Inwestycje

Głównym celem inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. jest rozwój realizowany poprzez przyłączanie nowych odbiorców i zwiększenie ilości świadczonej usługi dystrybucji paliwa gazowego, jak również utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego. Aby zapewnić poprawę i utrzymanie stanu technicznego gazociągów oraz zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji, Spółka stale inwestuje w modernizację swojego majątku sieciowego.
Dwie osoby pracują przy stole, na którym leży otwarty laptop, plan instalacji i cyrkiel
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach planu, przypisane są do grup inwestycyjnych, z których najważniejsze to:
 • Rozbudowa sieci i przyłączenia,
 • Przebudowa i modernizacja sieci gazowej,
 • Gazomierze,
 • Pozostałe (sprzęt do eksploatacji sieci gazowej, środki transportu do obsługi sieci gazowej, systemy informatyczne niezbędne do zarządzania i obsługi procesów w PSG).

Roczna wartość Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. wynosi ok. 2,4 mld PLN. Około 52% tej kwoty inwestowane jest w rozbudowę sieci gazowej, a pozostała część w modernizację sieci oraz zapewnienie zasobów sprzętowych i informatycznych niezbędnych do prowadzenia eksploatacji sieci gazowej.

Na poniższym wykresie przedstawiono wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2017 – 2021 w poszczególnych grupach inwestycyjnych:

Poziom nakładów inwestycyjnych w latach 2017 - 2021

W 2020 roku, ze względu na realizację licznych inicjatyw mających na celu przyspieszenie przyłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenie ilości i utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług dystrybucji paliwa gazowego, nastąpił znaczący wzrost zakresu rzeczowego zrealizowanych inwestycji.

W ramach realizacji Planu Inwestycyjnego w 2020 roku zakończono budowę i modernizację gazociągów o łącznej długości 4 404 km oraz wybudowano i zmodernizowano ponad 124 tys. szt. przyłączy gazowych o łącznej długości 1 283 km.

Długość sieci gazowych wybudowanych w 2020 roku

Łącznie 5 687 km gazociągów i przyłączy

Skuteczne przeprowadzenie tak dużej skali inwestycji liniowych charakteryzujących się koniecznością uzyskania tytułów prawnych do tysięcy nieruchomości, na których budowane są sieci gazowe (nie dotyczy to gazociągów PSG objętych tzw. specustawą terminalową), stanowi wyzwanie organizacyjne oraz prawne nie tylko dla Spółki. Realizacja prac budowlanych o tak znaczącym zakresie, może być wykonywana dzięki zaangażowaniu współpracujących z naszą Spółką licznych biur projektowych oraz firm wykonawczych i dostawców, którzy do realizacji zadań inwestycyjnych, wybierani są w transparentnych i konkurencyjnych postępowaniach przetargowych. Efektywna realizacja tak znaczącego portfela zadań inwestycyjnych, stanowiących inwestycje celu publicznego, możliwa jest również dzięki zrozumieniu i otwarciu na współpracę urzędów administracji państwowej, właścicieli nieruchomości, zarządców dróg, Dyrekcji Lasów Państwowych, zarządców terenów PKP, Zarządów Gospodarki Wodnej, lokalnych społeczności i innych beneficjentów, których zgody na korzystanie z nieruchomości pozyskujemy na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Niezwykle istotna jest również współpraca naszej Spółki z jednostkami samorządu terytorialnego od szczebla wojewódzkiego, powiatowego do gminnego, nie tylko w zakresie zadań wynikających z procesu budowlanego, ale również na polu oceny potencjału rynku odbiorców oraz współpracy z inwestorami przemysłowymi poszukującymi uzbrojonych w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych. W pozyskiwaniu nowych odbiorców kluczowe znaczenie ma nasza współpraca z przedsiębiorstwami obrotu gazem, zlecającymi nam usługę dystrybucji. Długoterminowe zamierzenia inwestycyjne zharmonizowane są w pięcioletnich Planach Rozwoju, które uzgadniane są w ramach współpracy międzyoperatorskiej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w celu zapewnienia koordynacji zamierzeń inwestycyjnych z kierunkami rozwoju systemu przesyłowego, będącego „kręgosłupem” krajowego systemu gazowego, stanowiącym źródło zasilania dla naszych sieci dystrybucyjnych. Plany Rozwoju opiniowane przez marszałków województw oraz zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dzięki współdziałaniu naszej Spółki z tak licznym spektrum podmiotów, organizacji, urzędów administracji państwowej oraz lokalnej społeczności, jesteśmy w stanie zapewnić dostęp do najbardziej ekologicznego medium energetycznego jakim jest paliwo gazowe, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo funkcjonowania naszej infrastruktury.

Inwestycje w dystrybucyjne sieci gazowej, stanowią obok infrastruktury elektro-energetycznej, kanalizacyjno-wodociągowej oraz telekomunikacyjnej i komunikacyjnej, niezbędne elementy infrastruktury istotnej dla zapewnienia potrzeb komunalno-bytowych oraz gospodarczych, przyczyniając się do poprawy warunków życia oraz rozwoju gospodarczego kraju.

Wartość Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na 2021 rok wynosi 2 384 mln PLN. Na poniższym wykresie przedstawiono wartość i udział nakładów inwestycyjnych w poszczególnych grupach inwestycyjnych.

W 2021 r. na zadania inwestycyjne związane bezpośrednio z siecią gazową została zaplanowana kwota w wysokości 2 129 mln PLN, co stanowi 89% wartości Planu Inwestycyjnego.

Poziom nakładów inwestycyjnych w 2021 roku

Zadania inwestycyjne realizowane w formule projektowej czyli projekty współfinansowane i planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz inne projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla Spółki objęte zostały Programem Inwestycji Strategicznych.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych PSG w 2021 roku realizowanych jest:

 • 9 projektów zidentyfikowanych, dla których podpisane zostały umowy o dofinansowanie (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjnych ok. 613 mln PLN, z dofinansowaniem na poziomie przekraczającym 251 mln PLN):
  • Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych,
  • Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów,
  • Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski,
  • Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej,
  • Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice,
  • Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej,
  • Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce,
  • Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa Górnicza – Szopienice,
  • Budowa gazociągu relacji Witnica – Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą.
W 2020 r. zakończono realizację pierwszego Projektu zidentyfikowanego Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski o wartości nakładów ogółem przekraczającej 21 mln PLN i otrzymanej dotacja UE w wysokości ponad 5,75 mln PLN.
 • 17 projektów niezidentyfikowanych ubiegających się o dofinansowania ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Projekty prowadzone są w taki sposób, aby przy ewentualnej alokacji funduszy unijnych projekty niezidentyfikowane były w pełni gotowe i zgodne do otrzymania dofinansowania (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjnych dla ww. 17 projektów to ok. 337 mln PLN),
 • 5 projektów wytypowanych do uczestnictwa w kolejnej perspektywie finansowej UE 2021-2027 (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjnych ww. 5 projektach to ok. 715 mln PLN),
 • 4 projekty pozostałe – projekty o charakterze strategicznym dla Spółki, które uzyskały efektywność ekonomiczną i realizowane są ze środków własnych Spółki (całkowita szacowana wartość nakładów inwestycyjnych w ww. 4 projektach to ok. 141 mln PLN)

Planowane nakłady w 2021 r. - inwestycje strategiczne (mln PLN)

Celem głównym Programu Inwestycji Strategicznych PSG jest zapewnienie przewidywalności osiągania skutków prac we wszystkich projektach inwestycji strategicznych objętych Programem (dostarczanie produktów projektów w ustalonych terminach, o ustalonej jakości i w granicach zaakceptowanych budżetów) poprzez:

 • zapewnienie całościowego kierowania projektami inwestycji strategicznych,
 • zapewnienie efektywnej komunikacji pomiędzy powiązanymi projektami,
 • zapewnienie centralnego punktu kontaktu dla Właściciela Programu i Komitetów Sterujących poszczególnych projektów,
 • nadzór nad realizacją projektów inwestycji strategicznych,
 • opracowanie i wdrożenie ujednoliconych procesów zarządczych i merytorycznych,
 • zarządzanie wiedzą wytworzoną oraz identyfikowanie i szerzenie w ramach Spółki dobrych praktyk wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących prowadzenia i zarządzania projektami inwestycyjnymi.

W ramach Planu Inwestycyjnego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. realizuje także „Program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022”. W Programie zaproponowano realizację szeregu inwestycji, związanych zarówno z budową sieci gazowej wysokiego, jak i średniego ciśnienia, których realizacja powinna skutkować uruchomieniem usługi dystrybucyjnej w około 300 nowych gminach na terenie Polski, a w konsekwencji osiągnięciem stopnia gazyfikacji gmin na poziomie około 72%, co stanowi wzrost o ponad 12 punktów procentowych.

W Programie przedstawiono też propozycje konkretnych rozwiązań prawnych, łącznie z treścią proponowanych zapisów w wybranych aktach prawnych, których wprowadzenie znacząco wsparło lub wesprze niwelowanie ograniczeń w gazyfikacji Polski. Jednym z takich działań było wprowadzenie wybranych inwestycji PSG na listę inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, w art. 38 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Przewidziane w ustawie uproszczenia inwestycyjne okazały się nie tylko skutecznym narzędziem w walce ze spowolnieniem i trudnościami wywołanymi pandemią, ale przede wszystkim umożliwiły skokowe przyspieszenie przygotowania 9 poniższych zadań inwestycyjnych, zaplanowanych w ramach ww. Programu:

 • budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze,
 • budowa gazociągu Łyszkowice – Słupia – Łódź,
 • budowa gazociągu Konopki – Ełk – Mrągowo,
 • budowa gazociągu Kolnik – Elbląg,
 • budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice,
 • budowa gazociągu Bytów – Chojnice,
 • budowa gazociągu Tulce – Nekla,
 • budowa gazociągu Witkowo – Września,
 • przyłączenie w Zambrowie gazociągu wysokiego ciśnienia.
Całkowita wartość szacowanych nakładów inwestycyjnych związana z realizacją wyszczególnionych powyżej zadań wynosi około 1,34 mld PLN. Przy czym w 2020 poniesiono nakłady w łącznej wysokości 14,57 mln. Jeśli chodzi o wykonanie rzeczowe, to dla wszystkich gazociągów wytyczono trasy, a także złożono wnioski o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w przypadku trzech z nich już ją uzyskano. Wymaga także podkreślenia, że dla jednego z zadań (Zambrów) z końcem roku złożono wniosek o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.

Rozbudowa dystrybucyjnego systemu wysokiego ciśnienia w ramach realizacji ww. 9 sieciowych zadań inwestycyjnych jest jedynym środkiem minimalizującym negatywne oddziaływanie ograniczeń w punktach wyjścia z systemu przesyłowego. Rozbudowa systemu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia umożliwi przesył znaczących ilości gazu pomiędzy określonymi obszarami sieci dystrybucyjnej zasilanej z różnych punktów wyjścia. Dodatkowo, dystrybucyjne sieci gazowe wysokiego ciśnienia zasilające obszary z niedoborem gazu będą mogły stać się źródłem zasilania dla gmin dotąd niezgazyfikowanych, a w pobliżu których przedmiotowe sieci gazowe będą zlokalizowane.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform