Przydatne dokumenty i cenniki

Wzór umowy leżący na stole, w tle wnętrze Miejsca Obsługi Klienta Polskiej Spółki Gazownictwa (komputer, krzesła, biurka, logotyp PSG)
Zgłoszenie gotowości do napełnienia paliwem gazowym wymagane jest w sytuacjach, gdy:
  • instalacja gazowa była nowo wybudowana lub rozbudowywana (przyłączenie do sieci gazowej, zmiana warunków przyłączenia),
  • prowadzone były prace na instalacji (remont, modernizacja instalacji gazowej),
  • okres wyłączenia instalacji gazowej z użytkowania był dłuższy niż 6 miesięcy.
Zgłoszenie można dostarczyć nam lub wybranemu sprzedawcy gazu.
W celu wykonania usługi np. z cennika usług, klient powinien wypełnić „Zlecenie na wykonanie usługi gazowniczej” oraz złożyć je osobiście lub korespondencyjnie w najbliższej jednostce PSG.
Zgodnie z zapisami obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych, poniżej publikujemy „Regulamin instalowania i demontażu przedpłatowego układu pomiarowego". "Regulamin" wersja 1.5, obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z  pkt. 10.6. Taryfy nr 10 dla usług dystrybucji paliw gazowych PSG sp. z o.o., na zlecenie Odbiorcy i dla jego wyłącznych potrzeb, Operator może wykonać analizę składu paliwa gazowego, w tym określić wartość opałową dla danego Miejsca odbioru. Laboratorium PSG sp. z o.o. w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Krakowie posiada akredytację PCA zgodną z zakresem AB 1780. Pozostałe Laboratoria PSG sp. z o.o. nie posiadają akredytacji.  

Ustalone ceny za usługi obowiązują od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług udzielane są po wysłaniu zapytania i danych kontaktowych zainteresowanego na dedykowany adres e-mailowy [email protected].
Symbol usługi Rodzaj usługi Cena netto za usługę bez dojazdu (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 5 km (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 10 km (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 20 km (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 30 km (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 50 km (w zł) Cena netto za każde następne 10 km dojazdu powyżej 50 km (w zł)
4. Usługi laboratoryjne
4.1 Analiza składu gazu ziemnego metodą chromatografii gazowej 409,00 (bez akredytacji), 841,00 (z akredytacją) - - - - - -
4.7 Pobieranie próbek na sieci gazowej w terenie
4.7.1 do 0,5 MPa włącznie - 230,00 274,00 361,00 431,00 600,00 88,00
4.7.2 powyżej 0,5 MPa - 321,00 376,00 486,00 570,00 781,00 110,00
Zbiór praw konsumenta paliw gazowych  stanowi kompendium wiedzy dla odbiorców paliw gazowych i zawiera praktyczne informacje, dotyczące zarówno praw odbiorców, jak i funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy paliw gazowych.

Poradnik został opracowany przez URE i UOKiK w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy konsumentów na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz, przysługujących odbiorcom praw.
Obecnie Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego przez OSD w Miesiącu gazowym poprzedzającym Miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej OSD. Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana. 

Do 31.08.2016 r. Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana była przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc (M-2).
Rodzaj paliwa gazowego E [gr/kWh] Lw [gr/kWh] Ls [gr/kWh]
STYCZEŃ 32,886 45,799 45,799
LUTY 41,715 41,378 41,378
MARZEC 44,288 55,899 55,899
KWIECIEŃ 39,167 41,675 41,675
MAJ 50,889 39,571 39,571
CZERWIEC 50,894 68,758 68,758
LIPIEC 45,558 51,362 51,362
SIERPIEŃ 47,133 46,692 46,692
WRZESIEŃ 81,408 51,126 51,126
PAŹDZIERNIK 109,599 84,913 84,913
LISTOPAD 91,449 114,930 114,930
GRUDZIEŃ 66,243 98,088 98,088
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform