Program zgodności

Obowiązujący Program zgodności dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. zs. w Tarnowie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr DRR 7125-21(4)/2013/MKo1 z dnia 26 sierpnia 2013 r., która następnie została zmieniona decyzją nr DRR 7125-21(7)/2013/MKo1 z dnia 14 października 2013 r. w zakresie firmy przedsiębiorcy.

Celem Programu Zgodności jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników oraz potencjalnych użytkowników systemu dystrybucyjnego Spółki.

Realizując założenia Programu zgodności Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.:

  • kieruje się zasadą neutralności wobec przedsiębiorstw energetycznych,
  • zapewnia równe traktowanie użytkowników systemu oraz stosowanie obiektywnych i przejrzystych zasad dostępu do gazowej sieci dystrybucyjnej,
  • przestrzega ochrony sensytywnych informacji handlowych.

Obowiązek posiadania Programu zgodności wynika z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Nad przestrzeganiem postanowień Programu czuwa Inspektor ds. zgodności.

Kontakt do Inspektora ds. zgodności:

Sylwia Gładysz
22 363 70 59
[email protected]

 

Program Zgodności wraz z decyzjami Prezesa URE do pobrania poniżej.