Przydatne dokumenty i cenniki

Wzór umowy leżący na stole, w tle wnętrze Miejsca Obsługi Klienta Polskiej Spółki Gazownictwa (komputer, krzesła, biurka, logotyp PSG)
Zgłoszenie gotowości do napełnienia paliwem gazowym wymagane jest w sytuacjach, gdy:
  • instalacja gazowa była nowo wybudowana lub rozbudowywana (przyłączenie do sieci gazowej, zmiana warunków przyłączenia),
  • prowadzone były prace na instalacji (remont, modernizacja instalacji gazowej),
  • okres wyłączenia instalacji gazowej z użytkowania był dłuższy niż 6 miesięcy.
Zgłoszenie można dostarczyć nam lub wybranemu sprzedawcy gazu.
W celu wykonania usługi np. z cennika usług, klient powinien wypełnić „Zlecenie na wykonanie usługi gazowniczej” oraz złożyć je osobiście lub korespondencyjnie w najbliższej jednostce PSG.
Zgodnie z zapisami obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych, poniżej publikujemy „Regulamin instalowania i demontażu przedpłatowego układu pomiarowego". "Regulamin" wersja 1.6, obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
Informujemy, iż zgodnie z  pkt. 10.6. Taryfy nr 11 dla usług dystrybucji paliw gazowych PSG sp. z o.o., na zlecenie Odbiorcy i dla jego wyłącznych potrzeb, Operator może wykonać analizę składu paliwa gazowego, w tym określić wartość opałową dla danego Miejsca odbioru. Laboratorium PSG sp. z o.o. w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Krakowie posiada akredytację PCA zgodną z zakresem AB 1780. Pozostałe Laboratoria PSG sp. z o.o. nie posiadają akredytacji.  

Ustalone ceny za usługi obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług udzielane są po wysłaniu zapytania i danych kontaktowych zainteresowanego na dedykowany adres e-mailowy [email protected].
Symbol usługi Rodzaj usługi Cena netto za usługę bez dojazdu (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 5 km (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 10 km (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 20 km (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 30 km (w zł) Cena netto za usługę z dojazdem do 50 km (w zł) Cena netto za każde następne 10 km dojazdu powyżej 50 km (w zł)
4. Usługi laboratoryjne
4.1 Analiza składu gazu ziemnego metodą chromatografii gazowej 433,00 (bez akredytacji), 860,00 (z akredytacją) - - - - - -
4.7 Pobieranie próbek na sieci gazowej w terenie
4.7.1 do 0,5 MPa włącznie - 269,00 314,00 404,00 475,00 649,00 90,00
4.7.2 powyżej 0,5 MPa - 350,00 408,00 523,00 609,00 829,00 115,00
Zbiór praw konsumenta paliw gazowych  stanowi kompendium wiedzy dla odbiorców paliw gazowych i zawiera praktyczne informacje, dotyczące zarówno praw odbiorców, jak i funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy paliw gazowych.

Poradnik został opracowany przez URE i UOKiK w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy konsumentów na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz, przysługujących odbiorcom praw.
Obecnie Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego przez OSD w Miesiącu gazowym poprzedzającym Miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej OSD. Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana. 

Do 31.08.2016 r. Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana była przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc (M-2).
Rodzaj paliwa gazowego E [gr/kWh] Lw [gr/kWh] Ls [gr/kWh]
STYCZEŃ 69,972 70,203 70,203
LUTY 67,045 59,182 59,182
MARZEC 47,917 59,590 59,590
KWIECIEŃ 32,930 33,893 33,893
MAJ 26,676 29,257 29,257
CZERWIEC 22,559 23,396 23,396
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform