Zmiana sprzedawcy oraz sprzedaż rezerwowa

Poniżej publikujemy opis procedury zmiany sprzedawcy paliwa gazowego oraz wniosek PZD o zmianę sprzedawcy gazu, a także informacje dotyczące sprzedawcy rezerwowego oraz sprzedawcy z urzędu.
Wydrukowany wzór umowy leżący na stole, osoba trzymająca długopis wypełnia umowę, obok leży komputerowa myszka

Polska Spółka Gazownictwa („PSG”), pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego gazu, odnotowuje w ostatnim czasie przypadki wypowiadania przez sprzedawców umów kompleksowych zawartych z odbiorcami z przyczyn leżących po stronie sprzedawców. 

Przypominamy, że w takim przypadku odbiorca, który zamierza kontynuować pobór gazu, ma również prawo zawrzeć umowę kompleksową z wybranym przez siebie sprzedawcą. Wybrany przez odbiorcę sprzedawca dopełni wszelkich formalności niezbędnych do zachowania ciągłości dostaw paliwa gazowego do odbiorcy. 

W przypadku, gdy odbiorca zamierzający kontynuować pobór gazu nie zawrze umowy kompleksowej z wybranym przez siebie sprzedawcą, zastosowanie znajdzie procedura sprzedaży rezerwowej, tj. PSG, w imieniu i na rzecz odbiorcy, zawrze umowę kompleksową ze: 

  • sprzedawcą rezerwowym, o ile taki sprzedawca został wskazany przez odbiorcę w ramach umowy kompleksowej zawartej z dotychczasowym sprzedawcą. Lista sprzedawców rezerwowych dostępna jest poniżej.
albo
  • sprzedawcą z urzędu (PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.), jeżeli odbiorca w umowie z dotychczasowym sprzedawcą nie wskazał sprzedawcy rezerwowego. Informacje o sprzedawcy z urzędu są dostępne pod adresem: http://pgnig.pl/sprzedawca-z-urzedu.
Sprzedawca rezerwowy lub sprzedawca z urzędu zapewni ciągłość dostaw paliw gazowych do odbiorcy.

PSG informuje, że żaden odbiorca zamierzający kontynuować pobór paliwa gazowego nie zostanie więc pozbawiony jego dostaw.

W przypadku gdy odbiorca podejmie decyzję o zakończeniu poboru paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej PSG, informację w tym zakresie powinien przekazać do swojego sprzedawcy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, należy skontaktować się z dotychczasowym sprzedawcą, z którym zawarta została umowa kompleksowa.

Lista sprzedawców aktywnych na sieciach PSG dostępna jest poniżej.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. („PSG”), działając na podstawie art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 t.j.)(„PE”), publikuje poniżej aktualną listę sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do jej sieci dystrybucyjnej, wraz z informacją o adresach ich stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej.

Zadaniem sprzedawcy rezerwowego jest zapewnienie dostaw paliw gazowych odbiorcom końcowym, w przypadku gdy wybrany przez odbiorców sprzedawca zaprzestanie realizacji umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej. Zgodnie z art. 5aa ust. 1 PE każdy odbiorca końcowy przyłączony do sieci dystrybucyjnej PSG ma prawo wskazania w umowie kompleksowej lub w umowie o świadczenie usługi dystrybucji paliw gazowych sprzedawcę rezerwowego spośród sprzedawców ujętych na poniższej liście, oraz upoważnić PSG do zawarcia z tym sprzedawcą rezerwowym, w jego imieniu i na jego rzecz, rezerwowej umowy sprzedaży lub rezerwowej umowy kompleksowej, w przypadku ewentualnego zaprzestania realizacji umowy przez dotychczasowego sprzedawcę.

W przypadku zainteresowania odbiorcy wskazaniem sprzedawcy rezerwowego w umowie kompleksowej powinien on skontaktować się ze sprzedawcą, z którym zawarł umowę kompleksową

Z uwagi na powyższe, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje o możliwości wpisania zainteresowanych sprzedawców paliw gazowych na listę sprzedawców rezerwowych. W celu uzyskania takiego wpisu należy złożyć opublikowany poniżej wniosek, na adres:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14
00-537 Warszawa

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. („PSG”) informuje, że zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 t.j.)(„PE”) sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zapewnienia świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia umowy kompleksowej, na zasadach równoprawnego traktowania, z odbiorcą paliw gazowych w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy i przyłączonym do sieci PSG.

Jednocześnie zadaniem sprzedawcy z urzędu jest zapewnienie dostaw paliw gazowych do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PSG w przypadku gdy wybrany przez odbiorców sprzedawca zaprzestanie realizacji umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, a nie będzie istniała możliwość wszczęcia procedury sprzedaży rezerwowej. Zgodnie z art. 5ab ust. 1 PE w przypadku gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestał sprzedaży paliw gazowych odbiorcy końcowemu, a jednocześnie:

  • w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej zawartej przez tego odbiorcę końcowego nie został wskazany sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera upoważnienia dla PSG do zawarcia w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego umowy sprzedaży rezerwowej lub rezerwowej umowy kompleksowej, albo
  • sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego odbiorcę końcowego nie może podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej
PSG, działając w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego, zawiera ze sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową.

Zgodnie z art. 62c ust. 1 PE funkcję sprzedawcy z urzędu pełni:

PGNiG Obrót Detaliczny, ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa, www.pgnig.pl