Nielegalny pobór gazu

Rysunek z filmu dotyczącego nielegalnego poboru gazu przedstawiający mężczyznę wnoszącego po schodach siatki z zakupami
Przez pojęcie nielegalnego poboru paliwa gazowego rozumie się pobieranie paliw gazowych:
 • bez zawartej Umowy sprzedaży paliwa gazowego, lub
 • z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo, lub
 • poprzez ingerencję w układ pomiarowy mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ten układ.
Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia – plomby na elementach sieci gazowej są gwarancją bezpiecznego użytkowania paliwa gazowego oraz instalacji spełniającej wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Każde nałożenie i zerwanie plomby jest monitorowane i może świadczyć o nielegalnym poborze gazu.

Każda samowolna ingerencja w sieć i instalację gazową może stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Kradzież gazu – jako narażanie innych na ryzyko utraty zdrowia lub życia jest przestępstwem ściganym z urzędu. Oznacza to, że każdy, kto zauważył kradzież gazu ma nie tyle prawo, co obowiązek zgłoszenia tego policji.

Zgodnie z Prawem Energetycznym art. 6 ust. 2 pkt. 3 – przedstawicielom przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucja paliw gazowych lub energii, po okazaniu legitymacji i pisemnego upoważnienia wydanego przez właściwy organ przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii, przysługuje prawo zbierania i zabezpieczania dowodów naruszania przez odbiorcę warunków używania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz warunków umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Zgodnie z ust. 3 – przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2, stwierdzono, że:

 • Instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska.
 • Nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.
Zgodnie z Prawem Energetycznym nielegalny pobór paliwa gazowego jest zabroniony i podlega egzekucji karnej.

W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru paliwa gazowego PSG sp. z o. o. obciąża sprawcę nielegalnego poboru paliwa gazowego opłatą naliczaną według wytycznych znajdujących się w „Taryfie dla usług dystrybucyjnych paliwa gazowego i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego”.
Dodatkowo pobiera się opłatę za czynności związane ze stwierdzeniem nielegalnego poboru paliwa gazowego według stawek określonych w ww. Taryfie.

Osoby nielegalnie pobierające gaz ponoszą odpowiedzialność wynikającą z:
 • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997. Prawo energetyczne  (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 89, poz. 625 ze zm. ), wraz z aktami wykonawczymi,
 • Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Każdy, kto wie o nielegalnym poborze paliwa gazowego, może zawiadomić PSG. Zapewniamy anonimowość i gwarantujemy podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań w celu likwidacji zgłoszonego przypadku nielegalnego poboru paliwa gazowego.

W trosce o bezpieczeństwo odbiorców Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. uruchomiła:

 • całodobowy i bezpłatny numer infolinii:  800 880 555
 • maila:  [email protected]
 • formularz internetowy (poniżej)
 • listownie na adres: PSG sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Aby zgłoszenie było skuteczne powinno zawierać:
 • dokładny adresu miejsca nielegalnego poboru gazu,
 • w miarę możliwości informacje o tym jak długo trwa proceder NPG,
 • do jakich celów wykorzystywany jest gaz pochodzący z nielegalnego poboru,
 • kiedy można zastać przypuszczalnego sprawcę w lokalu,
 • ile osób korzysta z lokalu itp.
PAMIĘTAJ!
W RAZIE ULATNIANIA SIĘ GAZU NATYCHMIAST POWIADOM POGOTOWIE GAZOWE, TEL. 992

Aby przesłać zgłoszenie wypełnij poniższy formularz.

*Pole wymagane