Inwestycje

Inwestycje ogólnie

Głównym celem inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. jest rozwój realizowany poprzez przyłączanie nowych odbiorców i zwiększenie ilości świadczonej usługi dystrybucji paliwa gazowego, jak również utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego. Aby zapewnić poprawę i utrzymanie stanu technicznego gazociągów oraz zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji, Spółka stale inwestuje w modernizację swojego majątku sieciowego.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach planu, przypisane są do grup inwestycyjnych, z których najważniejsze to:

 • Rozbudowa sieci i przyłączenia,
 • Modernizacja sieci gazowych i wymiana żeliwa,
 • Zakup układów pomiarowych,
 • Pozostałe (sprzęt do eksploatacji sieci gazowej, środki transportu do obsługi sieci gazowej, systemy informatyczne niezbędne do zarządzania i obsługi procesów w PSG).

Roczna wartość Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. przekracza 1 miliard złotych. Około 50% tej kwoty inwestowane jest w rozbudowę sieci gazowej, a pozostała część w modernizację sieci oraz zapewnienie zasobów sprzętowych i informatycznych niezbędnych do prowadzenia eksploatacji sieci gazowej.

Na poniższym wykresie przedstawiono wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2015 – 2019 w poszczególnych grupach inwestycyjnych:

Corocznym efektem realizacji Planu Inwestycyjnego jest zakończenie budowy oraz modernizacji gazociągów o łącznej długości około 2 000 km oraz około 60 tys. sztuk przyłączy gazowych budowanych i modernizowanych o łącznej długości około 700 km.

W ramach realizacji Planu Inwestycyjnego na 2018 rok zakończono budowę i modernizację gazociągów o łącznej długości 2 172 km oraz wybudowano i zmodernizowano ponad 68 tys. przyłączy gazowych o łącznej długości 732 km.

 

Współpraca

Skuteczne przeprowadzenie tak dużej skali inwestycji liniowych charakteryzujących się koniecznością uzyskania tytułów prawnych do tysięcy nieruchomości, na których budowane są sieci gazowe, stanowi wyzwanie organizacyjne oraz prawne nie tylko dla Spółki. Realizacja prac budowlanych o tak znaczącym zakresie, może być wykonywana dzięki zaangażowaniu współpracujących z naszą Spółką licznych biur projektowych oraz firm wykonawczych i dostawców, którzy do realizacji zadań inwestycyjnych, wybierani są w transparentnych i konkurencyjnych postępowaniach przetargowych. Efektywna realizacja tak znaczącego portfela zadań inwestycyjnych, stanowiących inwestycje celu publicznego, możliwa jest również dzięki zrozumieniu i otwarciu na współpracę urzędów administracji państwowej, właścicieli nieruchomości, zarządców dróg, Dyrekcji Lasów Państwowych, zarządców terenów PKP, Zarządów Gospodarki Wodnej, lokalnych społeczności i innych beneficjentów, których zgody na korzystanie z nieruchomości pozyskujemy na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Niezwykle istotna jest również współpraca naszej Spółki z jednostkami samorządu terytorialnego od szczebla wojewódzkiego, powiatowego do gminnego, nie tylko w zakresie zadań wynikających z procesu budowlanego, ale również na polu oceny potencjału rynku odbiorców oraz współpracy z inwestorami przemysłowymi poszukującymi uzbrojonych w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych. W pozyskiwaniu nowych odbiorców kluczowe znaczenie ma nasza współpraca z przedsiębiorstwami obrotu gazem, zlecającymi nam usługę dystrybucji. Długoterminowe zamierzenia inwestycyjne zharmonizowane są w pięcioletnich Planach Rozwoju, które uzgadniane są w ramach współpracy międzyoperatorskiej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w celu zapewnienia koordynacji zamierzeń inwestycyjnych z kierunkami rozwoju systemu przesyłowego, będącego „kręgosłupem” krajowego systemu gazowego, stanowiącym źródło zasilania dla naszych sieci dystrybucyjnych. Plany Rozwoju opiniowane przez marszałków województw oraz zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dzięki współdziałaniu naszej Spółki z tak licznym spektrum podmiotów, organizacji, urzędów administracji państwowej oraz lokalnej społeczności, jesteśmy w stanie zapewnić dostęp do najbardziej ekologicznego medium energetycznego jakim jest paliwo gazowe, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo funkcjonowania naszej infrastruktury.

Inwestycje w dystrybucyjne sieci gazowej, stanowią obok infrastruktury elektro-energetycznej, kanalizacyjno-wodociągowej oraz telekomunikacyjnej i komunikacyjnej, niezbędne elementy infrastruktury istotnej dla zapewnienia potrzeb komunalno-bytowych oraz gospodarczych, przyczyniając się do poprawy warunków życia oraz rozwoju gospodarczego kraju.

 

Plan Inwestycyjny na 2019 rok

Wartość Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na 2019 rok wynosi ponad 1 994 mln PLN. Na poniższym wykresie przedstawiono wartość i udział nakładów inwestycyjnych w poszczególnych grupach inwestycyjnych:

W 2019 r. na zadania inwestycyjne związane bezpośrednio z siecią gazową została zaplanowana kwota w wysokości  1 708 mln PLN, co stanowi 86% wartości Planu Inwestycyjnego.

 

Program Inwestycji Strategicznych PSG

Zadania inwestycyjne realizowane w formule projektowej czyli projekty współfinansowane i planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz inne projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla Spółki objęte zostały Programem Inwestycji Strategicznych.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych PSG realizowanych jest:

 • 9 projektów zidentyfikowanych, dla których podpisane zostały umowy o dofinansowanie (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjncyh ok. 470,79 mln PLN, z dofinansowaniem na poziomie ok. 227 mln PLN):
 • Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych,
 • Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów,
 • Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski,
 • Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski,
 • Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej,
 • Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice,
 • Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej,
 • Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce,
 • Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa Górnicza – Szopienice.
 • 2 projekty zidentyfikowane, dla których złożone zostały wnioski o dofinansowanie (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjncyh ok. 125 mln PLN):
 • Budowa gazociągu relacji Malanów – Konin z rozbudową sieci gazowej w Powiecie Konińskim i Tureckim,
 • Budowa gazociągu relacji Witnica – Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą.
 • 32 projekty planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych projektów inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla Spółki o łącznej wartości szacunkowej (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjncyh ok. 1 466,20 mln PLN)

Celem głównym Programu Inwestycji Strategicznych PSG jest zapewnienie przewidywalności osiągania skutków prac we wszystkich projektach inwestycji strategicznych objętych Programem (dostarczanie produktów projektów w ustalonych terminach, o ustalonej jakości i w granicach zaakceptowanych budżetów) poprzez:

 • zapewnienie całościowego kierowania projektami inwestycji strategicznych,
 • zapewnienie efektywnej komunikacji pomiędzy powiązanymi projektami,
 • zapewnienie centralnego punktu kontaktu dla Właściciela Programu i Komitetów Sterujących poszczególnych projektów,
 • nadzór nad realizacją projektów inwestycji strategicznych,
 • opracowanie i wdrożenie ujednoliconych procesów zarządczych i merytorycznych,
 • zarządzanie wiedzą wytworzoną oraz identyfikowanie i szerzenie w ramach Spółki dobrych praktyk wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących prowadzenia i zarządzania projektami inwestycyjnymi.

 

Program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022

W ramach Planu Inwestycyjnego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. realizuje także „Program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022”. W Programie zaproponowano realizację szeregu inwestycji, związanych zarówno z budową sieci wysokiego, jak i średniego ciśnienia, których realizacja w trakcie najbliższych czterech lat powinna skutkować uruchomieniem usługi dystrybucyjnej w około 300 nowych gminach w Polsce, a w konsekwencji osiągnięciem stopnia gazyfikacji gmin Polski na poziomie 71,91%, co stanowi wzrost o ponad 12 punktów procentowych. W Programie przedstawiono też propozycje konkretnych rozwiązań prawnych, łącznie z treścią proponowanych zapisów w wybranych aktach prawnych, których wprowadzenie znacząco wesprze niwelowanie ograniczeń w gazyfikacji Polski.

Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych objętych „Programem przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022” Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. realizuje 9 zadań z grupy likwidacji ograniczeń przesyłowych. Łącznie planowane jest do wybudowania blisko 616 km sieci gazowej wysokiego ciśnienia. Łączna całkowita wartość oszacowanych nakładów inwestycyjnych związana z realizacją przedmiotowych 9 sieciowych zadań inwestycyjnych objętych Programem wynosi blisko 1,34 mld PLN. W ramach „Programu przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022” planuje się zrealizować poniższe zadania inwestycyjne:

 • budowa gazociągu Kalisz - Sieradz – Meszcze,
 • budowa gazociągu Łyszkowice - Słupia – Łódź,
 • budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo,
 • budowa gazociągu Kolnik-Elbląg,
 • przebudowa związana z likwidacją ograniczeń przesyłowych Dworzysko - Chojnice
 • budowa gazociągu Bytów-Chojnice,
 • budowa gazociągu Tulce-Nekla,
 • budowa gazociągu Witkowo-Września,
 • przyłączenie w Zambrowie gazociągu wysokiego ciśnienia.

Rozbudowa dystrybucyjnego systemu wysokiego ciśnienia w ramach realizacji ww. 9 sieciowych zadań inwestycyjnych objętych Programem jest jedynym środkiem minimalizującym negatywne oddziaływanie ograniczeń w punktach wyjścia z systemu przesyłowego. Rozbudowa systemu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia umożliwi przesył znaczących ilości gazu pomiędzy określonymi obszarami sieci dystrybucyjnej zasilanej z różnych punktów wyjścia. Dodatkowo, dystrybucyjne sieci gazowe wysokiego ciśnienia zasilające obszary z niedoborem gazu będą mogły stać się źródłem zasilania dla gmin dotąd niezgazyfikowanych, a w pobliżu których przedmiotowe sieci będą zlokalizowane.

 

Informacje o pozostałych głównych inwestycjach realizowanych w ramach Planu Inwestycyjnego na 2019 r.

Do najważniejszych zadań inwestycjnych w ramach rozbudowy sieci i przyłączeń odbiorców zaliczamy przede wszystkim:

 • gazyfikacja gminy Bydgoszcz,
 • gazyfikacja gminy Siennica,
 • rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy Starogard Gdański,
 • przyłączenie odbiorcy przemysłowego na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego,
 • przyłączenie odbiorcy przemysłowego na obszarze województwa dolnośląskiego.

W grupie modernizacja sieci gazowych, do najistotniejszych inwestycji należą:

 • modernizacja sieci gazowej na terenie gminy Miejsce Piastowe,
 • modernizacja sieci gazowej na terenie gminy Gdynia,
 • modernizacja sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie gminy Niemcza,
 • przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia na terenie gminy Sanok,
 • modernizacja sieci gazowej niskiego ciśnienia w Poznaniu.