IRiESD

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 grudnia 2019 roku – DRR.WRG.4323.1.2019.ŁWę - zatwierdzona została Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku o godz. 6.00.
Cztery rurociągi o różnej wielkości, w tle sylwetka zakładu przemysłowego i zachodzące słońce
Zmiany wprowadzone do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) związane są z dostosowaniem się do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP (zgodnie z art. 9g ust. 8 ustawy Prawo energetyczne) oraz wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu zmiany sprzedawcy, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, w tym przedpłatowych układów pomiarowych. Wprowadzono nowe uregulowania dotyczące sprzedaży rezerwowej, Zbiorczych Zgłoszeń Zapotrzebowania, a także Instalacji LNG oraz Biogazu rolniczego.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego o zakończeniu procedury konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Informujemy, że w dniu 5 stycznia 2021 r. decyzją nr DRR.WRG.4322.4.2020.IWa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącą polskiego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 lutego 2021 roku na godzinę 6.00.

Zgodnie z art. 9g ust. 8 ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego jest zobligowany do dostosowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP, w terminie 60 dni od dnia jej ogłoszenia. W związku z powyższym, powstała konieczność dostosowania obecnie obowiązującej IRiESD do wymogów wynikających z IRiESP.

Ponadto proponowane zmiany w projekcie IRiESD, w stosunku do wersji obecnie obowiązującej, wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa, w tym przede wszystkim ustawy Prawo energetyczne oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W projekcie IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące zasad wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, komunikacji i wymiany informacji, procesu zmiany sprzedawcy, procesu przyłączeniowego, montażu urządzeń pomiarowych oraz realizacji odczytów. Wprowadzono nowe uregulowania dotyczące sprzedaży rezerwowej, rozpatrywania PZD, a także funkcjonowania lokalnych systemów dystrybucyjnych zasilanych z Instalacji LNG.

Po zebraniu uwag od użytkowników systemu dystrybucyjnego projekt został przedstawiony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego  o rozpoczęciu procedury konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i zaprasza do zgłaszania uwag.

Proponowane zmiany IRiESD, w stosunku do wersji obecnie obowiązującej, wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa powszechnie obowiązującego. W dniu 10 kwietnia 2021 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549), które wprowadziło istotne zmiany w ramach procedury wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, rodzaju odbiorców objętych ograniczeniami, zakresie ochrony odbiorców objętych ograniczeniami, zakresie planów wprowadzania ograniczeń oraz sposobie podawania do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniach. Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie 12 stopni zasilania, wraz z kategorią odbiorców chronionych, przy czym część odbiorców chronionych będzie podlegała ograniczeniom także w ramach 12 stopnia zasilania. Kryterium kwalifikacji odbiorców jako odbiorców chronionych jest rodzaj wykonywanej przez nich działalności. Szczególne rozwiązania zostały także przewidziane w ramach rozporządzenia w stosunku do odbiorców pobierających paliwo gazowe na cele gospodarczo-obronne, a także na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej.

Po zebraniu uwag od użytkowników systemu dystrybucyjnego Karta Aktualizacji będzie przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 28 maja 2021 r. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mail: [email protected]
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform