Odpowiedzialny biznes (CSR)

Jesteśmy świadomi znaczenia roli, jaką odgrywamy zarówno w otoczeniu rynkowym, jak i wobec środowiska naturalnego oraz społeczności lokalnej. Uwzględniamy zasady CSR zarówno w strategii rozwoju firmy, jak i w naszej codziennej działalności. CSR rozumiemy jako gotowość firmy do odpowiadania za jej działania oraz wyzwania i oczekiwania otoczenia.
Uścisk rąk dwóch osób ubranych w garnitury, w tle rozmyte zielone drzewa
CSR to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez transparentne i etyczne zachowanie, które:
  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, włączając zdrowie i dobrobyt społeczeństwa;
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
  • jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej strefy wpływów i relacji z interesariuszami.
CSR wg. ISO Guidance Standard on Social Responsibility - ISO26000:2010
Z uwagą, uczciwie i równo traktujemy wszystkich interesariuszy, budując trwałe relacje oraz wspólnie przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że spoczywa na nas odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, dlatego promujemy takie działania biznesowe, które są wartościowe ekonomicznie, a zarazem przyjazne środowisku naturalnemu. W naszej działalności uwzględniamy rekomendacje Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.
W Polskiej Spółce Gazownictwa wartości etyczne są integralną częścią sposobu prowadzenia działalności biznesowej. Wynika to z przekonania, że etyka w biznesie przekłada się na rentowność naszego przedsiębiorstwa.

Kładziemy duży nacisk na przestrzeganie obowiązującego w naszej firmie Kodeksu etyki. Dokument ten został opracowany w oparciu o nasze kluczowe wartości, a jego głównym celem jest budowanie coraz większej świadomości i ograniczanie występowania sytuacji wątpliwych etycznie. Kodeks przedstawia wartości oraz standardy etyczne, jakimi należy się kierować oraz jest uzupełnieniem zasad postępowania określonych w stosowanych przepisach prawnych oraz regulacjach wewnętrznych.

email: [email protected]
Celem Zasad przeciwdziałania nadużyciom i korupcji jest określenie elementów systemu przeciwdziałania nadużyciom i korupcji tworzącego środowisko kontroli wewnętrznej, wspierające przeciwdziałanie zjawiskom korupcji i nadużyć. 

Zasady określają zadania, uprawnienia i odpowiedzialność uczestników oraz zawierają opis poszczególnych elementów składowych systemu przeciwdziałania nadużyciom i korupcji. 

Ponadto Zasady obejmują ramowe wytyczne dotyczące przyjmowania i wręczania upominków, prezentów czy zaproszeń na imprezy rozrywkowe, stanowiąc uzupełnienie postanowień „Kodeksu etyki Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.”.

Zdrowe relacje biznesowe przekładają się na rentowność firmy. Dlatego nieustanie rozwijamy relacje z interesariuszami. Wiedzę na temat ich oczekiwań zdobywamy podczas spotkań, dzięki cyklicznym badaniom satysfakcji pracowników i klientów oraz przy okazji realizacji inwestycji. W kontaktach z partnerami stosujemy programy do kontroli jakości usług, tym samym wzmacniając poczucie satysfakcji wśród odbiorców gazu i środowisk lokalnych.

Chronimy klientów przed nadużyciami

Identyfikujemy, analizujemy i oceniamy ryzyka związane z nadużyciami, aby zapobiegać ich powstawaniu. Posiadamy „Program Zgodności”, który określa zasady budowania relacji z użytkownikami oraz potencjalnymi użytkownikami systemu dystrybucyjnego spółki. 

Stosujemy odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Organizujemy konsultacje rynkowe w formie dialogów technicznych, podczas których wspólnie identyfikujemy problemy i wypracowujemy rozwiązania.

Analizujemy, monitorujemy oraz kontrolujemy łańcuch dostaw, a także dbamy o bezpieczne warunki pracy naszych podwykonawców. Dzięki tym działaniom otrzymujemy wysoki poziom usług świadczonych przez naszych partnerów biznesowych.

Zapewniamy bezpieczeństwo i ciągłość dostaw

Bezpieczeństwo użytkowników gazu jest naszą priorytetową odpowiedzialnością, dlatego edukujemy ich i wprowadzamy nowe technologie, umożliwiające jeszcze bardziej efektywne i bezpieczne wykorzystywanie systemu dystrybucyjnego. Prowadzimy regularne badania satysfakcji klientów oraz doskonalimy istniejące kanały komunikacji, a także szkolimy pracowników i zapewniamy im narzędzia do efektywnego odpowiadania na potrzeby odbiorców naszych usług.

Prowadzimy działalność sponsoringową

Wspieramy wartościowe projekty o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym w następujących obszarach: wydarzenia patriotyczne i historyczne, ekologia i ochrona środowiska, sprawy społeczne, nauka i edukacja, sport i kultura. Aktywność sponsorska PSG jest transparentna, co pozwala na efektywną promocję działań spółki.

Organizujemy spotkania z potencjalnymi odbiorcami

Oprócz sytuacji, kiedy to klient zgłasza się do naszych punktów obsługi, dbamy także o budowanie relacji z naszymi potencjalnymi odbiorcami. Odbywamy cykliczne spotkania z mieszkańcami i samorządowcami z nawet najmniejszych miejscowości.

Wszelkie inwestycje strategiczne związane z gazyfikacją gmin rozpoczynamy od dialogu ze społecznością lokalną.

Dobre praktyki organizacji to wartościowe działania, prowadzone w odpowiedzi na potrzeby jej interesariuszy, wiodące do ponadprzeciętnych rezultatów. Stanowią one także punkt odniesienia w ocenie pewnych aspektów wydajności firmy. O dobrych praktykach mówimy w nawiązaniu do takich sposobów działania, które są czynnikami sukcesu organizacji, czyli przyczyniają się do realizowania jej zadań.

Dzielenie się informacjami o realizowanych dobrych praktykach stanowi inspirację dla innych organizacji i ustanawia wzorce godne naśladowania.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform