Informacja dotycząca zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR)

Informacje dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z art. 261a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.).
Fragment stacji gazowej, żółta rura o dużej średnicy na tle zachodzącego słońca
1. Oznaczenie prowadzącego zakład.

Prowadzącym Zakład jest Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o w składzie zgodnym z KRS.

Dane firmy:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
REGON: 142739519
NIP: 5252496411
KRS: 0000374001
Tel.: +48 22 363 71 00; fax: 22 363 70 01
e-mail: [email protected]

Adres zakładu:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
Gazownia w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

Kierujący zakładem:

Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 675 68 00

Kierownik Gazowni w Białymstoku
Tel. 85 664 59 05


2. Kwalifikacja zakładu.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ze względu na ilość magazynowanej substancji niebezpiecznej w stacji regazyfikacji LNG, został zakwalifikowany do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Zgodnie z art. 250 i 251 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), zakład dokonał zgłoszenia i przekazał program zapobiegania awariom właściwym organom: Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.


3. Opis działalności zakładu.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, Gazownia w Białymstoku odpowiada za eksploatację gazowej sieci dystrybucyjnej, którą rozprowadzany jest również gaz uzyskany z LNG.

Główny obiekt technologiczny zakładu w obszarze LNG to instalacja magazynowania i regazyfikacji LNG wraz ze stacją gazową podwyższonego średniego ciśnienia i nawanialnią.

Przeznaczenie obiektu jest następujące:
 • magazynowanie LNG,
 • regazyfikacja LNG,
 • redukcja ciśnienia gazu wraz z systemem zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wylotowego
 • pomiar objętości gazu przepływającego przez stację,
 • nawonienie gazu tetrahydrotiofenem (THT) – w celu nadania charakterystycznego zapachu, dla podwyższenia bezpieczeństwa rozprowadzania gazu siecią dystrybucyjną.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Nazwa: Gaz ziemny skroplony – LNG (Liquefied Natural Gas)
Numer CAS: 95046-41-6
Substancja jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:
Łatwopalny gaz ciekły, kategoria 1 (H220)
Gaz pod ciśnieniem – Gaz skroplony schłodzony (H281)

Szczegółowy opis gazu LNG zawarty jest w Karcie Charakterystyki.


5. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, opisany w Programie Zapobiegania Awariom.

Zakład jest przygotowany do jego stosowania. Na terenie zakładu organizowane są dla załogi ćwiczenia w zakresie przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych, z udziałem m.in. straży pożarnej.

Zależnie od przebiegu zdarzeń inicjatorem akcji ratowniczej może być:
 • Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku
 • Lokalne Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • Służba Pogotowia Gazowego/Dyspozycji Gazu;
 • Kierownik Gazowni.
1. Oznaczenie prowadzącego zakład.

Prowadzącym zakład jest Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o w składzie zgodnym z KRS.

Dane firmy:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
REGON: 142739519
NIP: 5252496411
KRS: 0000374001
Tel.: +48 22 363 71 00; fax: 22 363 70 01
e-mail: [email protected]

Adres zakładu:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Gazownia w Ełku
ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk

Kierujący zakładem:

Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00

Kierownik Gazowni w Ełku
ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk
tel. 89 538 34 63


2. Kwalifikacja zakładu.

Gazownia w Ełku, ze względu na ilość magazynowanej substancji niebezpiecznej, została zakwalifikowana do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138).

Gazownia podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Zgodnie z art. 250 i 251 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) Gazownia dokonała zgłoszenia i przekazała program zapobiegania awariom właściwym organom: Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.


3. Opis działalności zakładu.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, Gazownia w Ełku odpowiada za eksploatację sieci dystrybucji gazu LNG oraz gazu ziemnego.

Główny obiekt technologiczny zakładu to instalacja magazynowania i regazyfikacji wraz ze stacją gazową podwyższonego średniego ciśnienia z nawanialnią. Przeznaczenie obiektu jest następujące:
 • magazynowanie LNG – skroplonego gazu ziemnego,
 • regazyfikacja LNG,
 • pomiar objętości przepływającego gazu przez stację,
 • podgrzew gazu w celu eliminacji zakłóceń przepływu podczas dławienia izentalpowego,
 • redukcja ciśnienia gazu wraz z systemem zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wylotowego,
 • nawonienie gazu tetrahydrotiofenem (THT) – w celu nadania charakterystycznego zapachu gazu, dla podwyższenia bezpieczeństwa rozprowadzania gazu siecią dystrybucyjną.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Nazwa: Gaz ziemny skroplony – LNG (Liquefied Natural Gas)
Numer CAS: 95046-41-6
Substancja jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:
Łatwopalny gaz ciekły, kategoria 1 (H220)
Gaz pod ciśnieniem – Gaz skroplony schłodzony (H281)

Szczegółowy opis gazu LNG zawarty jest w Karcie Charakterystyki.


5. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Gazownia w Ełku posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, opisany w Programie Zapobiegania Awariom oraz w Planie reagowania kryzysowego.

Gazownia jest przygotowana do stosowania Programu Zapobiegania Awariom. Na terenie gazowni organizowane są dla załogi ćwiczenia w zakresie przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych, z udziałem m.in. straży pożarnej, oraz przepompowania gazu płynnego z uszkodzonego zbiornika.

Zgodnie z zapisami Planu reagowania kryzysowego, uzgodnionego ze służbami zarządzania kryzysowego powiatu ełckiego/miasta Ełk, w przypadku wystąpienia rozległej awarii/uszkodzenia sieci gazowej lub katastrofy zagrażającej bezpieczeństwu publicznemu, środowisku lub życiu ludzkiemu, lub ciągłości zaopatrzenia w gaz ziemny należy w trybie natychmiastowym wykonać następujące czynności:
 • wysłać w rejon awarii brygadę interwencyjną w celu zabezpieczenia niekontrolowanego wycieku gazu;
 • w przypadku stwierdzenia osób rannych powiadomić Pogotowie Ratunkowe oraz spowodować udzielenie pierwszej pomocy rannym do czasu przybycia służb medycznych;
 • wezwać jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej;
 • powiadomić o zdarzeniu Policję, Straż Miejską lub inne służby ratownicze w celu zabezpieczenia miejsca awarii;
 • powiadomić centrum Zarządzania kryzysowego;
 • powiadomić dyżurnego zakładowej dyspozycji gazu oraz Dyrekcję Gazowni;
 • w razie konieczności:
  • skierować w miejsce akcji ratowniczej innych pracowników Gazowni niezbędnych do szybkiego opanowania awarii i likwidacji jej skutków;
  • żądać od dyżurnego zakładowej dyspozycji gazu wsparcia z sąsiednich Gazowni;
  • uzgodnić decyzje przekraczające przydzielone kompetencje z przełożonym;
  • wezwać podwykonawcę zobowiązanego umową do prac awaryjnych.
 • zabezpieczyć środki techniczne i materiały niezbędne do usunięcia awarii z zapasów własnych, sąsiednich Gazowni, a w miarę potrzeb również z innych dostępnych źródeł;
 • w przypadku kierowania akcją ratowniczą przez PSP lub Brygadę Antyterrorystyczną podporządkować się poleceniom kierującego akcją ratowniczą;
 • realizować usuwanie awarii z zachowaniem obowiązujących procedur i instrukcji sieciowych.

Zależnie od przebiegu zdarzeń inicjatorem akcji ratowniczej może być:
 • Lokalne Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • Służba Pogotowia Gazowego/Dyspozycji Gazu;
 • Kierownik Gazowni.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform