Obowiązek informacyjny (Dla kontrahenta)

Grafika komputerowa przedstawiająca rękę trzymającą megafon, z którego wychodzą rozmaite ikony i symbole

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [email protected].

2.   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w toku postępowania o udzielenie zamówienia jest:

3.   Art. 6, ust. 1, lit .c RODO tj. obowiązki wynikające z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej „pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,  w tym w szczególności Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;

4.   Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia i archiwalnym i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione  na podstawie przepisów prawa:

1)    odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp;

2)    dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania o udzielenie Zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

5.  Podmiotom, których dane są przetwarzane w toku postępowania, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.  Podanie danych osobowych w zakresie określonym pzp oraz w aktach wykonawczych do Ustawy jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje odrzuceniem oferty.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO), Zamawiający informuje, iż Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: [email protected]).

1.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora:

a)           art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu:
· weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, którymi muszą wykazać się pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest to niezbędne i będą przetwarzane przez okres realizacji czynności wymagających tychże uprawnień lub kwalifikacji,
· rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji i będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty wystąpienia incydentu, 
· wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora,

b)            art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
· utrzymywania kontaktu służbowego i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora,
· przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych i będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty realizacji czynności,
· ewidencjonowania i oceny Wykonawcy po zrealizowaniu umowy w oparciu o kryterium terminowości, jakości, sposobu realizacji umowy oraz współpracy z Zamawiającym, przestrzegania zasad i warunków umowy/norm/przepisów, a także wysyłania powiadomienia o zakwalifikowaniu Wykonawcy do kategorii Kwalifikowany lub Nierzetelny i będą przetwarzane przez okres 26 miesięcy od daty zrealizowania umowy,
· zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń,

c)           art. 6 ust. 1. lit. b) RODO w celu:
· zawierania i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
w postaci dostępu do Centralnej Bazy Wykonawców Administratora i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy,
· zawierania i realizacji umowy i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora,
· monitorowania zabezpieczeń i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora.

2.    Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyskał w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.

3.    Przetwarzane mogą być dane osobowe z kategorii Kontrahenci niezbędne do identyfikacji oraz realizacji umowy. 

4.    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres równy najdłuższemu okresowi przetwarzania danych osobowych spośród tych wymienionych w ust. 1.

5.    Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom, w szczególności: kancelariom prawnym, firmom doradczym, dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, jak również podmiotom i organom, względem których Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6.    Panu/Pani przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu. 

7.     Panu/Pani przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich podanie może warunkować zawarcie lub wykonywanie umowy.

9.     Pana/Pani nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.