Obowiązek informacyjny (Dla kontrahenta)

Grafika komputerowa przedstawiająca rękę trzymającą megafon, z którego wychodzą rozmaite ikony i symbole

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest :

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

2.  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [email protected].

3.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w toku postępowania o udzielenie zamówienia jest:

1)     Art. 6, ust. 1, lit .c RODO tj. obowiązki wynikające z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej „pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym w szczególności Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;

4.  Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia i archiwalnym i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa:

1)     odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp;

2)     dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania o udzielenie Zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

5.  Podmiotom, których dane są przetwarzane w toku postępowania, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.  Podanie danych osobowych w zakresie określonym pzp oraz w aktach wykonawczych do Ustawy jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje odrzuceniem oferty.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO), Zamawiający informuje, iż Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: [email protected]).

1.  Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników będą przetwarzane:

1)    na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:

a)     weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, którymi muszą wykazać się pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest to niezbędne – i będą pobierane do wglądu podczas wykonywanych prac,

b)     rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji - i będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty wystąpienia incydentu, 

c)      wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora;

2)    ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:

a)     przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych - i będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty realizacji czynności,

b)     windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności (jeżeli zajdzie taka potrzeba) – i będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowania;

3)    ze względu na konieczność realizacji Umowy pomiędzy Wykonawcą a Administratorem (art. 6 ust. 1. Lit. b RODO) w celu:

a)       zawierania i realizacji Umowy - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z Umową,

b)       monitorowania zabezpieczeń - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora.

2.  Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom oraz kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator. 

3.  Wykonawca, jego przedstawiciele i pracownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu. Wykonawca, jego przedstawiciele i pracownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie ich dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO.

4.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których dane są przetwarzane przez Administratora w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszym punkcie.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform