Sponsoring i darowizny

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest jedną ze spółek należących do GK PGNiG, realizuje działania promocyjne zorientowane na rezultaty biznesowe zgodne ze zrównoważonym zarządzaniem strategicznym. Realizując działania sponsoringowe ma na celu zwiększenie znajomości marki poprzez budowanie świadomości i reputacji oraz nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z grupami interesariuszy, mającymi wpływ na realizację działalności biznesowej Spółki.
Kobieta trzymająca na złożonych dłoniach czerwone serce zrobione z drewna
PSG sp. z o.o. angażuje się w działania sponsoringowe zgodne z Zasadami zarządzania działaniami sponsoringowymi w Grupie Kapitałowej PGNiG; Strategią Sponsoringową GK PGNiG na lata 2017-2022 z uwzględnieniem zasad niezależności Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz obowiązującym Programem zgodności, a także Umową Spółki.  

Działania sponsoringowe prowadzone przez Spółkę obejmują główne cztery obszary:

  • sponsoring sportu – w tym związków sportowych, stowarzyszeń, sportu dzieci młodzieży, sportu akademickiego oraz inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju fizycznego, 
  • sponsoring działań związanych z edukacją, obszarem badawczo-rozwojowym innowacjami, popularyzacją wiedzy i szkolnictwa na różnych poziomach kształcenia, 
  • sponsoring kultury – wsparcie wydarzeń teatralnych i operowych, festiwali muzycznych, koncertów, imprez kulturalnych, produkcji filmowych, itp., 
  • sponsoring działań społeczno-historycznych nawiązujących do historii Polski, w tym patriotycznych, służących ogółowi społeczeństwa. 
Nawiązanie współpracy sponsoringowej poprzedza wnikliwa, indywidualna ocena merytoryczna oraz ekonomiczna każdego projektu. W związku z tym przesłany wniosek powinien zawierać szczegółowe dane pozwalające na analizę kosztów dotarcia do odbiorców, w tym wyczerpujący opis wszystkich działań ATL, BTL i PR.

W ramach opisu działań należy wskazać rodzaj mediów, ilość emisji, zasięg, nakład, formaty i lokalizacje nośników outdoorowych, a także zawrzeć opis planowanych działań ambientowych oraz aktywności w internecie i mediach społecznościowych.

W przypadku działań BTL należy wyszczególnić dodatkowo opis i format materiałów oraz powierzchnię zawartej na nich informacji o sponsorze, a także liczbę i opis wydarzeń, w trakcie których będzie eksponowana informacja o sponsorze.

Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy sponsoringowej z PSG sp. z o.o. prosimy o przesyłanie prawidłowo wypełnionego wniosku na adres: [email protected]
 
Wnioski o sponsoring projektów, których efektywności nie będzie można oszacować z uwagi na brak niezbędnych danych, nie będą rozpatrywane.
 
Z uwagi na kompleksowe podejście do realizacji projektów sponsoringowych, w tym opracowanie przez spółkę dodatkowych działań wspierających komunikację sponsorowanych projektów, średni czas podjęcia aktywności sponsoringowej wynosi ok. 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

Polska Spółka Gazownictwa prowadzi działania wspierające realizację wartościowych inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa w wielu obszarach. W tym celu PSG opracowała wewnętrzne zasady przyznawania darowizn finansowych i rzeczowych, które gwarantują każdemu potencjalnemu beneficjentowi, udzielenie wsparcia według tych samych kryteriów.

Szczególne znaczenie dla spółki mają profesjonalne projekty, realizujące cele związane z:

  • wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi,
  • sprawami społecznymi. tj. wsparciem osób i organizacji, w ramach pomocy chorym, ubogim itp.,
  • nauką i edukacją,
  • sportem i zdrowym stylem życia,
  • kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego,
  • ekologią i ochroną środowiska.

Każdy podmiot ubiegający się o przyznanie darowizny jest zobowiązany do wypełnienia zamieszczonego poniżej wniosku i przesłania go wraz z wymaganymi załącznikami na adres [email protected]. Ze względu na procedury wewnętrzne, prosimy o przesyłanie wniosków z jak największym wyprzedzeniem przed terminem rozpoczęcia planowanych działań, na które darowizna miałaby zostać przeznaczona.

Przed złożeniem kompletnego wniosku o darowiznę prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej „Wytycznymi dla podmiotów zewnętrznych w zakresie przyznawania darowizn przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.” oraz wzorem raportu – rozliczenia darowizny.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform