Sponsoring i darowizny

Polska Spółka Gazownictwa jest jedną ze spółek należących do GK PGNiG, która zgodnie z przyjętą Strategią Sponsoringową GK PGNiG może wspierać wydarzenia i inicjatywy istotne dla społeczności lokalnych na obszarach, na których PSG sp. z o. o. prowadzi działalność operacyjną, w kwocie sponsoringu nie wyższej niż 50 tys. zł netto, z tym że powyżej kwoty 5 tys. EURO brutto, decyzję w zakresie wyrażenia zgody na sponsoring podejmuje Komisja Sponsoringowa powołana przez GK PGNiG.
Kobieta trzymająca na złożonych dłoniach czerwone serce zrobione z drewna
PSG sp. z o. o. angażuje się w działania sponsoringowe zgodne z Zasadami zarządzania działaniami sponsoringowymi w GK PGNiG; Strategią sponsoringową GK PGNiG; Strategią zrównoważonego rozwoju GK PGNiG na lata 2017-2022; Kodeksem Dobrych Praktyk w Zakresie Prowadzenia Działalności Sponsoringowej przez Spółki z udziałem Skarbu Państwa z czerwca 2016 roku oraz Umową Spółki PSG.

PSG sp. z o. o. poprzez działalność sponsoringową, zamierza aktywnie kreować swój wizerunek jako firmy godnej zaufania, dbającej o klientów, bezpieczeństwo energetyczne i środowisko naturalne. Zamierza działać lokalnie na obszarach prowadzonej przez siebie działalności operacyjnej, ściśle współpracując z samorządem. Jednym z głównych celów działań jest także budowanie świadomości i reputacji marki oraz nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z grupami interesariuszy, mającymi wpływ na realizację działalności biznesowej PSG sp. z o. o., jak i spółek GK PGNiG.

Działania sponsoringowe prowadzone przez Spółkę obejmują następujące obszary:

  • sponsoringu sportowego – w tym stowarzyszeń sportowych, sportu dzieci i młodzieży, sportu akademickiego oraz inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży,
  • sponsoringu działań związanych z nauką, popularyzacją wiedzy i szkolnictwem publicznym na różnych poziomach kształcenia,
  • sponsoringu kultury – wsparcie festiwali, teatrów, filharmonii, imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
  • sponsoringu działań związanych z historią, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji dotyczącej nafty i gazu oraz tradycji Polski.
Nawiązanie współpracy sponsoringowej poprzedza wnikliwa, indywidualna ocena merytoryczna oraz ekonomiczna każdego projektu. W związku z tym przesłany wniosek powinien zawierać szczegółowe dane pozwalające na analizę kosztów dotarcia do odbiorców, w tym wyczerpujący opis wszystkich działań ATL, BTL i PR.

W ramach opisu działań należy wskazać rodzaj mediów, ilość emisji, zasięg, nakład, formaty i lokalizacje nośników outdoorowych, a także zawrzeć opis planowanych działań ambientowych oraz aktywności w internecie i mediach społecznościowych.

W przypadku działań BTL należy wyszczególnić dodatkowo opis i format materiałów oraz powierzchnię zawartej na nich informacji o sponsorze, a także liczbę i opis wydarzeń, w trakcie których będzie eksponowana informacja o sponsorze.

Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy sponsoringowej z PSG sp. z o.o. prosimy o przesyłanie prawidłowo wypełnionego wniosku na adres: [email protected].

Wnioski o sponsoring projektów, których efektywności nie będzie można oszacować z uwagi na brak niezbędnych danych, nie będą rozpatrywane.

Z uwagi na kompleksowe podejście do realizacji projektów sponsoringowych, w tym opracowanie przez spółkę dodatkowych działań wspierających komunikację sponsorowanych projektów, średni czas podjęcia aktywności sponsoringowej wynosi ok. 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

Polska Spółka Gazownictwa prowadzi działania wspierające realizację wartościowych inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa w wielu obszarach. W tym celu PSG opracowała wewnętrzne zasady przyznawania darowizn finansowych i rzeczowych, które gwarantują każdemu potencjalnemu beneficjentowi, udzielenie wsparcia według tych samych kryteriów.

Szczególne znaczenie dla spółki mają profesjonalne projekty, realizujące cele związane z:

  • wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi,
  • sprawami społecznymi. tj. wsparciem osób i organizacji, w ramach pomocy chorym, ubogim itp.,
  • nauką i edukacją,
  • sportem i zdrowym stylem życia,
  • kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego,
  • ekologią i ochroną środowiska.

W celu przyznania darowizny każdy podmiot ubiegający się o wsparcie jest zobowiązany do wypełnienia właściwego formularza i przesłania go wraz z wymaganymi załącznikami na adres [email protected]. Ze względu na procedury wewnętrzne, prosimy o przesyłanie wniosków co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem planowanych działań.

Informujemy także, że wnioski niewłaściwie wypełnione, bądź przesłane na nieodpowiednim formularzu nie będą rozpatrywane.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform