Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Jako firma odpowiedzialna i działająca etycznie szanujemy prawo do ochrony danych osobowych naszych pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
Grafika komputerowa przedstawiająca zamkniętą kłódkę otoczoną okręgiem, od którego odchodzą układy scalone, w tle mozaika złożona z zer i jedynek

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),
  • ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),
  • ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f),
  • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej [email protected]. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 37 RODO.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych można zwrócić się, jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Prawa te dotyczą w szczególności:

1)        dostępu do danych osobowych,
2)        do ich sprostowania,
3)        do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
4)        do ograniczenia przetwarzania,
5)        do przenoszenia danych osobowych,
6)        do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
7)        do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
8)        do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

Wniosek może być złożony za pośrednictwem pracownika Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub znaczną liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych Osobowych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku. 

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest niezasadne lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się:

  • elektronicznie na adres e-mail: [email protected],
  • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.
 
Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży gazu z Zleceniodawcą Usług Dystrybucyjnych informujemy, że ich dane osobowe zostały udostępnione Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w celu realizacji umowy dystrybucyjnej – dostarczania gazu do Klienta.

Zestawienie podmiotów, z którymi Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. posiada zawarte umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego, znajduje się tutaj.