Przydatne dokumenty i cenniki

Wzór umowy leżący na stole, w tle wnętrze Miejsca Obsługi Klienta Polskiej Spółki Gazownictwa (komputer, krzesła, biurka, logotyp PSG)
Zgłoszenie gotowości do napełnienia paliwem gazowym wymagane jest w sytuacjach, gdy:
  • instalacja gazowa była nowo wybudowana lub rozbudowywana (przyłączenie do sieci gazowej, zmiana warunków przyłączenia),
  • prowadzone były prace na instalacji (remont, modernizacja instalacji gazowej),
  • okres wyłączenia instalacji gazowej z użytkowania był dłuższy niż 6 miesięcy.
Zgłoszenie można dostarczyć nam lub wybranemu sprzedawcy gazu.
W celu wykonania usługi np. z cennika usług, klient powinien wypełnić „Zlecenie na wykonanie usługi gazowniczej” oraz złożyć je osobiście lub korespondencyjnie w najbliższej jednostce PSG.
Zgodnie z zapisami obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych, poniżej publikujemy „Regulamin instalowania i demontażu przedpłatowego układu pomiarowego". "Regulamin" wersja 1.7, obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.
Informujemy, iż zgodnie z  pkt. 10.6. Taryfy nr 12 dla usług dystrybucji paliw gazowych PSG sp. z o.o., na zlecenie Odbiorcy i dla jego wyłącznych potrzeb, Operator może wykonać analizę składu paliwa gazowego, w tym określić wartość opałową dla danego Miejsca odbioru. Laboratorium PSG sp. z o.o. w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Krakowie posiada akredytację PCA zgodną z zakresem AB 1780. Pozostałe Laboratoria PSG sp. z o.o. nie posiadają akredytacji.  

Ustalone ceny za usługi obowiązują od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług udzielane są po wysłaniu zapytania i danych kontaktowych zainteresowanego na dedykowany adres e-mailowy [email protected].
Symbol usługi Rodzaj usługi Cena netto za usługę bez dojazdu (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 5 km (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 10 km (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 20 km (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 30 km (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 50 km (w zł) Cena netto za każde następne 10 km dojazdu powyżej 50 km (w zł)
4. Usługi laboratoryjne
4.1 Analiza składu gazu ziemnego metodą chromatografii gazowej 490,00 (bez akredytacji 933,00 (z akredytacją) - - - - - -
4.7 Pobieranie próbek na sieci gazowej w terenie
4.7.1 do 0,5 MPa włącznie - 292,00 338,00 431,00 499,00 675,00 92,00
4.7.2 powyżej 0,5 MPa - 414,00 475,00 598,00 685,00 917,00 123,00
Zbiór praw konsumenta paliw gazowych  stanowi kompendium wiedzy dla odbiorców paliw gazowych i zawiera praktyczne informacje, dotyczące zarówno praw odbiorców, jak i funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy paliw gazowych.

Poradnik został opracowany przez URE i UOKiK w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy konsumentów na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz, przysługujących odbiorcom praw.
Obecnie Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego przez OSD w Miesiącu gazowym poprzedzającym Miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej OSD. Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana. 

Rodzaj paliwa gazowego E [gr/kWh] Lw [gr/kWh] Ls [gr/kWh] E(LNG) [gr/kWh]
STYCZEŃ 21,588 24,219 24,219 30,328
LUTY 20,523 23,322 23,322 31,445
MARZEC 18,676 21,104 21,104 27,839
KWIECIEŃ 14,449 18,362 18,362 25,096
MAJ 13,730 16,416 16,416 23,150
CZERWIEC 13,514 16,281 16,281 23,015
LIPIEC 14,557 17,019 17,019 23,760
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