Inwestycje

Głównym celem inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego oraz rozwój realizowany przez przyłączanie nowych odbiorców i zwiększenie ilości świadczonej usługi dystrybucji paliwa gazowego, jak również utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług. Aby zapewnić poprawę i utrzymanie stanu technicznego gazociągów oraz zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji, Spółka stale inwestuje w modernizację swojego majątku sieciowego.
Dwie osoby pracują przy stole, na którym leży otwarty laptop, plan instalacji i cyrkiel
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach planu, przypisane są do grup inwestycyjnych, z których najważniejsze to:
 • Rozbudowa sieci i przyłączenia,
 • Przebudowa i modernizacja sieci gazowej,
 • Gazomierze,
 • Pozostałe (sprzęt do eksploatacji sieci gazowej, środki transportu do obsługi sieci gazowej, systemy informatyczne niezbędne do zarządzania i obsługi procesów w PSG).

Roczna wartość Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. wynosi ok. 3,1 mld PLN. Około 63% tej kwoty inwestowane jest w rozbudowę sieci gazowej, a pozostała część w modernizację sieci oraz zapewnienie zasobów sprzętowych i informatycznych niezbędnych do prowadzenia eksploatacji sieci gazowej.

Na poniższym wykresie przedstawiono wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2019 – 2023 w poszczególnych grupach inwestycyjnych:

Poziom nakładów inwestycyjnych w latach 2019 – 2023

W 2022 roku utrzymano wysoki stopień wykonania zakresu rzeczowego zrealizowanych inwestycji.

W ramach realizacji Planu Inwestycyjnego w 2022 roku zakończono budowę i modernizację gazociągów o łącznej długości 4 438 km oraz wybudowano i zmodernizowano blisko 118 tys. szt. przyłączy gazowych o łącznej długości 1 170 km.

Długość sieci gazowych wybudowanych w 2022 roku

Łącznie 5 608 km gazociągów i przyłączy

Skuteczna realizacja tak dużej skali inwestycji liniowych charakteryzujących się koniecznością uzyskania tytułów prawnych do tysięcy nieruchomości, na których budowane są sieci gazowe, stanowi wyzwanie organizacyjne oraz prawne nie tylko dla Spółki. W celu uproszczenia i przyspieszenia procesu przygotowania części inwestycji PSG, ustawodawca ujął je w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (dalej specustawa). W rezultacie, do listy inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, dopisano 28 gazociągów PSG (9 w nowelizacji z 2019 r i 19 w kolejnej, z 2021 r.) oraz wprowadzono możliwość realizacji przyłączy i gazociągów, realizowanych przez Spółkę, do jednostek wytwórczych lub kogeneracji na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. Po ponad dwuipółletnich doświadczeniach z implementacji trybu specustawowego proces przygotowania inwestycji PSG uległ skróceniu w skrajnym przypadku z ponad 12 lat do 2,5 roku.

Niezależnie od wprowadzonych uproszczeń, realizacja prac budowlanych o tak znaczącym stopniu trudności jest możliwa dzięki współpracy z biurami projektowymi, firmami wykonawczymi i dostawcami, wybieranymi w transparentnych i konkurencyjnych postępowaniach przetargowych. Efektywna realizacja zadań inwestycyjnych, stanowiących inwestycje celu publicznego, możliwa jest również dzięki stałemu kontaktowi z urzędami administracji państwowej, właścicielami nieruchomości, zarządcami dróg, Dyrekcją Lasów Państwowych, zarządcami terenów PKP, przedstawicielami Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie, lokalnymi społecznościami i innymi beneficjentami, których zgody na korzystanie z nieruchomości Spółka pozyskuje na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Niezwykle istotna jest również współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, od szczebla wojewódzkiego, powiatowego do gminnego, nie tylko w zakresie zadań wynikających z procesu budowlanego, ale również na polu oceny potencjału rynku odbiorców oraz współpracy z inwestorami przemysłowymi poszukującymi uzbrojonych w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych. W pozyskiwaniu nowych odbiorców kluczowe znaczenie ma współpraca z przedsiębiorstwami obrotu gazem, zlecającymi Spółce usługę dystrybucji.

Inwestycje w dystrybucyjne sieci gazowe, stanowią obok infrastruktury elektro-energetycznej, kanalizacyjno-wodociągowej oraz telekomunikacyjnej i komunikacyjnej, niezbędne elementy infrastruktury istotnej dla zapewnienia potrzeb komunalno-bytowych oraz gospodarczych, przyczyniając się do poprawy warunków życia oraz rozwoju gospodarczego kraju.

Dodatkowo, w związku z wymaganiami UE z zakresu jakości powietrza (dyrektywy IED, MCP), na duże i średnie źródła spalania paliw nałożono zaostrzone standardy emisyjne, które powinny zostać spełnione w określonym terminie. Ponieważ zastąpienie stałych paliw kopalnych gazem stanowi jedno z korzystniejszych (również pod względem ekonomicznym) rozwiązań, w ostatnim czasie Spółka obserwuje wzmożone zainteresowanie sektora energetyczno-ciepłowniczego przyłączaniem do sieci dystrybucyjnej PSG.

