IRiESD

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2021 roku – DRR.WRG.4323.1.2021.ŁWę - zatwierdzona została Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która weszła w życie z dniem 1 listopada 2021 roku o godz. 6.00.
Cztery rurociągi o różnej wielkości, w tle sylwetka zakładu przemysłowego i zachodzące słońce
Zmiany wprowadzone do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu przyłączania do sieci dystrybucyjnej, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, zasady przeprowadzania procedury wstrzymania dostarczania paliwa gazowego. Wprowadzono nowe uregulowania dotyczące sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, w szczególności procedura gromadzenia danych na potrzeby przygotowania planów ograniczeń oraz zasady wprowadzania gazu LNG do sieci dystrybucyjnej OSD.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG), zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego  o rozpoczęciu procedury konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i zaprasza do zgłaszania uwag.

Proponowane zmiany w projekcie IRiESD, w stosunku do wersji obecnie obowiązującej, wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego, w tym przede wszystkim związanego z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego  oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W projekcie IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące zasad wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, procesu zmiany sprzedawcy, sprzedaży rezerwowej/z urzędu oraz procesu przyłączeniowego.

Proponowane zmiany nie obejmują swym zakresem „Istotnych postanowień umownych”, które były z Państwem konsultowane w marcu br. i są przedmiotem odrębnego postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezesa URE.

Po zebraniu uwag od użytkowników systemu dystrybucyjnego projekt będzie przedstawiony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do dnia 28 listopada 2022 r. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mail: [email protected]
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform