Inwestycje

Głównym celem inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego oraz rozwój realizowany przez przyłączanie nowych odbiorców i zwiększenie ilości świadczonej usługi dystrybucji paliwa gazowego, jak również utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług. Aby zapewnić poprawę i utrzymanie stanu technicznego gazociągów oraz zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji, Spółka stale inwestuje w modernizację swojego majątku sieciowego.
Dwie osoby pracują przy stole, na którym leży otwarty laptop, plan instalacji i cyrkiel
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach planu, przypisane są do grup inwestycyjnych, z których najważniejsze to:
 • Rozbudowa sieci i przyłączenia,
 • Przebudowa i modernizacja sieci gazowej,
 • Gazomierze,
 • Pozostałe (sprzęt do eksploatacji sieci gazowej, środki transportu do obsługi sieci gazowej, systemy informatyczne niezbędne do zarządzania i obsługi procesów w PSG).

Roczna wartość Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. wynosi ok. 3 mld PLN. Około 56% tej kwoty inwestowane jest w rozbudowę sieci gazowej, a pozostała część w modernizację sieci oraz zapewnienie zasobów sprzętowych i informatycznych niezbędnych do prowadzenia eksploatacji sieci gazowej.

Na poniższym wykresie przedstawiono wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2018 – 2022 w poszczególnych grupach inwestycyjnych:

Poziom nakładów inwestycyjnych w latach 2018 - 2022

W 2021 roku, ze względu na realizację licznych inicjatyw mających na celu przyspieszenie przyłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenie ilości i utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług dystrybucji paliwa gazowego, nastąpił znaczący wzrost zakresu rzeczowego zrealizowanych inwestycji.

W ramach realizacji Planu Inwestycyjnego w 2021 roku zakończono budowę i modernizację gazociągów o łącznej długości 4 924 km oraz wybudowano i zmodernizowano ponad 130 tys. szt. przyłączy gazowych o łącznej długości 1 291 km.

Długość sieci gazowych wybudowanych w 2021 roku

Łącznie 6 216 km gazociągów i przyłączy

Skuteczne przeprowadzenie tak dużej skali inwestycji liniowych charakteryzujących się koniecznością uzyskania tytułów prawnych do tysięcy nieruchomości, na których budowane są sieci gazowe (nie dotyczy to gazociągów PSG objętych tzw. specustawą terminalową), stanowi wyzwanie organizacyjne oraz prawne nie tylko dla Spółki. Należy podkreślić, że w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu przygotowania części inwestycji PSG, ustawodawca postanowił je objąć ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (dalej specustawa). W rezultacie, do listy inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, dopisano 28 gazociągów PSG (9 w nowelizacji z 2019 r i 19 w kolejnej, z 2021 r.) oraz wprowadzono możliwość realizacji przyłączy i gazociągów, realizowanych przez Spółkę, do jednostek wytwórczych lub kogeneracji na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. Po ponad dwuipółletnich doświadczeniach z implementacji ww. regulacji uprawnionym jest wniosek, iż w skrajnych przypadkach pozwoliła ona w ciągu roku zakończyć proces przygotowania inwestycji PSG, który bez specustawy, trwał 12 lat i 3 miesiące.

Niezależnie od wprowadzonych uproszczeń, realizacja prac budowlanych o tak znaczącym zakresie, może być wykonywana dzięki zaangażowaniu współpracujących z naszą Spółką licznych biur projektowych oraz firm wykonawczych i dostawców, którzy do realizacji zadań inwestycyjnych, wybierani są w transparentnych i konkurencyjnych postępowaniach przetargowych. Efektywna realizacja tak istotnego portfela zadań inwestycyjnych, stanowiących inwestycje celu publicznego, możliwa jest również dzięki zrozumieniu i otwarciu na współpracę urzędów administracji państwowej, właścicieli nieruchomości, zarządców dróg, Dyrekcji Lasów Państwowych, zarządców terenów PKP, przedstawicieli Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie, lokalnych społeczności i innych beneficjentów, których zgody na korzystanie z nieruchomości pozyskujemy na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Niezwykle istotna jest również współpraca naszej Spółki z jednostkami samorządu terytorialnego od szczebla wojewódzkiego, powiatowego do gminnego, nie tylko w zakresie zadań wynikających z procesu budowlanego, ale również na polu oceny potencjału rynku odbiorców oraz współpracy z inwestorami przemysłowymi poszukującymi uzbrojonych w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych. W pozyskiwaniu nowych odbiorców kluczowe znaczenie ma nasza współpraca z przedsiębiorstwami obrotu gazem, zlecającymi nam usługę dystrybucji.

Inwestycje w dystrybucyjne sieci gazowe, stanowią obok infrastruktury elektro-energetycznej, kanalizacyjno-wodociągowej oraz telekomunikacyjnej i komunikacyjnej, niezbędne elementy infrastruktury istotnej dla zapewnienia potrzeb komunalno-bytowych oraz gospodarczych, przyczyniając się do poprawy warunków życia oraz rozwoju gospodarczego kraju.

Dodatkowo, w związku z wymaganiami UE z zakresu jakości powietrza (dyrektywy IED, MCP), na duże i średnie źródła spalania paliw nałożono zaostrzone standardy emisyjne, które powinny zostać spełnione w określonym terminie. Ponieważ zastąpienie stałych paliw kopalnych gazem stanowi jedno z korzystniejszych (również pod względem ekonomicznym) rozwiązań, w ostatnim czasie obserwujemy wzmożone zainteresowanie sektora energetyczno-ciepłowniczego przyłączaniem do sieci dystrybucyjnej PSG.

Wartość Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na 2022 rok wynosi 3 143 mln PLN. Na poniższym wykresie przedstawiono wartość i udział nakładów inwestycyjnych w poszczególnych grupach inwestycyjnych.

W 2022 r. na zadania inwestycyjne związane bezpośrednio z siecią gazową została zaplanowana kwota w wysokości 2 854 mln PLN, co stanowi 91% wartości Planu Inwestycyjnego.

Poziom nakładów inwestycyjnych w 2022 roku

Zadania inwestycyjne realizowane w formule projektowej, czyli projekty współfinansowane i planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz inne projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla Spółki, objęte zostały Programem Inwestycji Strategicznych.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych PSG w 2022 roku realizowanych jest:

 • 9 projektów zidentyfikowanych, dla których podpisane zostały umowy o dofinansowanie (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjnych ok. 687 mln PLN, z dofinansowaniem na poziomie przekraczającym 249 mln PLN):
  • Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych,
  • Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów,
  • Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski,
  • Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej,
  • Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice,
  • Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej,
  • Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce,
  • Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa Górnicza – Szopienice,
  • Budowa gazociągu relacji Witnica – Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą.
 • 12 projektów niezidentyfikowanych wytypowanych do uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Projekty prowadzone są w taki sposób, aby przy ewentualnej alokacji funduszy unijnych projekty niezidentyfikowane były w pełni gotowe i zgodne do otrzymania dofinansowania (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjnych dla ww. 12 projektów to ok. 287 mln PLN),
 • 5 projektów wytypowanych do uczestnictwa w kolejnej perspektywie finansowej UE 2021-2027 (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjnych ww. 5 projektach to ok. 751 mln PLN),
 • 7 projektów pozostałych – projekty o charakterze strategicznym dla Spółki, które uzyskały efektywność ekonomiczną i realizowane są ze środków własnych Spółki (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjnych w ww. 7 projektach to prawie 222 mln PLN).
Część z ww. inwestycji strategicznych uwzględniono w nowelizacji specustawy terminalowej z dnia 27.05.2021 r., co bezpośrednio przyczynia się do przyspieszenia finalizacji ich faz projektowania i realizacji.

Planowane nakłady w 2022 r. - inwestycje strategiczne

W ramach Planu Inwestycyjnego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. realizuje także „Program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022”. W Programie zaproponowano realizację szeregu inwestycji, związanych zarówno z budową sieci gazowej wysokiego, jak i średniego ciśnienia, których realizacja powinna skutkować uruchomieniem usługi dystrybucyjnej w około 300 nowych gminach na terenie Polski, a w konsekwencji osiągnięciem stopnia gazyfikacji gmin na poziomie około 72%, co stanowi wzrost o ponad 12 punktów procentowych.

Ponadto, w ramach programu realizowanych jest 9 poniższych zadań inwestycyjnych, których kluczowym celem jest ograniczenie negatywnych oddziaływań ograniczeń w punktach wyjścia z systemu przesyłowego:
 • budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze,
 • budowa gazociągu Łyszkowice – Słupia – Łódź,
 • budowa gazociągu Konopki – Ełk – Mrągowo,
 • budowa gazociągu Kolnik – Elbląg,
 • budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice,
 • budowa gazociągu Bytów – Chojnice,
 • budowa gazociągu Tulce – Nekla,
 • budowa gazociągu Witkowo – Września,
 • przyłączenie w Zambrowie gazociągu wysokiego ciśnienia.

Całkowita wartość szacowanych nakładów inwestycyjnych, związana z realizacją wyszczególnionych powyżej zadań, wynosi około 1,28 mld PLN. Przy czym w 2021 poniesiono nakłady w łącznej wysokości 16,16 mln PLN. Czas potrzebny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowych gazociągów zaprezentowano poniżej:
9 inwestycji PPI CZAS (realny lub szacowany) potrzebny do uzyskania PnB
1a Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Kalisz - Sieradz - Meszcze ZAD1 2 lata i 11 miesięcy
1b Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Kalisz - Sieradz - Meszcze ZAD2 3 lata i 9 miesięcy
2 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Łyszkowice - Słupia - Łódź 2 lata i 11 miesięcy
3 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Konopki - Ełk - Mrągowo 3 lata i 11 miesięcy
4 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Kolnik - Elbląg 3 lata i 9 miesięcy
5 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Dworzysko - Chojnice 3 lata
6 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów - Chojnice 2 lata i 11 miesięcy
7 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Tulce - Nekla 3 lata
8 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Witkowo - Września 3 lata i 2 miesiące
9 Budowa gazociągu stanowiącego przyłączenie do systemu przesyłowego OGP Gaz-System znajdującego się w Zambrowie 2 lata i 4 miesiące
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform