Reklamacje

W przypadku reklamacji dotyczących rozliczeń i faktur za gaz wynikających z zawartej Umowy kompleksowej dostarczania i sprzedaży paliwa gazowego prosimy o kontakt ze Sprzedawcą paliwa gazowego, z którym mają Państwo podpisaną umowę. Dane kontaktowe Sprzedawcy mogą Państwo znaleźć na fakturze za gaz.
Ekran dotykowy z wyświetloną smutną, neutralną i radosną buźką, palec naciskający smutną buźkę

Jeśli zajdzie z Państwa strony potrzeba złożenia reklamacji dotyczącej zastrzeżeń w zakresie prowadzonej działalności przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. (np. odczyty i pomiary, przyłączanie do sieci gazowej, sprawy związane z gazomierzami), prosimy o wybranie wygodnej dla Państwa formy jej złożenia:

 • elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego wybierając kategorie zgłoszenia „Reklamacje”,
 • telefonicznie na właściwy numer telefonu,
 • korespondencyjnie na adresy Oddziałów Zakładów Gazowniczych PSG.

W treści reklamacji prosimy podać:
 • imię i nazwisko Klienta/nazwę firmy,
 • adres punktu poboru,
 • pesel/NIP,
 • adres email/telefon
 • opis reklamacji,
 • oczekiwany sposób rozpatrzenia sprawy,
 • formę w jakiej Państwo chcą otrzymać odpowiedź (pisemnie, e-mailowo, telefonicznie).
Rozpatrzymy reklamację i udzielimy odpowiedzi w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji, w formie jaką Państwo wskażą w reklamacji. Gwarantujemy zachowanie poufności i bezstronności wobec naszych Klientów i osób składających reklamację.


W przypadku reklamacji dotyczącej działania gazomierza, możliwe jest jego sprawdzenie na żądanie Odbiorcy. W tym celu prosimy złożyć „Wniosek o sprawdzenie/laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowego”. W ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania zdemontujemy gazomierz, a następnie przekażemy do badania w niezależnym laboratorium badawczym.

Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowego oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy w wyniku sprawdzenia, badania laboratoryjnego lub wykonania dodatkowej ekspertyzy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego. W takim przypadku Odbiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Zgodnie z Taryfą dla usług dystrybucji paliw gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o:

 • w przypadku, gdy w wyniku sprawdzenia wskazań układu pomiarowego niezostanie stwierdzona nieprawidłowość, zobowiązuję się pokryć koszty sprawdzenia układu pomiarowego (do 110 kWh/h włącznie lub dla gazu typu propan-butan - 126,18 zł netto; dla układu pomiarowego powyżej 110 kWh/h – 210,83 zł. netto).
 • w przypadku, gdy w wyniku badania laboratoryjnego zostanie stwierdzona dokładność mieszcząca się w granicach błędów dopuszczonych Zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar, zobowiązuję się pokryć sumę opłat wynikających z faktury wystawionej przez akredytowaną jednostkę przeprowadzającą badanie oraz kosztów demontażu i montażu układu pomiarowego (do 110 kWh/h włącznie lub dla gazu typu propan-butan – 71,84 zł netto; dla układu pomiarowego powyżej 110 kWh/h – 129,31 zł. netto).