Wartość Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na 2023 rok wynosi 2 607 mln PLN. W bieżącym roku wartość ta została powiększona o dodatkowe 492 mln PLN z przeznaczeniem na rozbudowę sieci i przyłączenia. Środki te mają na celu przyspieszenie realizacji przyłączeń planowanych na kolejne lata oraz bieżącą ich realizację w ramach możliwości wykonawczych. Daje to łącznie 3 102 mln PLN.

Na poniższym wykresie przedstawiono wartość i udział nakładów inwestycyjnych w poszczególnych grupach inwestycyjnych.

W 2023 r. na zadania inwestycyjne związane bezpośrednio z siecią gazową została zaplanowana kwota w wysokości 2 854 mln PLN, co stanowi 92% wartości Planu Inwestycyjnego.

Poziom nakładów inwestycyjnych w 2023 roku

Zadania inwestycyjne realizowane w formule projektowej, czyli projekty współfinansowane i planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz inne projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla Spółki, objęte zostały Programem Inwestycji Strategicznych.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych PSG w 2023 roku realizowanych lub będących w fazie końcowego rozliczania jest:

 • 10 projektów zidentyfikowanych, dla których podpisano umowy o dofinansowanie z łączną kwotą wsparcia UE na poziomie przekraczającym 255 mln PLN. Natomiast całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjnych opiewa na ponad 843 mln PLN,  z czego na ten rok planowane wykonanie capex wynosi ponad 287 mln PLN:
W tym 2 zakończone projekty:

- Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski, zakończono w 2021r., z otrzymanym dofinansowaniem PO IiŚ 2014-2020 na poziomie przekraczającym 5,75 mln PLN,
- Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów, zakończono w 05.2023r., z otrzymanym dofinansowaniem PO IiŚ 2014-2020 na poziomie przekraczającym 7 mln PLN.

W tym 2 projekty z zakończoną fazą budowy (na etapie końcowego rozliczania): 

- Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych,
- Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej.

W tym 6 projektów w fazie wykonawstwa: 

- Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski,
- Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice,
- Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej,
- Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce,
- Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa Górnicza – Szopienice,
- Budowa gazociągu relacji Witnica – Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą.

 • 12 projektów projektów niezidentyfikowanych, tj. wykazujących gotowość do aplikowania o środki UE. Projekty prowadzone są w taki sposób, aby przy ewentualnej alokacji funduszy unijnych projekty niezidentyfikowane były w pełni gotowe i zgodne do otrzymania dofinansowania (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjnych dla ww. 12 projektów, to ok. 620 mln PLN),
 • 5 projektów wytypowanych do uczestnictwa w kolejnej perspektywie finansowej UE 2021-2027 (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjnych ww. 5 projektach, to ponad 1,03 mld PLN),
 • 7 projektów pozostałych – projekty o charakterze strategicznym dla Spółki, które uzyskały efektywność ekonomiczną i realizowane są ze środków własnych Spółki (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjnych w ww. 7 projektach, to ok. 266 mln PLN)
Część z ww. inwestycji strategicznych uwzględniono w nowelizacji specustawy terminalowej z dnia 27.05.2021 r., co bezpośrednio przyczynia się do przyspieszenia finalizacji ich faz projektowania i realizacji.

Planowane nakłady w 2023 r. – inwestycje strategiczne

Spółka w ramach Planu Inwestycyjnego, realizuje również 9 poniższych zadań inwestycyjnych, których kluczowym celem jest ograniczenie negatywnych oddziaływań ograniczeń w punktach wyjścia z systemu przesyłowego:

 • budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze,
 • budowa gazociągu Łyszkowice – Słupia – Łódź,
 • budowa gazociągu Konopki – Ełk – Mrągowo,
 • budowa gazociągu Kolnik – Elbląg,
 • budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice,
 • budowa gazociągu Bytów – Chojnice,
 • budowa gazociągu Tulce – Nekla,
 • budowa gazociągu Witkowo – Września,
 • przyłączenie w Zambrowie gazociągu wysokiego ciśnienia.
Łącznie planowane jest do wybudowania ok. 590 km sieci gazowej wysokiego ciśnienia. Spośród 9 gazociągów ujętych w ustawie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (nowelizacja z dnia 09.08.2019 r.). Całkowita wartość szacowanych nakładów inwestycyjnych, związana z realizacją wyszczególnionych powyżej zadań, wynosi ponad 2 mld PLN. Przy czym w 2023 poniesiono nakłady w łącznej wysokości przekraczającej 38 mln PLN.

W kontekście postępu zanotowanego postępu rzeczowego, jedno zadanie, związane z wybudowaniem gazociągu przyłączeniowego do systemu przesyłowego OGP Gaz-System S.A. w Zambrowie o długości ok. 0,4 km zostało zakończone. 

W aspekcie pozostałych przedsięwzięć, dla kilku uzyskano komplet lub część wymaganych pozwoleń na budowę, pozostałe są w końcowej fazie projektowania.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform