Aktualności

Nowa taryfa PSG zatwierdzona 2021.01.14

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.30.2020.AIK z dnia 13 stycznia 2021 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 9 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Nowa taryfa została zatwierdzona na okres do 31 grudnia 2021 r. Taryfa Nr 9 została opublikowana w dniu 13 stycznia 2021 r. w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 3 (1394)/2021.

Treść taryfy jest dostępna: https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/paliwa-gazowe/4007,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html

Odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie gazomierzy 2021.01.07

W następstwie skutków występowania pandemii koronawirusa SARS -COV-2, w związku z  art. 45 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, informujemy, że termin dokonania legalizacji ponownej gazomierzy zainstalowanych w punktach wyjścia z systemu dystrybucyjnego, których okres ważności legalizacji upłynął w 2020 r. i które z przyczyn epidemicznych nie zostały wymienione w br., został odroczony w postępowaniach administracyjnych, a tym samym Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na dalsze użytkowanie przedmiotowych urządzeń pomiarowych w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Prezes PSG na panelu podczas konferencji EuroPOWER&OZE Power 2020.11.18

Power Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa podczas panelu „Rola gazu w transformacji energetycznej” zorganizowanego na konferencji EuroPOWER&OZE mówił m.in. o gazyfikacji „białych plam” na mapie systemu dystrybucyjnego Polski, o wyzwaniach i szansach związanych z transformacją energetyczną ciepłownictwa oraz o planach związanych z dystrybucją wodoru.

Jak zauważył Prezes PSG, dostarczenie paliwa gazowego jest kluczowe dla możliwości wykonania „skoku cywilizacyjnego" miejscowości, w których przez dziesiątki lata głównym paliwem do ogrzewania był węgiel.

- Gaz daje nam inne możliwości, to paliwo bardzo wysokim potencjale, które z technicznego punktu widzenia jest łatwe do wykorzystania - podkreślił.

Ireneusz Krupa dodał, że udało się już właściwie zgazyfikować tereny, gdzie łatwo było doprowadzić gaz, a dotarcie do miejsc oddalonych od głównych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych powoduje wzrost kosztów gazyfikacji.

- Najważniejszy jest konsensus między liczonymi w miliardach złotych kosztami gazyfikacji, a faktem, że źródłem przychodu spółki jest taryfa – powiedział.

Wyjaśnił, że w kontekście wysokich kosztów gazyfikacji terenów położonych daleko od sieci, trzeba je przenosić na pozostałych uczestników rynku. - Pojawia się oczywiste pytanie, na ile spółka może sobie pozwolić na takie podejście - dodał.

Prezes zaznaczył, że mimo, że Polska Spółka Gazownictwa z każdym kolejnym rokiem przyłącza do sieci coraz więcej nowych użytkowników, to do wielu miejsc wciąż trudno dotrzeć. Dodał, że w procesie gazyfikacji kraju mogą pomóc plany transformacji energetycznej ciepłownictwa. Jak wyjaśnił - gazociągi do ciepłowni mogą posłużyć do podłączenia nowych klientów z ich obszaru.

- Przyłączenie każdego takiego obiektu, to tak jak przyłączenie kliku miejscowości. W efekcie koszty przyłączenia takiego źródła są dużo mniejsze niż w przypadku przyłączenia Klientów indywidualnych, do których trafi taki sam wolumen gazu" - dodał.

Ireneusz Krupa oszacował, że w Polsce jest ok. 250 ciepłowni o mocy do 50 MW i około 100 o mocy 200 MW – źródeł ciepła w większości opartych dziś na węglu.

- To kilka gigawatów mocy, które mogą być zasilane gazem. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na to paliwo o kilka miliardów metrów sześciennych - wyjaśnił.

Prezes pytany o plany dystrybucji wodoru ocenił, że obecnie to duże wyzwanie zarówno w kontekście uwarunkowań technicznych związanych m.in. z transportem i mieszaniem go z gazem ziemnym w sieci, oraz z kontekście potencjalnych odbiorców wodoru.

- W tej samej sieci mamy różnych klientów z jednej strony elektrociepłownie, która chciałyby spalać wodór, a z drugie tysiące innych odbiorców, których urządzenia nie są przystosowane do jego spalania – dodał Ireneusz Krupa.

Dlatego - jak ocenił - można się spodziewać sieci dedykowanych do dystrybucji wodoru, które będą łączyły miejsca jego produkcji z użytkownikami tego gazu.

W panelu „Rola gazu w transformacji energetycznej" zorganizowanym w ramach konferencji Europower&OZE Power, poza prezesem PSG, wziął udział Prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski, Prezes PGNiG Termika Paweł Stańczyk oraz przedstawiciel Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Jacek Jaworski. Z powodu sytuacji sanitarnej związanej z COVID-19, konferencję zorganizowano w formie zdalnej.

Rozpoczęcie procesu konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD 2020.10.23

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., będąca operatorem systemu dystrybucyjnego, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w procesie konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej nr 1/2020.

W ramach Karty Aktualizacji proponuje się doprecyzowanie postanowień w zakresie przyjmowania do Systemu dystrybucyjnego paliw gazowych ze Źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem biogazu oraz biogazu rolniczego (biometanu). Z uwagi na rosnące zainteresowanie przyłączaniem biogazowni do systemu dystrybucyjnego, koniecznym jest doprecyzowanie zagadnień związanych z parametrami jakościowymi biogazu wprowadzanego do systemu dystrybucyjnego, jak również parametrów jakościowych paliw gazowych dystrybuowanych systemem dystrybucyjnym, w tym w szczególności w obszarach, w których ten system zasilany będzie biogazem oraz biogazem rolniczym.

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 6 listopada 2020 r, przesyłając formularz do składania uwag, jednocześnie w formacie MS Excel oraz PDF, na adres e-mail: [email protected]

Prezes PSG na VI Kongresie Energetycznym DISE 2020.10.08

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa wziął udział w panelu „Rola gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w procesie transformacji energetycznej” zorganizowanym w ramach VI Kongresu Energetycznego DISE 2020 we Wrocławiu.

Prezes Ireneusz Krupa ocenił, że w kontekście transformacji energetycznej Polski, dużą szansą jest przejście na biometan. - W Polsce mamy duży potencjał jego produkcji. Do sieci dystrybucyjnej w skali 10–20 lat trzeba podłączyć nie setki, ale tysiące biometanowni. Wyzwaniem są koszty podłączenia tych obiektów – powiedział.

- Obecnie w większości przypadków nie ma w sieci dystrybucyjnej odpowiedniej chłonności – bez modernizacji nie przyjmie ona takich ilości biometanu. Chodzi tu o obszary, gdzie będą powstawały biometanownie – tereny rolnicze, zwykle odległe od sieci gazowej wysokiego ciśnienia i dużych średnic. To potężne koszty – dodał Ireneusz Krupa.

- Trzeba zbudować spójny model, który będzie w odpowiedni sposób rozkładał koszty transformacji biometanowej pomiędzy Wytwórców tego gazu, Operatorów Sieci Dystrybucyjnej i Klientów – zaznaczył.

- Patrząc na założenia Polityki energetycznej Polski do roku 2040 widać, że w ciągu najbliższych 10 lat mamy wyprowadzić paliwa stałe z aglomeracji miejskich, a w ciągu kolejnych 10 lat wyprowadzić paliwa stałe z terenów wiejskich. Dzisiaj w całym kraju jest jeszcze ok. 3 mln kotłów na węgiel – powiedział Ireneusz Krupa.

Ocenił, że dwie trzecie z 3 mln dzisiejszych użytkowników kotłów na węgiel w Polsce może przejść na paliwo gazowe – chociaż jak dodał – zainteresowanie ze strony Klientów pokazuję, że może ich być więcej. - Oznacza to, że w ciągu najbliższych 20 lat tempo przyłączania do sieci może wynosić ponad 80 tys. odbiorców rocznie. Dzisiaj mamy to tempo – powiedział Prezes Krupa i dodał, że koszt utrzymania tempa nowych przyłączeń to obecnie 1,4 mld zł rocznie.

- Klienci, którzy przejdą na gaz będą podejmowali decyzje na wiele lat, bo nikt nie kupuje kotła gazowego na dwa czy trzy lata, tylko z myślą o wykorzystaniu go w dłuższym okresie np. przez 20 lat – zaznaczył Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Sprawozdanie Podmiotu Odpowiedzialnego za Prognozowanie 2020.09.30

W związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. publikuje Sprawozdanie w sprawie dokładności prognoz mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci.

Sprawozdanie obejmuje okres wrzesień 2018 – sierpień 2020 r. Sprawozdanie zostało umieszczone w zakładce: Dla Klienta > Prognozowanie ilości odbieranych przez ZUD.

Panel dyskusyjny Polskiej Spółki Gazownictwa podczas XXIII konferencji Gazterm 2020.09.28

Polska Spółka Gazownictwa - partner odbywającej się w Międzyzdrojach konferencji Gazterm – zorganizowała na niej panel pt. „Biometan – paliwo przyszłości i jego miejsce w transformacji energetycznej Polski”.

Udział w panelu PSG wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Piotr Dziadzio, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia,  prof. dr hab. inż. Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Moderatorem spotkania był Redaktor Naczelny portalu BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik.

Podczas dyskusji Prezes Ireneusz Krupa przedstawił strategiczne plany Polskiej Spółki Gazownictwa dotyczące dystrybucji gazu ziemnego z domieszką biometanu.

- Biogazownie rozwijają się od wielu lat, a obecnie biogaz służy przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej. Stoimy w obliczu całkowitej zmiany sposobu jego wykorzystywania. Chcielibyśmy wprowadzić do systemu dystrybucyjnego dodatkowe ilości biometanu, który zastąpi część gazu, który obecnie jest nim przesyłany. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że bilans zapotrzebowania na gaz wzrośnie i że możemy go uzupełnić biometanem – wskazał Prezes Krupa.

Ireneusz Krupa wyjaśnił, że Polska Spółka Gazownictwa zbadałą przygotowanie infrastruktury gazowej do wprowadzenia do niej biometanu, możliwości rozbudowy sieci dystrybucyjnej z wykorzystaniem biometanowni m.in. na terenach wiejskich, potencjał do zasilenia energetyki rozproszonej tym paliwem oraz zlokalizowała ewentualne źródła substratu do produkcji biometanu.

Członkowie Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa oraz przedstawiciele kadry menedżerskiej Spółki wzięli udział w XXIII Konferencji Gazterm, która pod hasłem „Szczyt gazowy Trójmorza – bezpieczeństwo, integracja, transformacja" w dniach 27 – 30 września odbyła się w Międzyzdrojach. 

PSG uruchomiła placówkę gazowniczą w Ostrowcu Świętokrzyskim 2020.09.15

Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie wróciła do Ostrowca Świętokrzyskiego. W poniedziałek 14 września odbyła się uroczystość otwarcia placówki przy ul. Sandomierskiej. Została ona reaktywowana po siedmiu latach.

Placówka gazownicza w Ostrowcu Świętokrzyskim jest kolejną jednostką PSG reaktywowaną po likwidacji. Działający tu wcześniej Rejon Dystrybucji Gazu został zlikwidowany w 2013 r.

- Otwarcie placówki gazowniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest elementem zmiany struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, rozpoczętej w 2016 r. Ta reforma jest bardzo silnie skorelowana z realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą ogłosił pan premier Mateusz Morawiecki. Jak pokazuje przykład Ostrowca Świętokrzyskiego, realizujemy obietnice i konsekwentnie przywracamy placówki, by być jak najbliżej naszych klientów - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Jarosław Wróbel, przewodniczący Rady Nadzorczej PSG.

- Jestem przekonany, że w najbliższych latach liczba przyłączy gazowych zarówno wśród odbiorców indywidualnych, jak i przemysłowych na terenie województwa świętokrzyskiego znacząco wzrośnie - dodał Wróbel.

Nowa placówka gazownicza, będzie eksploatować ok. 596 km sieci gazowej średniego ciśnienia oraz ok. 9,5 tys. sztuk przyłączy i 22 tys. odbiorców gazu. Jej teren działania obejmie cały obszar powiatu ostrowieckiego, w tym gminy zgazyfikowane: Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów, Kunów i Bodzechów, Waśniów oraz niezgazyfikowaną gminę Bałtów.

- Polska Spółka Gazownictwa już od kilku lat realizuje strategię opartą przede wszystkim na rozwoju systemu dystrybucyjnego, po to by jak najwięcej klientów mogło przyłączyć się do sieci gazowej. Jednym z najważniejszych elementów jest przywrócenie na terenie kraju sieci placówek, które zostały wcześniej zlikwidowane. Placówka gazownicza wróciła do Ostrowca Świętokrzyskiego, by ułatwić klientom dotarcie do nas, tak, by paliwo gazowe mogło trafiać do większej liczby mieszkańców województwa świętokrzyskiego - powiedział Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa.

Utworzenie nowej placówki ma zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji sieci oraz usprawni gazyfikację nowych gmin. Przez ostatnie siedem lat mieszkańcy powiatu ostrowieckiego swoje sprawy musieli załatwiać w Starachowicach. Stamtąd także w razie awarii przyjeżdżało pogotowie gazowe.

Województwo świętokrzyskie jest zgazyfikowane w około 60 proc.

Prezes PSG na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2020.09.10

W środę 9 września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa wziął udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym polityki energetycznej UE w kontekście europejskiej infrastruktury gazowej.

W debacie wzięli także udział: Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, Prezes Unimotu Adam Sikorski, Wiceprezes PERN Mateusz Wodejko oraz Prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych Remigiusz Nowakowski.

W trakcie rozmowy Prezes Ireneusz Krupa odniósł się m.in. do kwestii związanych z transformacją energetyczną ciepłownictwa lokalnego. - Zdecydowana większość ciepłowni lokalnych – źródeł ciepła do 50 MW – dzisiaj jest opalana węglem, gazu jest tam niewiele. Nie mamy wyjścia, musimy ten węgiel zastąpić gazem, może z dodatkiem biomasy – powiedział Prezes.

Forum Ekonomiczne to wielkie międzynarodowe wydarzenie, na które przejeżdżają przedstawiciele rządów i biznesu. Z powodu pandemii COVID-19 po raz pierwszy w 30-letniej historii Forum Ekonomicznego nie odbywa się w małopolskiej Krynicy-Zdroju, tylko w Karpaczu na Dolnym Śląsku. Przedstawiciel PSG po raz pierwszy wziął udział w tym wydarzeniu.

Polska Spółka Gazownictwa rozwija się w internecie 2020.07.17

Wzrost aktywności w mediach społecznościowych, możliwość oglądania cyfrowych wystaw w dostępnym także w wersji anglojęzycznej Wirtualnym Muzeum Gazownictwa, czy uruchomienie Portalu Przyłaczeniowego - to tylko niektóre działania podjęte w czasie pandemii koronawirusa przez Polską Spółkę Gazownictwa – największego w Europie dystrybutora gazu.

PSG  na portalach społecznościowych

Media społecznościowe to szybki kontakt z odbiorcą. Polska Spółka Gazownictwa jako nowoczesna firma nie od dziś stawia na rozwój zdalnych form komunikacji. Dlatego wystartowały oficjalne profile spółki na popularnych portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Pojawiły się tam już pierwsze publikacje, m.in. materiały na temat gazu ziemnego, jego pochodzenia i bezpiecznego wykorzystywania. Znaleźć tam można także ciekawostki związane z historią wynalazków zasilanych gazem – niektóre z nich są do obejrzenia online w Wirtualnym Muzeum Gazownictwa.

Wirtualne Muzeum Gazownictwa także po angielsku

Od teraz Wirtualne Muzeum Gazownictwa (www.wmgaz.pl) – platforma wiedzy o historii, teraźniejszości i przyszłości gazownictwa i gazu ziemnego – dostępna jest również w wersji anglojęzycznej.

Wirtualne Muzeum Gazownictwa to działająca od września 2019 roku strona, za pomocą której można poznać historię i tradycję związaną z gazem, a wszystko zaprezentowane w nowoczesny sposób. Online można tam zobaczyć ok. 150 eksponatów, wśród których znajdują się np. gazowe lodówki  żelazka i lokówki. Ekspozycję uzupełniają m.in. biogramy wynalazców i przedsiębiorców zasłużonych dla rozwoju gazownictwa, wywiady z ekspertami ds. energetyki czy mapa Polski, z której można dowiedzieć się m.in. w których miastach wciąż działają gazowe latarnie.

Mecenasem Wirtualnego Muzeum jest Polska Spółka Gazownictwa, a strona powstała we współpracy z Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. Projekt zdobył liczne nagrody m.in. II nagrodę w konkursie Muzeum Widzialne 2019 oraz wyróżnienie w konkursie Polish Graphic Design Awards 2019 w kategorii Digital Media – Desktop.

Portal Przyłączeniowy

Wiosną PSG uruchomiła nowe narzędzie dla Klientów zainteresowanych m.in. przyłączeniem do sieci gazowej. Dla Polskiej Spółki Gazownictwa nie od dziś priorytetem jest obsługa Klientów, Portal pozwala im załatwić sprawy online i zaoszczędzić czas. Za jego pośrednictwem można m.in. złożyć wniosek o określenie warunków i możliwości przyłączenia do sieci gazowej oraz wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie, sprawdzić bieżące informacje o etapach i postępie prac przyłączeniowych, a także pobrać dokumenty końcowe oraz fakturę za przyłączenie. 

Użytkownicy Portalu są także automatycznie informowani o przebiegu procesu przyłączeniowego od momentu złożenia wniosku aż do zakończenia przyłączenia. Mają dostęp online do wydawanych elektronicznie warunków przyłączenia, projektu umowy przyłączeniowej i innych dokumentów.

Od momentu startu portalu do połowy lipca za jego pośrednictwem klienci złożyli ponad 22 tys. wniosków o przyłączenie, co stanowi blisko 30 proc. wszystkich złożonych w tym okresie wniosków. PSG szacuje, że do końca 2020 roku liczba ta wzrośnie do ok. 60 tysięcy. Ogromną zaletą nowego kanału obsługi jest to, że średni czas rozpatrywania wniosków składanych za jego pomocą jest prawie dwa razy krótszy, niż w przypadku dotychczasowych form ich składania.  

Obecnie Polska Spółka Gazownictwa pracuje nad przeniesieniem do Portalu Przyłączeniowego wszystkich spraw związanych z umowami o przyłączenie do sieci gazowej, łącznie z możliwością elektronicznego podpisywania dokumentów.

Poza Portalem przyłączeniowym działa telefoniczna obsługa Klientów - Contact Center. Klient może tam uzyskać pomoc w sprawach związanych m.in. z przyłączeniem do sieci gazowej. W spółce działają także Miejsca Obsługi Klienta, gdzie przy zachowaniu wymogów sanitarnych związanych z pandemią klienci mogą uzyskać pomoc naszych doświadczonych pracowników w interesujących ich kwestiach.

Narodowy Operator Systemu Dystrybucji Gazu Ziemnego dokłada wszelkich starań, by w związku z epidemią koronawirusa dostawy gazu do ponad 7 milionów odbiorców w całym kraju nie były zagrożone i odbywały się w sposób ciągły i bezpieczny.

Największy dystrybutor gazu

Działająca w sektorze dystrybucji gazu Polska Spółka Gazownictwa to największa część Grupy Kapitałowej PGNiG. Jej aktywa wyceniane są na ponad 17 mld zł. Do PSG należy 97 proc. krajowych sieci dystrybucyjnych - ponad 190 tys. km gazociągów.