Ochrona środowiska

Polska Spółka Gazownictwa na bieżąco monitoruje główne aspekty pośredniego i bezpośredniego oddziaływania na środowisko swojej działalności. W oparciu o monitoring oraz mając na uwadze zmieniające się regulacje zewnętrzne, planujemy i podejmujemy działania celem ograniczenia zidentyfikowanej skali oddziaływania na środowisko.
Zielone liście, na jednym z nich stoi biedronka, w tle manometr połączony z żółtą rurą gazową oraz niebo z chmurami
Monitorujemy elementy działań organizacji, które mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem, czyli aspekty środowiskowe. Mając na uwadze zmieniające się regulacje zewnętrzne, podejmowane są działania, dzięki którym ograniczane jest negatywne oddziaływanie na środowisko.

Zawsze uwzględniamy bezpośrednie i pośrednie skutki ekologiczne naszych decyzji i działań. Identyfikujemy znaczące aspekty środowiskowe, a następnie na ich podstawie określamy cele środowiskowe i realizujące je programy.

Na bieżąco zarządzamy zidentyfikowanymi aspektami środowiskowymi w celu stałej minimalizacji wpływu na środowisko naturalne. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania rozwijamy system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 oraz system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001.

Dostarczamy paliwo gazowe w sposób ciągły, bezpieczny z poszanowaniem środowiska naturalnego.

W ramach działań proekologicznych stawiamy na realizację zadań związanych z bieżącą, jak i historyczną działalnością Spółki:

  • Prowadzimy remediację terenów, na których funkcjonowały klasyczne gazownie.
  • Prowadzimy wieloaspektową edukację pracowników w zakresie ochrony środowiska oraz angażujemy pracowników w akcje z tej sfery, organizując konkursy w zakresie BHP i ochrony środowiska. Systematycznie poszerzamy wiedzę naszych pracowników w ramach programu „PSG w zgodzie z naturą”, w ramach którego m.in. opracowujemy i udostępniamy naszej kadrze materiały dotyczące treści proekologicznych.
  • W przemyślany sposób zarządzamy odpadami, energią i surowcami naturalnymi.

CSR rozumiemy jako odpowiedzialne podejście do rozwoju firmy i pracowników, zwiększanie dostępności naszych usług, otwartość na potrzeby klientów, realizację inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności, ograniczanie negatywnego wpływu naszej działalności na otoczenie oraz popularyzację postaw prośrodowiskowych.

Ekologia i ochrona środowiska to nasze codzienne nawyki i zachowania. To Twój i mój dom, mieszkanie, nasze biuro, warsztat i inne miejsce pracy. To wolny wybór środków komunikacji i sposobu spędzania wolnego czasu. I taka ochrona środowiska interesuje nas najbardziej.