeniem Orlen S.A. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na czas nieoznaczony.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw PSG sp. z o.o., które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Umowy Spółki i Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu jest uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku jest jedynym wspólnikiem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., który posiada 100% udziałów Spółki.

Zgromadzenie Wspólników posiada kompetencje w sprawach określonych przez przepisy prawa oraz odpowiednie postanowienia Umowy Spółki.

Robert Więckowski – Prezes Zarządu

Jakub Kowalski – Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Ireneusz Krupa – Członek Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji

Piotr Staroń – Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Marian Żołyniak – Członek Zarządu ds. Technicznych

Kazimierz Kujda – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Zając – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Anna Zychowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Magdalena Przybysz – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Wiatrak – Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Dziliński – Członek Rady Nadzorczej

Joanna Lassak – Członek Rady Nadzorczej

Posiadamy udziały większościowe w dwóch spółkach: Gaz Sp. z o.o. i PSG Inwestycje Sp. z o.o.

  • Gaz
Spółka Gaz powstała w 2005 r. w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa. Spółka Gaz obejmuje swym zasięgiem obszar działania dawnego Rejonu Gazowniczego Warszawa, czyli lewobrzeżną część aglomeracji warszawskiej, tj. teren działania Rozdzielni: Żoliborz, Zachód, Śródmieście, Mokotów, Błonie, Pruszków, Grodzisk, Piaseczno oraz Góra Kalwaria.

Działalność spółki obejmuje świadczenie usług eksploatacyjnych i przyłączeniowych, w tym m.in. realizację umów przyłączeniowych, wymianę gazomierzy i reduktorów, odczyty urządzeń pomiarowych, remonty, modernizację oraz budowę sieci gazowych i gazociągów.

Gaz Sp. z o.o.
Emilii Plater 12 c; 05-870 Błonie,
tel. 22 725 49 92; fax 22 731 64 91
www.gaz-blonie.pl

  • PSG Inwestycje
PSG Inwestycje jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w 2009 roku, pierwotnie pod nazwą Powiśle Park. Spółka powołana została w celu realizacji zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ul. Herberta 2 w Warszawie, na terenie historycznie należącym do gazownictwa polskiego. W 2017 roku Spółka zmieniła nazwę na PSG Inwestycje.

PSG Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa
tel. 22 462 84 20

Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie.

Adres korespondencyjny: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Numer telefonu: 14 632 39 99 
Poczta elektroniczna: [email protected]
Adres internetowy: www.psgaz.pl

Korespondencja oraz adres redakcji BIP: ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform