Q&A

Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Ręce osób w garniturach z wyprostowanymi palcami wskazującymi, zgłaszające chęć zabrania głosu

Czym jest gaz ziemny i jakie są jego zalety?

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Jest to mieszanina gazów i par wydobywanych z ziemi, zawierająca znaczne ilości metanu (do 98% dla gazu wysokometanowego).

Gaz ziemny jest związkiem bezwonnym, bezbarwnym, lżejszym od powietrza. Aby mógł być wyczuwalny przez człowieka, dodawane są do niego środki zapachowe, nadające mu charakterystyczną woń.

Gaz ziemny jest paliwem bardzo ekologicznym, przy jego spalaniu emitowane są śladowe ilości szkodliwych zanieczyszczeń, a zatem zagrożenie środowiska związanego z jego użytkowaniem jest stosunkowo niewielkie. Jest on również paliwem wydajnym i wygodnym, niewymagającym przeładowywania i magazynowania.

Gaz ziemny może służyć do przygotowywania posiłków, podgrzewania wody użytkowej czy ogrzewania domów.

Jakość gazu ziemnego dostarczanego do odbiorcy określają przepisy, w szczególności Polska Norma (PN-C-04750), zgodnie z którą jeden metr sześcienny gazu w warunkach normalnych określony jest jako ilość suchego gazu zawartego w objętości 1m3 przy temperaturze 0oC i pod ciśnieniem 101,3 kPa (760 mmHg).
 • Użytkowanie gazu ziemnego przynosi korzyści, które wpływają na poprawę wyniku ekonomicznego prowadzonej działalności - redukcję kosztów produkcji związanych z zapotrzebowaniem na energię.
 • Nowoczesne urządzenia gazowe umożliwiają łatwą regulację i automatyzację procesu spalania, co pozwala na uzyskanie wysokiej sprawności energetycznej. Wygodnie, bez zbędnego wysiłku i pracy, możemy używać gazu do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody czy przygotowywania posiłków.
 • Gaz ziemny oznacza oszczędność miejsca - jako odbiorcy gazu ziemnego przedsiębiorcy nie potrzebują specjalnych pomieszczeń na magazynowanie paliwa. Dzięki temu można zapomnieć o kłopotach związanych z zaopatrywaniem w paliwo, magazynowaniem i robieniem zapasów.
 • Gaz ziemny jest zawsze do dyspozycji odbiorcy (przez całą dobę za tę samą cenę). Dodatkowym atutem jest regulowanie opłat za już wykorzystane paliwo.
 • Używając gazu ziemnego, można utrzymać dokładne i równomierne parametry procesu produkcyjnego. Wpływa to na obniżenie kosztów produkcyjnych i zwiększa szanse rynkowe.
 • Gaz ziemny spala się bez powstawania dymu i sadzy, co odciąża środowisko naturalne i eliminuje działania związane z utrzymaniem czystości.
 • Odbiorcy mają możliwość pełnej kontroli ilości zużywanego gazu i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb. Moc grzewczą możemy dostosować do temperatury na zewnątrz i wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń.
 • Konstrukcja urządzeń opalanych gazem jest stosunkowo prosta, co zwiększa stopień ich niezawodności i daje możliwość łatwej konserwacji.
 • Dobrze utrzymane urządzenia gazowe są całkowicie bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.
 • Urządzenia zasilane gazem ziemnym są praktyczne, wygodne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci lokalnych zakładów gazowniczych i zakładów serwisowych użytkowanie gazu ziemnego jest wygodne i bezpieczne.
Gaz ziemny jest paliwem pochodzenia naturalnego, które stanowi mieszaninę gazów: metanu (CH4) oraz w mniejszej ilości innych gazów palnych i związków niepalnych. Jest bezwonny, bezbarwny i lżejszy od powietrza. Aby mógł być wyczuwalny przez człowieka, dodawane są do niego środki zapachowe, nadające mu charakterystyczną woń. Podstawowym składnikiem gazu płynnego jest propan (C3H8). W przeciwieństwie do gazu ziemnego, gaz płynny jest cięższy od powietrza.
Niedopuszczalne jest jednoczesne użytkowanie gazu ziemnego i płynnego w tym samym obiekcie, zgodnie z § 157 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz.690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyjątkami przewidzianymi w tym rozporządzeniu.
Nie ma takiej możliwości. Wprawdzie występują dwa rodzaje gazu ziemnego dostarczanego odbiorcom: wysokometanowy i zaazotowany, jednak każdy z nich jest przesyłany inną siecią gazociągów.
Zgodnie z Prawem energetycznym Taryfa Dostawcy usług dystrybucyjnych podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po ich ogłoszeniu w Biuletynie URE zatwierdzone taryfy zaczynają obowiązywać po upływie co najmniej 14 dni od dnia ich publikacji.
Zużycie energii cieplnej w dużym stopniu zależy od izolacji budynku. Znaczne różnice temperatur i ruch powietrza powodują ucieczkę ciepła z ogrzewanych pomieszczeń. Im gorzej izolowane pomieszczenie, tym większa utrata ciepła.

Izolacja domu powinna obejmować przede wszystkim:
 • ocieplenie ścian
 • poprawę izolacji termicznej stropodachu
 • poprawę izolacji stropu nad piwnicą
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Równocześnie należy pamiętać o stratach ciepła związanych z wentylacją budynków. Można je ograniczyć poprzez zastosowanie rekuperatorów powietrza w których ciepło wychodzące z budynku wraz ze zużytym powietrzem jest częściowo oddawane powietrzu dostarczanemu do pomieszczeń.

Wskazówki wydajnego ogrzewania:
 • odsłaniaj na dzień okna, żeby słońce mogło nagrzewać pomieszczenia
 • nie zasłaniaj grzejników zasłonami, meblami lub obudową. Powoduje to zatrzymanie ciepła w pobliżu grzejnika.
 • wietrz mieszkanie krótko, ale intensywnie, a w trakcie wietrzenia wyłącz ogrzewanie
 • obniżaj temperaturę za pomocą termostatów na czas nieobecności mieszkańców
 • regularnie przeglądaj urządzenia grzewcze.

Użytkowanie i jakość gazu

W takiej sytuacji, nie powinno się używać niesprawnego urządzenia. Gaśnięcie płomienia może być spowodowane np. zabrudzeniem palnika lub jego zamoczeniem. Innym powodem może być nieprawidłowy skład mieszaniny gazu i powietrza lub niskie ciśnienie gazu w instalacji. W tych przypadkach należy przeprowadzić czynności serwisowe (wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami).

Gdyby jednak objawy gaśnięcia palnika nie ustąpiły należy wezwać Pogotowie Gazowe (tel. 992), które sprawdzi, czy przyczyną gaśnięcia płomienia nie jest niskie ciśnienie gazu w instalacji lub uszkodzenie gazomierza.
Urywanie się płomienia spowodowane jest nieprawidłowym składem mieszanki gaz ziemny-powietrze. Tego typu usterki usunąć może wyłącznie serwis posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
Powinien mieć kolor jasnoniebieski, który świadczy o prawidłowo przebiegającym procesie spalania. Jeśli dostrzegalna jest np. lekka domieszka koloru pomarańczowego lub żółtego, oznacza to nieprawidłowe spalanie i wpływa na zwiększenie zużycia gazu.

Przyczyną zakłóceń w procesie spalania się gazu są najczęściej zabrudzenia palnika bądź zanieczyszczenia w instalacji gazowej. W takiej sytuacji istotne jest przeprowadzenie odpowiednich czynności serwisowych, które mogą być wykonane jedynie przez osoby posiadające specjalistyczne uprawnienia.
Płomień prawidłowo spalanego gazu ziemnego powinien mieć barwę jasnoniebieską. Kolor żółty lub pomarańczowy wskazuje na niepełne spalanie przez co zwiększa się zużycie gazu. Niewielkie opiłki, zabrudzenia w instalacji mogą zmienić barwę płomienia podobnie jak zabrudzone palniki czy w przypadku korzystania z kuchenek gazowych zabrudzone powierzchnie garnków.

Płomień innego koloru oznacza niepełne spalanie gazu, a nie złą jakość gazu. W takiej sytuacji należy przeprowadzić czynności serwisowe (wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami).
Może to być spowodowane wieloma czynnikami np. stanem dysz oraz sprawnością procesu spalania gazu (jest ona uzależniona od ilości powietrza zasysanego przez palnik). Jeśli dostarczana jest niewłaściwa ilość powietrza, może to spowodować nieprawidłowe spalanie gazu. W tej sytuacji energia niesiona przez gaz nie może być w pełni wykorzystana. Dlatego tak ważne jest utrzymanie kuchenki we właściwym stanie technicznym oraz dokonywanie przeglądu, czyszczenia i regulacji co najmniej raz do roku, przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Istotnym czynnikiem wpływającym na czas ogrzewania jest również sprawność procesu przekazywania ciepła. Uzależniona jest ona od wielkości i kształtu naczynia do ogrzewania oraz stanu powierzchni ścianek. Na przykład, w trakcie używania czajnik pokrywa się kamieniem, który ma niższy współczynnik przewodzenia ciepła, co powoduje większe straty energii.

Ważne jest też odpowiednie dobieranie wielkości palnika do naczynia. Ciepło zgromadzone w płomieniach wydobywających się poza obręb naczynia nie może być efektywnie wykorzystywane. Również przeciągi powodują obniżanie efektywności wykorzystania ciepła powstającego przy spalaniu gazu
Wyczuwalny podczas spalania gazu w pomieszczeniu zapach przypominający zapach nafty może świadczyć o obecności oparów rozpuszczalników pochodzących np. z farb, lakierów czy nawet pasty do butów. Nawet jeśli to nie w naszym pomieszczeniu miało miejsce ich użycie, to ich opary np. z klatki schodowej, czy mieszkania sąsiada znajdują się również w naszym mieszkaniu. Mimo że same opary mogą nie być wyczuwalne. to w wyniku kontaktu z wysoką temperaturą pochodzącą z płomienia gazu, stają się wyczuwalne, a ich zapach może przypominać zapach nafty.
Nie ma takiej metody. Do analizy jakościowej gazu wykorzystuje się m.in. przyrządy zwane chromatografami, których obsługa wymaga specjalnego przeszkolenia. Warto jednak wiedzieć, że na sieci przesyłowej zainstalowane są analizatory automatyczne, które na bieżąco analizują skład i parametry gazu.

Instalacja gazowa

Warunki szczegółowe dla pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi określają przepisy techniczno–budowlane zawarte w ustawie Prawo budowlane, których należy bezwzględnie przestrzegać. Kocioł może być zlokalizowany zarówno w piwnicy, na ostatniej kondygnacji, jak też w innym punkcie domu, jeśli tylko są spełnione warunki, co do ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin.

Kubatura pomieszczenia musi odpowiadać wymaganiom, jakie wynikają z mocy kotła i potrzeb wentylacji. Pomieszczenie powinno posiadać oddzielne przewody o odpowiednim przekroju: spalinowy i wentylacyjny (kratka wywiewna możliwie blisko stropu) oraz zapewniony stały dopływ powietrza (kratka nawiewna), zabezpieczający właściwe spalanie gazu w kotle. Kratek wentylacyjnych i nawiewnych nie wolno niczym przesłaniać!
Budowa instalacji gazowej, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Prace takie, jak budowa przyłączy i instalacji gazowych na posesji oraz w budynku, może wykonać firma, która posiada odpowiednie uprawnienia (najczęściej firmy wykonujące instalację oferują także sporządzanie projektów).
Niestety nie. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U nr75, poz.690 z 2002r). Dopuszczalne jest natomiast takie rozwiązanie, gdy w budynku wielorodzinnym zakłada się wspólną dla wszystkich mieszkań kotłownię na gaz ziemny, to w mieszkaniach mogą zostać kuchenki na gaz z butli propan-butan.
W przypadku budowy wewnętrznej instalacji gazowej wymagane jest zezwolenie, natomiast w przypadku remontu należy zgłosić to odpowiednim organom administracji państwowej (urząd miasta lub gminy, starostwo).