Innowacje

Wdrażanie innowacji oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) realizowane są w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) przez Biuro Centrum Badań i Rozwoju (CBiR).
Dwóch mężczyzn stojących tyłem w kaskach i strojach roboczych steruje widocznym w tle dronem nad prowadzoną budową
Realizowane prace badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne (B+R+I) dotyczą głównie technicznych aspektów dystrybucji gazu ziemnego. W ostatnich latach położono nacisk na przedsięwzięcia umożliwiające poszerzenie funkcjonalności sieci gazowej i przygotowanie jej do dystrybucji gazów „zdekarbonizowanych” (wytwarzanych przez źródła OZE), przede wszystkim biometanu i wodoru. Pracownicy Spółki prowadzą również prace w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” dotyczące zastosowania tworzyw sztucznych w transporcie gazu ziemnego oraz mieszaniny gazu ziemnego z wodorem, modelowania pracy sieci gazowych z wykorzystaniem sieci neuronowych czy efektywnego oczyszczania biogazu do biometanu.

CBiR współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi i uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia prac B+R oraz podmiotami oferującymi innowacyjne rozwiązania mając na celu systematyczne podnoszenie efektywności zarówno podstawowych jak i wspierających procesów biznesowych, a także ich automatyzacji. Efekty te mogą być osiągnięte poprzez weryfikację rozwiązań w formule pilotażu a następnie ich wdrożenie uwarunkowane wynikami testu. 

CBiR wspiera także rozwój istniejących rozwiązań i prowadzi System Innowacyjności, dzięki któremu pozyskuje i przekazuje do wdrożenia pomysły na innowacje i usprawnienia zgłoszone przez pracowników PSG.

Wśród aktualnie realizowanych przez CBiR projektów B+R+I znajdują się m.in.:

 • Innowacyjny system automatycznej identyfikacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej.
 • Telemetryczny odczyt danych z układów pomiarowych z wykorzystaniem innowacyjnych nakładek wizyjnych.
 • Testy innowacyjnego systemu kontroli sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia opartego na technologii Machine Learning, umożliwiającego zaawansowane wykrywanie nieszczelności sieci, określenie wielkości emisji i jej redukcję oraz optymalizację programu wymiany gazociągów.  
 • Pilotaż zastosowania analizy zdjęć satelitarnych do kontroli gazociągów wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia jako rozwiązania komplementarnego do oblotów.
 • Pilotaż zastosowania technologii VR jako rozwiązania wspierającego prowadzenie szkoleń BHP w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

CBiR na bieżąco identyfikuje nowe potrzeby badawcze i rozwojowe w Spółce oraz poszukuje nowych rozwiązań technicznych, zwłaszcza tych dotyczących badań wpływu domieszek wodoru i biometanu na zachowanie instalacji sieciowej oraz optymalizacji zarządzania infrastrukturą gazową, umożliwiających bezpieczny oraz efektywny ekonomicznie ich transport siecią dystrybucyjną będącą w eksploatacji PSG. Przyjmując za podstawowy cel podnoszenie efektywności transportu paliw gazowych, bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury gazowej oraz utrzymanie ciągłości dostaw, do głównych obszarów, w których poszukiwane są rozwiązania zaliczono: 

 • kontrolę sieci gazowej,
 • stacje gazowe,
 • układy pomiarowe,
 • telemetrię,
 • obsługę klienta,
 • optymalizację zużycia energii (w tym pozyskiwanie energii resztkowej z różnorodnych źródeł),
 • dystrybucję paliw alternatywnych, transport i magazynowanie gazów „zdekarbonizowanych”.

Pytania w zakresie działalności B+R+I prosimy kierować na adres: [email protected]