Odpowiedzialny biznes (CSR)

Jesteśmy świadomi znaczenia roli, jaką odgrywamy zarówno w otoczeniu rynkowym, jak i wobec środowiska naturalnego oraz społeczności lokalnej. Uwzględniamy zasady CSR zarówno w strategii rozwoju firmy, jak i w naszej codziennej działalności. CSR rozumiemy jako gotowość firmy do odpowiadania za jej działania oraz wyzwania i oczekiwania otoczenia.
Uścisk rąk dwóch osób ubranych w garnitury, w tle rozmyte zielone drzewa
CSR to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez transparentne i etyczne zachowanie, które:
  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, włączając zdrowie i dobrobyt społeczeństwa;
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
  • jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej strefy wpływów i relacji z interesariuszami.
CSR wg. ISO Guidance Standard on Social Responsibility - ISO26000:2010
Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z przyjętą misją i wizją przedsiębiorstwa, sukcesywnie podąża ku realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Plany biznesowe PSG uwzględniają również założenia Strategii CSR Polskiej Spółki Gazownictwa. Co to oznacza? Cele i zadania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu na lata 2023 i 2024 wyznaczyliśmy na podstawie wartości, którymi kieruje się spółka w codziennym zarządzaniu. W centrum naszej troski i zaangażowania stoi człowiek, jego bezpieczeństwo i rozwój, ochrona środowiska, które go otacza, otoczenie rynkowe, w którym funkcjonuje, oraz społeczność, w której żyje. Nasze cele wraz ze zdefiniowanymi wartościami oparliśmy na głównych obszarach naszej działalności, którymi są:
  • bezpieczeństwo w miejscu pracy i rozwój pracowników, 
  • ochrona środowiska naturalnego (w tym zobowiązania w zakresie optymalizacji zużycia energii), 
  • ochrona przed nadużyciami, 
  • odpowiedzialny łańcuch dostaw, 
  • gwarancja bezpieczeństwa i ciągłości dostaw gazu do klientów, 
  • zaangażowanie społeczne.
W Polskiej Spółce Gazownictwa wartości etyczne są integralną częścią sposobu prowadzenia działalności biznesowej. Wynika to z przekonania, że etyka w biznesie przekłada się na rentowność naszego przedsiębiorstwa.

Kładziemy duży nacisk na przestrzeganie obowiązującego w naszej firmie Kodeksu etyki. Dokument ten został opracowany w oparciu o nasze kluczowe wartości, a jego głównym celem jest budowanie coraz większej świadomości i ograniczanie występowania sytuacji wątpliwych etycznie. Kodeks przedstawia wartości oraz standardy etyczne, jakimi należy się kierować oraz jest uzupełnieniem zasad postępowania określonych w stosowanych przepisach prawnych oraz regulacjach wewnętrznych.

email: [email protected]
Celem Zasad przeciwdziałania nadużyciom i korupcji jest określenie elementów systemu przeciwdziałania nadużyciom i korupcji tworzącego środowisko kontroli wewnętrznej, wspierające przeciwdziałanie zjawiskom korupcji i nadużyć. 

Zasady określają zadania, uprawnienia i odpowiedzialność uczestników oraz zawierają opis poszczególnych elementów składowych systemu przeciwdziałania nadużyciom i korupcji. 

Ponadto Zasady obejmują ramowe wytyczne dotyczące przyjmowania i wręczania upominków, prezentów czy zaproszeń na imprezy rozrywkowe, stanowiąc uzupełnienie postanowień „Kodeksu etyki Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.”.

Zdrowe relacje biznesowe przekładają się na rentowność firmy. Dlatego nieustanie rozwijamy relacje z interesariuszami. Wiedzę na temat ich oczekiwań zdobywamy podczas spotkań, dzięki cyklicznym badaniom satysfakcji pracowników i klientów oraz przy okazji realizacji inwestycji. W kontaktach z partnerami stosujemy programy do kontroli jakości usług, tym samym wzmacniając poczucie satysfakcji wśród odbiorców gazu i środowisk lokalnych.

Chronimy klientów przed nadużyciami

Identyfikujemy, analizujemy i oceniamy ryzyka związane z nadużyciami, aby zapobiegać ich powstawaniu. Posiadamy „Program Zgodności”, który określa zasady budowania relacji z użytkownikami oraz potencjalnymi użytkownikami systemu dystrybucyjnego spółki. 

Stosujemy odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Organizujemy konsultacje rynkowe w formie dialogów technicznych, podczas których wspólnie identyfikujemy problemy i wypracowujemy rozwiązania.

Analizujemy, monitorujemy oraz kontrolujemy łańcuch dostaw, a także dbamy o bezpieczne warunki pracy naszych podwykonawców. Dzięki tym działaniom otrzymujemy wysoki poziom usług świadczonych przez naszych partnerów biznesowych.

Zapewniamy bezpieczeństwo i ciągłość dostaw

Bezpieczeństwo użytkowników gazu jest naszą priorytetową odpowiedzialnością, dlatego edukujemy ich i wprowadzamy nowe technologie, umożliwiające jeszcze bardziej efektywne i bezpieczne wykorzystywanie systemu dystrybucyjnego. Prowadzimy regularne badania satysfakcji klientów oraz doskonalimy istniejące kanały komunikacji, a także szkolimy pracowników i zapewniamy im narzędzia do efektywnego odpowiadania na potrzeby odbiorców naszych usług.

Prowadzimy działalność sponsoringową

Wspieramy wartościowe projekty o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym w następujących obszarach: wydarzenia patriotyczne i historyczne, ekologia i ochrona środowiska, sprawy społeczne, nauka i edukacja, sport i kultura. Aktywność sponsorska PSG jest transparentna, co pozwala na efektywną promocję działań spółki.

Organizujemy spotkania z potencjalnymi odbiorcami

Oprócz sytuacji, kiedy to klient zgłasza się do naszych punktów obsługi, dbamy także o budowanie relacji z naszymi potencjalnymi odbiorcami. Odbywamy cykliczne spotkania z mieszkańcami i samorządowcami z nawet najmniejszych miejscowości.

Wszelkie inwestycje strategiczne związane z gazyfikacją gmin rozpoczynamy od dialogu ze społecznością lokalną.

Dobre praktyki organizacji to wartościowe działania, prowadzone w odpowiedzi na potrzeby jej interesariuszy, wiodące do ponadprzeciętnych rezultatów. Stanowią one także punkt odniesienia w ocenie pewnych aspektów wydajności firmy. O dobrych praktykach mówimy w nawiązaniu do takich sposobów działania, które są czynnikami sukcesu organizacji, czyli przyczyniają się do realizowania jej zadań.

Dzielenie się informacjami o realizowanych dobrych praktykach stanowi inspirację dla innych organizacji i ustanawia wzorce godne naśladowania.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform