Obowiązek informacyjny (Przyłączenie do sieci)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.
Grafika komputerowa przedstawiająca rękę trzymającą megafon, z którego wychodzą rozmaite ikony i symbole
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) w celu:
  • określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej i będą przechowywane do czasu realizacji usługi przyłączenia do sieci lub do momentu uzyskania informacji o zmianie osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,
  • realizacji usługi przyłączenia do sieci gazowej i usługi dystrybucji i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową,
  • obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy,
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f) w celu:
  • prognozowania poboru oraz dokonywania analiz, koncepcji i strategii na potrzeby Spółki i zapewnienia właściwego poziomu świadczenia usługi i będą anonimizowane po opracowaniu produktu finalnego,
  • przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu czynności,
  • windykacji technicznej majątku oraz windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowania.
Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom realizującym usługi przyłączenia, kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości określenia warunków przyłączenia i realizacji przedmiotu umowy.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform