IRiESD

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 grudnia 2019 roku – DRR.WRG.4323.1.2019.ŁWę - zatwierdzona została Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku o godz. 6.00.
Cztery rurociągi o różnej wielkości, w tle sylwetka zakładu przemysłowego i zachodzące słońce
Zmiany wprowadzone do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) związane są z dostosowaniem się do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP (zgodnie z art. 9g ust. 8 ustawy Prawo energetyczne) oraz wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu zmiany sprzedawcy, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, w tym przedpłatowych układów pomiarowych. Wprowadzono nowe uregulowania dotyczące sprzedaży rezerwowej, Zbiorczych Zgłoszeń Zapotrzebowania, a także Instalacji LNG oraz Biogazu rolniczego.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego o zakończeniu procedury konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Informujemy, że w dniu 5 stycznia 2021 r. decyzją nr DRR.WRG.4322.4.2020.IWa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącą polskiego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 lutego 2021 roku na godzinę 6.00.

Zgodnie z art. 9g ust. 8 ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego jest zobligowany do dostosowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP, w terminie 60 dni od dnia jej ogłoszenia. W związku z powyższym, powstała konieczność dostosowania obecnie obowiązującej IRiESD do wymogów wynikających z IRiESP.

Ponadto proponowane zmiany w projekcie IRiESD, w stosunku do wersji obecnie obowiązującej, wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa, w tym przede wszystkim ustawy Prawo energetyczne oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W projekcie IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące zasad wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, komunikacji i wymiany informacji, procesu zmiany sprzedawcy, procesu przyłączeniowego, montażu urządzeń pomiarowych oraz realizacji odczytów. Wprowadzono nowe uregulowania dotyczące sprzedaży rezerwowej, rozpatrywania PZD, a także funkcjonowania lokalnych systemów dystrybucyjnych zasilanych z Instalacji LNG.

Po zebraniu uwag od użytkowników systemu dystrybucyjnego projekt został przedstawiony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego  o zakończeniu procedury konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Proponowane zmiany IRiESD, w stosunku do wersji obecnie obowiązującej, wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa powszechnie obowiązującego. W dniu 10 kwietnia 2021 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549), które wprowadziło istotne zmiany w ramach procedury wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, rodzaju odbiorców objętych ograniczeniami, zakresie ochrony odbiorców objętych ograniczeniami, zakresie planów wprowadzania ograniczeń oraz sposobie podawania do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniach. Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie 12 stopni zasilania, wraz z kategorią odbiorców chronionych, przy czym część odbiorców chronionych będzie podlegała ograniczeniom także w ramach 12 stopnia zasilania. Kryterium kwalifikacji odbiorców jako odbiorców chronionych jest rodzaj wykonywanej przez nich działalności. Szczególne rozwiązania zostały także przewidziane w ramach rozporządzenia w stosunku do odbiorców pobierających paliwo gazowe na cele gospodarczo-obronne, a także na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej.

Karta Aktualizacji została przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform