Komunikaty REMIT

Obecnie brak pilnych komunikatów rynkowych. 

 

 

Polska Spółka Gazownictwa na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U.UE.L.2011.326.1), rozporządzenie REMIT, jest zobowiązana publikować informacje wewnętrzne.

Uczestnicy rynku skutecznie i w odpowiednim czasie podają do publicznej wiadomości posiadane przez nich informacje wewnętrzne, dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, których dany uczestnik rynku lub jego jednostka dominująca, lub jednostka powiązana jest właścicielem lub które kontroluje lub w stosunku do których dany uczestnik rynku lub taka jednostka odpowiada za kwestie operacyjne w całości lub w części. Takie ujawnienie obejmuje informacje, dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji, służących produkcji, magazynowaniu przesyłowi energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub zużywających energię elektryczną lub gaz ziemny, bądź informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym dotyczące planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji (art. 4 ust. 1 rozporządzenia REMIT).

Informacja wewnętrzna oznacza informację, o szczegółowym charakterze, która nie została podana do publicznej wiadomości, która dotyczy – bezpośrednio lub pośrednio – jednego lub większej liczby produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, i która, jeżeli zostałaby podana do wiadomości publicznej, mogłaby znacząco wpłynąć na ceny tych produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym (Art. 2 pkt 1 rozporządzenia REMIT).

Dalsze informacje mogą Państwo znaleźć w rozporządzeniu REMIT, opublikowanym w menu Przydatne po lewej stronie, na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: [email protected].