Sponsoring i darowizny

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. realizuje działania promocyjne zorientowane na rezultaty biznesowe zgodne ze zrównoważonym zarządzaniem strategicznym. Realizując działania sponsoringowe ma na celu zwiększenie znajomości marki poprzez budowanie świadomości i reputacji oraz nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z grupami interesariuszy, mającymi wpływ na realizację działalności biznesowej Spółki.
Kobieta trzymająca na złożonych dłoniach czerwone serce zrobione z drewna
PSG sp. z o.o. angażuje się w działania sponsoringowe z uwzględnieniem zasad niezależności Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz obowiązującym Programem zgodności, a także Umową Spółki.

Działania sponsoringowe prowadzone przez Spółkę obejmują cztery zdefiniowane obszary:

  • sponsoring sportu – w tym związków sportowych, stowarzyszeń, sportu dzieci i młodzieży, sportu akademickiego oraz inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju fizycznego, 
  • sponsoring działań związanych z nauką, edukacją, wydarzeniami branżowymi (konferencje, sympozja, kongresy), obszarem badawczo-rozwojowym, innowacjami, popularyzacją wiedzy i szkolnictwa na różnych poziomach kształcenia, 
  • sponsoring kultury – w tym wsparcie wydarzeń teatralnych, operowych, festiwali muzycznych, przeglądów artystycznych, koncertów, imprez kulturalnych ogólnopolskich oraz lokalnych, produkcji filmowych, 
  • sponsoring działań społeczno-historycznych nawiązujących do historii Polski, w tym patriotycznych, służących ogółowi społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem polskiej tradycji dotyczącej nafty i gazu. 
Nawiązanie ewentualnej współpracy sponsoringowej poprzedza wnikliwa, indywidualna ocena merytoryczna oraz ekonomiczna każdego projektu. W związku z powyższym przesyłane wnioski sponsoringowe powinny zawierać kompletny opis działań ATL, BTL, public relations oraz wszelkie innego rodzaju informacje pozwalające na analizę szacowanej efektywności danego projektu.

Każdy podmiot zainteresowany nawiązaniem współpracy sponsoringowej z Polską Spółką Gazownictwa zobowiązany jest do wypełnienia zamieszczonego poniżej wniosku i przesłania go wraz z wymaganymi załącznikami na adres [email protected].

Ze względu na procedury wewnętrzne oraz konieczność przeprowadzenia szczegółowych analiz szacowanej efektywności projektów, prosimy o przesyłanie wniosków z minimum 3-miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia działań.

Polska Spółka Gazownictwa prowadzi działania wspierające realizację wartościowych inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa w wielu obszarach. W tym celu PSG opracowała wewnętrzne zasady przyznawania darowizn finansowych i rzeczowych, które gwarantują każdemu potencjalnemu beneficjentowi, udzielenie wsparcia według tych samych kryteriów.

Szczególne znaczenie dla spółki mają profesjonalne projekty, realizujące cele związane z:

  • wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi,
  • sprawami społecznymi. tj. wsparciem osób i organizacji, w ramach pomocy chorym, ubogim itp.,
  • nauką i edukacją,
  • sportem i zdrowym stylem życia,
  • kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego,
  • ekologią i ochroną środowiska.

Każdy podmiot ubiegający się o przyznanie darowizny jest zobowiązany do wypełnienia zamieszczonego poniżej wniosku i przesłania go wraz z wymaganymi załącznikami na adres [email protected]. Ze względu na procedury wewnętrzne, prosimy o przesyłanie wniosków z jak największym (min. 3-miesięcznym) wyprzedzeniem przed terminem rozpoczęcia planowanych działań, na które darowizna miałaby zostać przeznaczona.

Przed złożeniem kompletnego wniosku o darowiznę prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej „Wytycznymi dla podmiotów zewnętrznych w zakresie przyznawania darowizn przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.” oraz wzorem raportu – rozliczenia darowizny.