Inwestycje

Inwestycje ogólnie

Głównym celem inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. jest rozwój realizowany poprzez przyłączanie nowych odbiorców i zwiększenie ilości świadczonej usługi dystrybucji paliwa gazowego, jak również utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego. Aby zapewnić poprawę i utrzymanie stanu technicznego gazociągów oraz zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji, Spółka stale inwestuje w modernizację swojego majątku sieciowego.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach planu, przypisane są do grup inwestycyjnych, z których najważniejsze to:

 • Rozbudowa sieci i przyłączenia,
 • Modernizacja sieci gazowych i wymiana żeliwa,
 • Zakup układów pomiarowych,
 • Pozostałe (sprzęt do eksploatacji sieci gazowej, środki transportu do obsługi sieci gazowej, systemy informatyczne niezbędne do zarządzania i obsługi procesów w PSG)

Roczna wartość Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. przekracza 1 miliard złotych. Około 50% tej kwoty inwestowane jest w rozbudowę sieci gazowych, a pozostała część w jej modernizację oraz zapewnienie zasobów sprzętowych i informatycznych niezbędnych do prowadzenia eksploatacji sieci gazowej. Roczna wartość planu inwestycyjnego PSG w 2017 roku wynosi ok. 1,7 mld złotych.

Na poniższym wykresie przedstawiono wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2013 – 2017 w poszczególnych grupach inwestycyjnych:

Corocznym efektem realizacji Planu Inwestycyjnego jest zakończenie budowy oraz modernizacji gazociągów o łącznej długości ponad 2 000 km oraz około 50 tys. sztuk przyłączy gazowych o łącznej długości około 500 km.

W ramach realizacji Planu Inwestycyjnego na 2016 rok zakończono budowę i modernizację gazociągów o łącznej długości 2 756 km oraz ponad 64 tys. sztuk przyłączy gazowych o łącznej długości około 770 km.

Współpraca

Skuteczne przeprowadzenie tak dużej skali inwestycji liniowych charakteryzujących się koniecznością uzyskania tytułów prawnych do tysięcy nieruchomości, na których budowane są sieci gazowe, stanowi wyzwanie organizacyjne oraz prawne nie tylko dla zespołu Spółki. Realizacja prac budowlanych o tak znaczącym zakresie, może być wykonywana dzięki zaangażowaniu współpracujących z naszą Spółką licznych biur projektowych oraz firm wykonawczych i dostawców, którzy do realizacji zadań inwestycyjnych, wybierani są w transparentnych i konkurencyjnych postępowaniach przetargowych. Efektywna realizacja tak znaczącego portfela zadań inwestycyjnych, stanowiących inwestycje celu publicznego, możliwa jest również dzięki zrozumieniu i otwarciu na współpracę urzędów administracji państwowej, właścicieli nieruchomości, zarządców dróg, Dyrekcji Lasów Państwowych, zarządców terenów PKP, Zarządów Gospodarki Wodnej, lokalnych społeczności i innych beneficjentów, których zgody na korzystanie z nieruchomości pozyskujemy na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Niezwykle istotna jest również współpraca naszej Spółki z jednostkami samorządu terytorialnego od szczebla wojewódzkiego, powiatowego do gminnego, nie tylko w zakresie zadań wynikających z procesu budowlanego, ale również na polu oceny potencjału rynku odbiorców oraz współpracy z inwestorami przemysłowymi poszukującymi uzbrojonych w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych. W pozyskiwaniu nowych odbiorców kluczowe znaczenie ma nasza współpraca z przedsiębiorstwami obrotu gazem, zlecającymi nam usługę dystrybucji. Długoterminowe zamierzenia inwestycyjne zharmonizowane są w pięcioletnich Planach Rozwoju, które uzgadniane są w ramach współpracy międzyoperatorskiej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w celu zapewnienia koordynacji zamierzeń inwestycyjnych z kierunkami rozwoju systemu przesyłowego, będącego „kręgosłupem” krajowego systemu gazowego, stanowiącym źródło zasilania dla naszych sieci dystrybucyjnych. Plany Rozwoju opiniowane przez marszałków województw oraz zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dzięki współdziałaniu naszej Spółki z tak licznym spektrum podmiotów, organizacji, urzędów administracji państwowej oraz lokalnej społeczności, jesteśmy w stanie zapewnić dostęp do najbardziej ekologicznego medium energetycznego jakim jest paliwo gazowe, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo funkcjonowania naszej infrastruktury.

Inwestycje w dystrybucyjne sieci gazowe, stanowią obok infrastruktury elektro-energetycznej, kanalizacyjno-wodociągowej oraz telekomunikacyjnej i komunikacyjnej, niezbędne elementy infrastruktury istotnej dla zapewnienia potrzeb komunalno-bytowych oraz gospodarczych, przyczyniając się do poprawy warunków życia oraz rozwoju gospodarczego kraju.

Plan Inwestycyjny na 2017 rok

Wartość Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na 2016 rok wynosi ponad 1 668 mln PLN. Wskazana wartość jest wieksza o prawie 500 mln PLN w stosunku do nakładów inwestycyjnych w Planie Inwestycyjnym na 2016 rok.

Na poniższym wykresie przedstawiono wartość i udział nakładów inwestycyjnych w poszczególnych grupach inwestycyjnych:

W 2017 r. na zadania inwestycyjne związane bezpośrednio z siecią gazową została zaplanowana kwota w wysokości 1 371 mln PLN, co stanowi 82% wartości planu inwestycyjnego.

Inwestycje Strategiczne – zadania planowane do współfinansowania ze środków UE

W dniu 30.06.2016 roku PSG sp. z o.o. złożyła wnioski o dofinansowanie dla 10 projektów inwestycyjnych polegających na budowie i przebudowie gazociągów dystrybucyjnych uwzględniających element sieci inteligentnych, w ramach POIiŚ 2014-2020, które uzyskały pozytywną ocenę formalną Instytucji Wdrażającej. W ramach zgłoszonych 10 projektów docelowo planuje się do wybudowania i zmodernizowania blisko 650 km sieci gazowej i ponad 5 tys. sztuk przyłączy. Obecnie prowadzone są prace i analizy przygotowujące projekty do oceny merytorycznej I i II stopnia przed podjęciem ostatecznej decyzji o udzieleniu dofinansowania. Projekty PSG sp. z o.o. zgłoszone do dofinansowania UE 2014-2020 stanowią uzupełnienie programu inwestycyjnego realizowanego z dofinansowaniem UE 2007-2013.

Projekty, dla których złożono wnioski o dofinansowanie w dniu 30.06.2016 r. w ramach POIiŚ 2014-2020:

 • Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych,
 • Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów,
 • Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski
 • Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski,
 • Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej,
 • Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce,
 • Budowa gazociągu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą,
 • Budowa gazociągu relacji Malanów – Konin z rozbudową sieci gazowej w Powiecie Konińskim i Tureckim,
 • Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice,
 • Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej.

Szacowana wartość ww. projektów ponad 500 mln zł

Szacowana wartość dofinansowania około: 300 mln zł

Ponadto w dniu 30.09.2016 roku Spółka zgłosiła kolejne 42 projekty w ramach aktualizacji dokumentu „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020” o łącznej wartości prawie 2 mld zł. Umieszczenie projektów na powyższej liście jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, które będzie uzależnione od dostępnej alokacji środków finansowych przeznaczonych dla segmentu dystrybucji gazu.

Wyżej wymienione projekty inwestycyjne zostały połączone w Program Inwestycji Strategicznych, którego celem jest wprowadzenie jednolitych zasad zarządzania i nadzoru nad projektami planowanymi do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Informacje o pozostałych głównych inwestycjach realizowanych w ramach Planu Inwestycyjnego na 2017 r.

Do najważniejszych projektów w ramach rozbudowy sieci i przyłączeń odbiorców zaliczamy przede wszystkim:

 • rozbudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia w obszarze miasta Mielec,
 • gazyfikacja gminy Ujazd,
 • gazyfikacja gminy Nowa Karczma,
 • rozbudowa sieci średniego ciśnienia i przyłączenie nowych odbiorców w miejscowości Jelcz Laskowice,
 • rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Sosnowiec,
 • przebudowa oraz rozbudowa sieci średniego ciśnienia w miejscowościach Święcica-Tuklęcz-Grobla-Kłoda,
 • budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia relacji Lekowo-Przasnysz-Chorzele,
 • budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kamień-Włodawa  wraz z trzema stacjami redukcyjno – pomiarowymi i siecią gazową średniego ciśnienia,
 • przyłączenie odbiorcy przemysłowego w rejonie miejscowości Jawor,
 • przyłączenie odbiorcy przemysłowego w rejonie Łomży,
 • przyłączenie odbiorcy przemysłowego w rejonie Lubaczowa.

W grupie modernizacja sieci gazowych, do najistotniejszych inwestycji należą:

 • budowa gazociągu niskiego ciśnienia w miejscowości Olsztyn,
 • przebudowa sieci gazowej w miejscowości Kielce,
 • przebudowa sieci gazowej w miejscowości Knurów,
 • przebudowa sieci gazowej w miejscowości Lublin,
 • modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Jelcz – Niecieszów - Oleśnica,
 • modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Jelcz-Niecieszów-Oleśnica,
 • modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gorlice-Grybów-Siołkowa wraz z odgałęzieniami do stacji gazowych,
 • modernizacja gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Katowice.