Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa 2016 - 2022

Dwóch mężczyzn w kaskach i ubraniach roboczych z logotypami PSG ogląda trzymany w rękach plan inwestycji, w tle prace ziemne
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 210 tysięcy km gazociągów. 

Zgodnie z pakietem porozumień podpisanym między Zarządem Spółki a Stroną Społeczną, a następnie zaakceptowanym przez organy korporacyjne Spółki - wdrażana jest nowa strategia działalności PSG. Jej wprowadzenie oznacza poważną przebudowę modelu dystrybucji gazu w Polsce.

Dostarczamy paliwo gazowe w sposób ciągły, bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Misja Polskiej Spółki Gazownictwa

Nowa Wizja przewiduje, że Polska Spółka Gazownictwa staje się Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu i przyjmuje na siebie następujące funkcje:

 • realizowanie polityki energetycznej Rządu RP
 • porządkowanie systemu gazowniczego
 • rozwijanie infrastruktury dystrybucji gazu
 • współuczestniczenie w planowaniu zagospodarowania przestrzennego
 • wyrównywanie różnic cywilizacyjnych
 • współpraca z administracją rządową i samorządową
 • pobudzanie koniunktury gospodarczej
 • współpraca ze służbami ratunkowymi na poziomie centralnym i lokalnym

Polska Spółka Gazownictwa kieruje się w swojej działalności czterema podstawowymi wartościami. Są to: 


Odpowiedzialność

 • Wywiązywanie się z umów, zobowiązań, odpowiedzialność za czyny i decyzje.
 • Transparentność działań.
 • Prowadzenie działalności w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Rozwój

 • Budowanie wartości Spółki.
 • Ciągła poprawa efektywności działań.
 • Poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii.
 • Podejmowanie nowych wyzwań rynkowych.

Ludzie

 • Zapewnienie bezpiecznego i godnego środowiska pracy.
 • Dbałość o zapewnienie możliwości rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.
 • Dbałość o satysfakcję z pracy.
 • Dbałość o kulturę etyczną, sprzyjającą budowaniu pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania w codziennej pracy.

Klienci

 • Kształtowanie trwałych relacji z kontrahentami i odbiorcami gazu.
 • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta.

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa została oparta o metodykę Balanced Scorecard. Cele strategiczne dotyczą czterech perspektyw i wyrażone są w postaci mapy.

Grafika ukazująca cztery perspektywy w ramach celów strategicznych PSG


Dzięki przyjętej Strategii Polska Spółka Gazownictwa osiągnie w 2022 roku następujące efekty w poszczególnych perspektywach.
Grafika ukazująca efekty dla realizacji strategii PSG w ramach czterech perspektyw


Efektem podjętych działań będzie wzrost wartości Spółki wyrażony wartościami skumulowanymi.
Grafika ukazująca cele PSG w latach 2016-2022 w ujęciu EBITDA, wolumenu gazu, liczby przyłączy i stopnia gazyfikacji