Gazyfikacja przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji LNG

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podejmuje działania w celu doprowadzenia paliwa gazowego do obszarów niezgazyfikowanych. Gazyfikacja tzw. białych plam, w przypadku braku możliwości przyłączenia nowych gazyfikowanych obszarów do krajowej sieci gazowej, będzie odbywała się jako gazyfikacja wyspowa w oparciu o technologie regazyfikacji gazu LNG.
Stacja regazyfikacji z logotypem Polskiej Spółki Gazownictwa na zbiornikach na gaz, ciężarówka z cysterną LNG

Polska Spółka Gazownictwa udostępnia instalacje regazyfikacji LNG dla wszystkich Sprzedawców gazu (ZUD) oraz regazyfikuje paliwo ZUD dla potrzeb zasilania Odbiorców końcowych ZUD.

Dostawy gazu LNG realizowane przez Sprzedawców gazu (ZUD) do instalacji regazyfikacji LNG odbywają się na podstawie Umowy dystrybucyjnej zgodnie z Regulaminem dostaw skroplonego gazu ziemnego do instalacji regazyfikacji LNG. Regulamin został opracowany zgodnie z pkt. 12.3.6 IRiESD i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, stosowany przez OSD w formie elektronicznej. Regulamin stanowi integralną część Umowy dystrybucyjnej. Link do Regulaminu wraz z Protokołem rozładunku-dostawy LNG znajduje się poniżej, w części „Pliki do pobrania.”

LNG (ang. liquefied natural gas) to skroplony gaz ziemny wysokometanowy zamieniony w postać płynną w celu ułatwienia transportu gazu do miejsc znajdujących się poza zasięgiem tradycyjnych sieci gazowych. Podczas skraplania gaz ziemny schładzany jest do temperatury około -162°C, w wyniku czego zmniejsza objętość ponad 600 razy. Najczęściej występujący w instalacji regazyfikacji LNG zbiornik na gaz LNG o pojemności 60 m3 pozwala na uzyskanie ok. 32 tys. m3 gazu wysokometanowego.

Dodatkowo skroplony gaz jest oczyszczony z wilgoci, dwutlenku węgla, azotu i cięższych węglowodorów.

Stacje regazyfikacji LNG są budowane i spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Ich budowa odbywa się w otwartym terenie w uzgodnieniu z lokalnymi władzami. LNG po regazyfikacji zamienia się w gaz lżejszy od powietrza co wpływa na bezpieczeństwo jego użytkowania. Gaz po regazyfikacji zanim trafi do instalacji gazowej odbiorcy, jest nawaniany co sprawia że ma on charakterystyczny zapach, a stosowanie systemów detekcji sprawia, że użytkowanie gazu ziemnego jest bardzo wygodne i bezpieczne.

Głównym zadaniem instalacji regazyfikacji LNG jest przemiana fazowa gazu ziemnego, dostarczonego w stanie płynnym (skroplonym), do stanu gazowego.

Należy podkreślić, że proces regazyfikacji przebiega bez poboru energii, gdyż zmiana stanu skupienia z płynnego na gazowy odbywa się w parownicach atmosferycznych z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z otoczenia. Stacja regazyfikacji jest więc obiektem cichym, nieuciążliwym dla otoczenia oraz energooszczędnym (do pracy stacji wymagane jest jedynie zasilanie układów sterowania i nadzoru oraz oświetlenia terenu), co sprawia że może być ona z powodzeniem wykorzystywana w lokalizacjach cennych przyrodniczo bądź uzdrowiskach.

Gazyfikacja przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji LNG zasadniczo nie różni się od klasycznej gazyfikacji. Różnica polega na sposobie dostarczenia gazu ziemnego w miejsce, gdzie występuje zapotrzebowanie na to paliwo, a lokalizacja obszaru względem istniejącej sieci gazowej uniemożliwia bądź ogranicza jej rozbudowę liniową.

Stacje regazyfikacji mogą by również wykorzystywane jako wspomaganie istniejącej sieci dystrybucyjnej w przypadku wzmożonych poborów paliwa gazowego.

Lista istniejących i planowanych instalacji regazyfikacji LNG PSG zasilających lokalne obszary dystrybucyjne oraz lista instalacji regazyfikacji LNG wspomagających istniejące sieci dystrybucyjne znajduje się poniżej.