Zintegrowany System Zarządzania

Jesteśmy świadomi wpływu skutecznego i efektywnego zarządzania na funkcjonowanie organizacji i dlatego wdrażamy i stosujemy wymagania międzynarodowych standardów dotyczących systemów zarządzania. Stałe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania zapewnia spełnienie wymagań Interesariuszy i rozwój Spółki.
Lista zadań do zrobienia, cztery kwadraty z niebieskim symbolem zaznaczenia wyboru (fajka), obok leży długopis
Decyzją Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Oddziale Wsparcia i Oddziałach Spółki od listopada 2017 roku funkcjonuje i jest ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania.

System obejmuje zarządzanie jakością wg normy PN-EN ISO 9001: 2015 – „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”, zarządzanie środowiskowe wg normy PN-EN ISO 14001:2015 – „Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania”, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 – „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania” oraz od listopada 2018 roku zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg norma PN-EN ISO/IEC 27001:2017 – Technika Informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania”.

W marcu 2019 roku Oddziały PSG przystąpiły certyfikacji na zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Pełne wymagania jakości”, a w 2019 roku do certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001:2018 Systemy zarządzania energią. Wymagania i wytyczne stosowania”.  

W laboratorium jakości gazu w Krakowie wdrożone są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” (zakres akredytacji AB1780).

PSG sp. z o.o. uwzględnia wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności wg normy PN-ISO 26000:2012 i zarządzanie działaniami antykorupcyjnymi wg normy ISO 37001:2016. Realizuje funkcję compliance rozumianej jako zgodność postępowania z przepisami prawa i zasadami etycznymi w drodze współdziałania komórek organizacyjnych posiadających w Spółce funkcję doradczą oraz kontrolną.

Zaangażowanie Zarządu zadeklarowane zostało i zakomunikowane w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania wraz z misją i celami strategicznymi PSG.
Funkcjonowanie systemu zarządzania zwiększa skuteczność realizacji podstawowych celów: podnoszenie jakości obsługi Klienta, podejmowanie działań przyjaznych środowisku w tym monitorowanie i pomiary aspektów środowiskowych, ograniczanie oddziaływania znaczących aspektów środowiskowych oraz poprawę efektywności energetycznej. PSG podejmuje też inicjatywy związane ze zwiększaniem bezpieczeństwa Pracowników i stron zainteresowanych oraz ochron przetwarzanych informacji.

Realizując cele, PSG sp. z o.o. zachowuje bezstronność, uwzględnia zobowiązania, wymagania prawne i inne.

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swoim zakresem transport paliwa gazowego sieciami dystrybucyjnymi, prowadzenie ruchu sieciowego, przyłączanie nowych odbiorców, projektowanie, konserwację oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów ilości i jakości paliwa gazowego, odczyty układów pomiarowych. W obszarze naszej działalności leży także rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz wszelkie podejmowane działania zmierzające w kierunku gazyfikacji gmin w ramach strategii zrównoważonego rozwoju i programu przyspieszonych inwestycji.

Wszystkie realizowane procesy oraz współpraca z operatorami innych systemów gazowych przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i ciągłości świadczonych usług dystrybucji.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich Pracowników system zarządzania Polskiej Spółki Gazownictwa jest ciągle usprawniany i dostosowywany do zmian i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.

Wymagania Polskiej Spółki Gazownictwa podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa informacji i działań pro-środowiskowych, w stosunku do firm współpracujących, komunikowane są na stronie internetowej oraz w instrukcjach operacyjnych przekazywanych Wykonawcom w ramach realizacji umów. Pracownicy PSG nadzorujący zlecane prace, informują Wykonawców o potencjalnych zagrożeniach i awariach oraz zasadach reagowania na te sytuacje.

W celu weryfikacji skuteczności i efektywności zintegrowanego systemu zarządzania oraz zgodności z wymaganiami norm systemowych Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. poddaje się cyklicznym ocenom auditorów zewnętrznych jednostek certyfikacyjnych oraz realizuje corocznie audity wewnętrzne ZSZ.Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform