Aktualności

Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa 2019.01.30

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że pracownicy Gazowni, ani żadnych innych jednostek PSG w całym kraju nie odwiedzają mieszkańców w domach w celu weryfikacji opłaconych rachunków za gaz. 


W ostatnich dniach na terenie Inowrocławia osoby podszywające się pod pracowników Gazowni prosiły lokatorów o okazanie opłaconej faktury za gaz i w tym czasie okradały mieszkania. O całej sprawie została już poinformowana Policja.

W związku z tego typu incydentami, które mogą powtórzyć się w Inowrocławiu lub pojawić w innych miastach, Polska Spółka Gazownictwa prosi klientów o zachowanie szczególnej ostrożności. Nasi pracownicy nie zajmują się sprawdzaniem rachunków za gaz, ani jakichkolwiek innych rachunków i dokumentów. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osób, podających się za pracowników PSG, prosimy wszystkich zainteresowanych o kontakt telefoniczny z najbliższą Gazownią lub Oddziałem Zakładem Gazowniczym.

 

Życzenia noworoczne od Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa 2018.12.31

Szanowni Państwo,

wszystkim naszym Klientom, Współpracownikom i Kontrahentom życzymy, aby 2019 rok był wyjątkowym czasem, w którym uda się zrealizować nawet najbardziej ambitne plany i zamierzenia.

Jako Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, by zapewnić Państwu najwyższą jakość usług. Życzymy, aby nowy rok przyniósł Państwu wiele sukcesów zawodowych, a w życiu rodzinnym i osobistym pozwolił na spełnienie wszystkich oczekiwań i marzeń.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa

Zmiana siedziby i adresu Polskiej Spółki Gazownictwa w Krajowym Rejestrze Sądowym 2018.12.07

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 5.12.2018 r. sąd rejestrowy dokonał zmiany wpisu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego, obejmującego zmianę siedziby – na miasto Tarnów oraz adresu na następujący - ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

4 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa 2018.11.30

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Barbórka tj. 4 grudnia 2018 r. jest w Polskiej Spółce Gazownictwa dniem wolnym od pracy. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Do 2022 roku 90 proc. Polaków uzyska dostęp do gazu ziemnego. Rusza program przyspieszonych inwestycji w sieć gazową Polski 2018.10.11

Przyspiesza rozwój sieci gazowej w Polsce. To wynik zwiększenia nakładów Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) z Grupy Kapitałowej PGNiG na rozwój dystrybucji, dzięki którym do 2022 roku blisko 90 proc. Polaków uzyska dostęp do gazu ziemnego.

Dzięki Programowi przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022, liczba gmin z dostępem do sieci gazowej wzrośnie o 300 z obecnych 1 482 do 1 782 (łącznie w Polsce jest 2 478 gmin), powstanie 4 817 km sieci gazowych i 77 stacji LNG. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 867 mln zł zwiększające łączne nakłady do 7,5 mld zł, zostaną przeznaczone m.in. na budowę nowych sieci  na terenie niezgazyfikowanych gmin, przyłączenia nowych odbiorców oraz inwestycje zwiększające przepustowość infrastruktury.

Program przyspieszenia gazyfikacji Polski w latach 2018-2022 został zaprezentowany 11 października b.r. na konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli władz rządu i samorządu w Halinowie w województwie mazowieckim.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że istotnym priorytetem polityki energetycznej są inwestycje w modernizację istniejącej oraz budowę nowej  sieci  dystrybucyjnej  gazu. - Do roku 2022, dzięki działaniom PSG, ponad  300 nowych gmin uzyska dostęp do ekologicznego paliwa jakim jest gaz ziemny.  Dzięki  temu  blisko  90%  polskich obywateli będzie zamieszkiwało gminy zgazyfikowane  –  powiedział.  Minister  wskazał,  że dostęp do gazu ziemnego  to także szansa dla gmin i samorządów na przyciągnięcie kolejnych inwestorów  i  rozwój  gospodarczy, jak również na wsparcie rozwoju jedno i wielorodzinnego budownictwa.

Jak powiedział Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Marian Żołyniak gazyfikacja Polski na taką skalę będzie możliwa nie tylko tradycyjną metodą, jak w Halinowie, ale również dzięki dostępowi do skroplonego gazu LNG. Budowa stacji regazyfikacji, czyli tzw. gazyfikacja wyspowa znacznie przyspieszy możliwość korzystania z paliwa gazowego przez mieszkańców rejonów, w których budowa tradycyjnych sieci gazowych jest niemożliwa bądź byłaby bardzo kosztowna oraz czasochłonna.

Gmina Halinów położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego wzdłuż jednego z głównych kierunków rozwoju aglomeracji warszawskiej. W ramach prowadzonej tu inwestycji zgazyfikowane zostaną miejscowości Kazimierów, Krzewina i Mrowiska, a dostęp do sieci rozszerzony zostanie w zgazyfikowanej już miejscowości Długa Kościelna. Zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej jest obecnie 116 odbiorców. Łącznie planowane jest wybudowanie sieci gazowej o długości 9 240 km. Wartość inwestycji to ponad 1,7 mln złotych a jej zakończenie planowane jest w  2019 roku.

Rozwój sieci gazowej niesie ze sobą wymierne korzyści dla samorządów, gmin,  przedsiębiorców i lokalnej społeczności. Wyrównuje różnice w rozwoju gospodarczym i zwiększa dochody miast z tytułu odprowadzanych podatków od nieruchomości np. od zrealizowanych inwestycji gazowych i opłat za umieszczenie w pasach drogowych gazociągów. To szansa na powstanie nowoczesnych fabryk, które muszą mieć dostęp do sieci gazowej. To również wsparcie rozwóju budownictwa jedno i wielorodzinnego, gdyż zasilanie urządzeń domowych paliwem gazowym to wygoda i komfort. Gaz ziemny jest tanim, bezpiecznym i wygodnym w użyciu paliwem. Od lat jest wykorzystywany w gospodarstwach domowych, nie tylko do ogrzewania i gotowania, ale coraz częściej również do klimatyzacji, a nawet jako źródło energii elektrycznej. Gaz ziemny jest przyjazny środowisku - korzystanie z niego przyczynia się do ograniczenia problemu smogu i tym samym poprawia jakość powietrza.

Dodatkowe środki na inwestycje PSG w wysokości 867 mln zł pochodzą z dywidendy z zysku PGNiG SA za 2017 rok.

Działania PSG wpisują się w kluczowe plany polskiego rządu, określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 oraz Polityce Energetycznej Polski do 2030 r., a także przyczyniają się do realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

Sprzedaż rezerwowa 2018.10.09

[Aktualizacja: 2019-12-12]

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. niniejszym informuje, że Hermes Energy Group S.A. oraz Orange Energia Sp. z o.o., działając na podstawie art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 – tekst jednolity)(„PE”), złożyły oświadczenie o zaprzestaniu, z dniem 1 grudnia 2019 r., sprzedaży paliw gazowych na rzecz odbiorców końcowych przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na powyższe, w celu zapewnienia kontynuacji dostaw paliw gazowych do odbiorców pobierających dotychczas paliwo gazowe na podstawie umów zawartych z Hermes Energy Group S.A. oraz Orange Energia Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wszczęła procedurę sprzedaży rezerwowej, działając w trybie określonym w art. 5aa i 5ab ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 – tekst jednolity)(„PE”).  

Zgodnie z art. 5aa ust. 6 lit. a) PE operator systemu dystrybucyjnego zawiera umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w imieniu i na rzecz przyłączonego do jego sieci odbiorcy końcowego paliw gazowych, ze sprzedawcą rezerwowym „niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 14 (…)”. Z kolei zgodnie z art. 5 ab ust. 1 PE w przypadku gdy odbiorca końcowy nie wskazał w umowie kompleksowej sprzedawcy rezerwowego lub nie upoważnił operatora do zawarcia z tym sprzedawcą, w jego imieniu i na jego rzecz, umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, albo sprzedawca rezerwowy nie może podjąć sprzedaży rezerwowej „operator systemu dystrybucyjnego (…), działając w imieniu i na rzecz tego odbiorcy końcowego, zawiera ze sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową”. 

Odbiorcom końcowym nabywającym paliwa gazowe od Hermes Energy Group S.A. oraz Orange Energia Sp. z o.o. szczegółowych informacji o warunkach sprzedaży udzielą sprzedawcy rezerwowi/sprzedawca z urzędu odpowiedzialni za realizację umowy kompleksowej, zawartej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w ich imieniu i na ich rzecz.

 

[Aktualizacja: 2019-07-09]

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. niniejszym informuje, że Energy Match sp. z o.o., działając na podstawie art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 – tekst jednolity)(„PE”), złożyła oświadczenie o zaprzestaniu, z dniem 5 lipca 2019 r., sprzedaży paliw gazowych na rzecz odbiorców końcowych przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na powyższe, w celu zapewnienia kontynuacji dostaw paliw gazowych do odbiorców pobierających dotychczas paliwo gazowe na podstawie umów zawartych z Energy Match sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wszczęła procedurę sprzedaży rezerwowej, działając w trybie określonym w art. 5aa i 5ab ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 – tekst jednolity)(„PE”).  

Zgodnie z art. 5aa ust. 6 lit. a) PE operator systemu dystrybucyjnego zawiera umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w imieniu i na rzecz przyłączonego do jego sieci odbiorcy końcowego paliw gazowych, ze sprzedawcą rezerwowym „niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 14 (…)”. Z kolei zgodnie z art. 5 ab ust. 1 PE w przypadku gdy odbiorca końcowy nie wskazał w umowie kompleksowej sprzedawcy rezerwowego lub nie upoważnił operatora do zawarcia z tym sprzedawcą, w jego imieniu i na jego rzecz, umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, albo sprzedawca rezerwowy nie może podjąć sprzedaży rezerwowej „operator systemu dystrybucyjnego (…), działając w imieniu i na rzecz tego odbiorcy końcowego, zawiera ze sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową”. 

Odbiorcom końcowym nabywającym paliwa gazowe od Energy Match sp. z o.o. szczegółowych informacji o warunkach sprzedaży udzieli sprzedawca z urzędu odpowiedzialny za realizację umowy kompleksowej, zawartej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w ich imieniu i na ich rzecz.

 

[Aktualizacja: 2019-02-08]

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 24 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, informujemy, że w związku z zaprzestaniem dostarczania paliw gazowych przez Proton Polska Energia Sp. z o.o., Caldoris Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Energia Polska Sp. z o.o., Gas and Energy Trading Sp. z o.o., INEON Sp. z o.o. Sp. k. do Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, zawarliśmy w imieniu i na rzecz tych Klientów umowy kompleksowe dostarczania paliwa gazowego ze Sprzedawcą awaryjnym.

Z mocy prawa, Sprzedawcą awaryjnym dla Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (adres: ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa). Szczegółowe dane kontaktowe Sprzedawcy dostępne są na stronie internetowej www.pgnig.pl.

Umowa ze Sprzedawcą awaryjnym obowiązuje od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowych Sprzedawców, tj. od dnia 8 lutego br. Klient może wypowiedzieć powyższą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie Klienta dotarło do Sprzedawcy awaryjnego. Umowa może ulec również rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron. Oprócz tego Klient ma możliwość skorzystania ze standardowej procedury zmiany Sprzedawcy.

Powyższe nie dotyczy Klientów, którzy wcześniej dokonali zmiany Sprzedawcy lub przestali być stroną umów z Proton Polska Energia Sp. z o.o., Caldoris Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Energia Polska Sp. z o.o., Gas and Energy Trading Sp. z o.o., INEON Sp. z o.o. Sp. k.

Warunki umowy kompleksowej wraz z wzorami umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego dostępne są pod adresem: http://pgnig.pl/sprzedawca-awaryjny-gazu.

 

[Aktualizacja: 2019-01-21]

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 24 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, informujemy, że w związku z zaprzestaniem dostarczania paliw gazowych przez ELSEN S.A. do Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, zawarliśmy w imieniu i na rzecz tych Klientów umowy kompleksowe dostarczania paliwa gazowego ze Sprzedawcą awaryjnym.

Z mocy prawa, Sprzedawcą awaryjnym dla Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (adres: ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa). Szczegółowe dane kontaktowe Sprzedawcy dostępne są na stronie internetowej www.pgnig.pl.

Umowa ze Sprzedawcą awaryjnym obowiązuje od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego Sprzedawcę (ELSEN S.A.), tj. od dnia 11 stycznia br. Klient może wypowiedzieć powyższą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie Klienta dotarło do Sprzedawcy awaryjnego. Umowa może ulec również rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron. Oprócz tego Klient ma możliwość skorzystania ze standardowej procedury zmiany Sprzedawcy.

Powyższe nie dotyczy Klientów, którzy wcześniej dokonali zmiany Sprzedawcy lub przestali być stroną umowy z  ELSEN S.A.

Warunki umowy kompleksowej wraz z wzorami umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego dostępne są pod adresem: http://pgnig.pl/sprzedawca-awaryjny-gazu.

 

[Aktualizacja: 2018-10-09]

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Energii, informujemy, że w związku z zaprzestaniem dostarczania paliw gazowych przez Energetyczne Centrum S.A. oraz Energię dla firm S.A. do Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, zawarliśmy w imieniu i na rzecz tych Klientów umowy kompleksowe dostarczania paliwa gazowego ze Sprzedawcą awaryjnym.

Z mocy prawa, Sprzedawcą awaryjnym dla Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (adres: ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa). Szczegółowe dane kontaktowe Sprzedawcy dostępne są na stronie internetowej www.pgnig.pl.

Umowa ze Sprzedawcą awaryjnym obowiązuje od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego Sprzedawcę (Energetyczne Centrum S.A., Energia dla firm S.A.), tj. od dnia 12 września br. Klient może wypowiedzieć powyższą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie Klienta dotarło do Sprzedawcy awaryjnego. Umowa może ulec również rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron. Oprócz tego Klient ma możliwość skorzystania ze standardowej procedury zmiany Sprzedawcy.

Powyższe nie dotyczy Klientów, którzy wcześniej dokonali zmiany Sprzedawcy lub przestali być stroną umowy z  Energetycznym Centrum S.A. lub Energią dla firm S.A.

Szczegóły oferty Sprzedawcy awaryjnego wraz z wzorami umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego dostępne są pod adresem: http://pgnig.pl/sprzedawca-awaryjny-gazu.

 

Sprawozdanie Podmiotu Odpowiedzialnego za Prognozowanie 2018.10.04

W związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. publikuje Sprawozdanie w sprawie dokładności prognoz mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci.

Sprawozdanie zostało umieszczone w zakładce: Dla Klienta > Prognozowanie ilości odbieranych przez ZUD.

Zmiana profili alokacji od 1 października 2018 r. dla gazu Lw 2018.09.27

Informujemy, że od 1 października 2018 r. zmianie ulegają profile wykorzystywane do alokacji operatywnych i rozliczeniowych dla gazu Lw.

Tabela z nowymi profilami WSKt i ŚDZt opublikowana została w zakładce Dla Klienta > IRiESD > Alokacje

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Bilansowania Handlowego, e-mail: [email protected].

Ruszyła kampania PSG "Przyłącz się, liczy się każdy oddech" 2018.09.21

21 września w Zakopanem Polska Spółka Gazownictwa  rozpoczęła kampanię społeczną pod hasłem PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH. Celem akcji jest walka ze smogiem, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców polskich miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Zakopane jako pierwsze z 21 wytypowanych miejscowości otrzymało od PSG profesjonalne urządzenie do pomiaru zanieczyszczeń atmosfery. Mieszkańcy miasta mogli poddać się bezpłatnym spirometrycznym badaniom płuc. 

Smog to poważny problem w miejscowościach i gminach na południu Polski, także w Zakopanem. Zanieczyszczenie powietrza powoduje choroby płuc i dróg oddechowych, alergie, stany zapalne układu krążenia i miażdżycę. Zwiększa ryzyko zawału serca, przyczynia się do rozwoju nowotworów i według badań skraca średnią długość życia o ponad 2 lata.

– Działania na rzecz walki o czyste powietrze podejmujemy w całej Grupie Kapitałowej PGNiG. Poprzez nasze kampanie chcemy edukować społeczeństwo i zachęcać do korzystania z ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny – powiedział Radosław Bartosik, wiceprezes Zarządu PGNiG SA.

Marian Żołyniak, p.o. Prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa, powiedział podczas prezentacji założeń kampanii, że PSG aktywnie włącza się w realizację rządowego programu „Czyste powietrze". Systematyczna rozbudowa sieci dystrybucji daje możliwość korzystania z gazu ziemnego mieszkańcom tych gmin, którzy dotychczas musieli ogrzewać domy innymi, znacznie mniej ekologicznymi rodzajami paliw.

Obecna na konferencji poseł Anna Paluch powiedziała, że przed kilkoma dniami rząd przystąpił do realizacji  programu „Czyste powietrze", a w ciągu najbliższych dziesięciu lat na proekologiczne inwestycje Polska przeznaczy 103 miliardy złotych.

Starosta Powiatu Tatrzańskiego Piotr Bąk powiedział, że samorządy chcą aktywnie uczestniczyć w procesie gazyfikacji. Niestety problemem w rozwoju sieci są procedury administracyjne, które powinny się zmienić.

Także burmistrz Zakopanego Leszek Dorula zapewnił, że miasto będzie efektywnie współpracować z Polską Spółką Gazownictwa i ułatwiać realizację wszelkich inwestycji.

Palenie drewna i innych paliw stałych oraz śmieci stanowi przyczynę emisji do powietrza pyłu i innych szkodliwych substancji np. rakotwórczego benzopirenu. W przypadku korzystania z gazu ziemnego te substancje praktycznie nie powstają, a do powietrza emitowane są niemal wyłącznie dwutlenek węgla i woda – powiedział podczas konferencji prasowej dr hab. Artur Badyda, kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Jak dodał, korzystanie ze starych pieców i kotłów sprawia, że zanieczyszczenia trafiają nie tylko na zewnątrz, ale również do samych ogrzewanych pomieszczeń, narażając tym samym życie i zdrowie mieszkańców.

Wykorzystanie gazu ziemnego do ogrzewania domów to nie tylko poprawa jakości powietrza, ale również brak konieczności codziennego rozpalania paleniska, dbania o dostawy paliwa, wygospodarowania miejsca na składowanie zapasów paliwa czy też zagospodarowania popiołu powstającego po spaleniu.

Zanieczyszczenia powietrza są przyczyną zaostrzeń chorób układu oddechowego, przyczyniają się także do powstawania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP) oraz astmy oskrzelowej. W trakcie epizodów przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM dochodzi do nasilenia ostrych objawów ze strony układu oddechowego, tj. kaszlu, duszności i rozwoju zaostrzeń POCHP oraz astmy – podkreślił dr Piotr Dąbrowiecki, ekspert kampanii.

Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency)  „Air Quality in Europe 2017" z powodu przekroczenia ilości pyłu zawieszonego w powietrzu  w Polsce każdego roku umiera przedwcześnie około 46 tysięcy osób, a blisko 3 tysiące z powodu nadmiaru tlenków siarki i ozonu w powietrzu.

PSG w ramach kampanii PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH przekaże wybranym 21 miejscowościom urządzenia do monitorowania jakości powietrza. Dane pomiarowe stężenia pyłów w atmosferze będą udostępnione na stronach urzędów gmin. Mieszkańcy Zakopanego mogli bezpłatnie zbadać płuca w specjalnym spirobusie obok Urzędu Miasta, a eksperci Polskiej Spółki Gazownictwa informowali, jak bezpłatnie można aktywować nieczynne przyłącze gazowe.

Partnerami kampanii PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH są: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP oraz Politechnika Warszawska.

Wystartowała kampania PSG „Gaz ziemny - pewnie i bezpiecznie” 2018.09.19

Polska Spółka Gazownictwa oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczęły ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”. Główne założenie akcji to rozpowszechnianie wiedzy na temat gazu ziemnego oraz uświadamianie, jak odpowiedzialnie korzystać z urządzeń domowych zasilanych tym paliwem. Patronat nad kampanią objęły Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

​Kampania jest kierowana do wszystkich, którzy mają styczność z gazem ziemnym. Odbiorcami są zarówno najmłodsze dzieci i uczniowie w wieku szkolnym, jak również osoby starsze, które często zapominają, w jaki sposób postępować z urządzeniami gazowymi, by nie stwarzać zagrożenia.

Obecny na konferencji prasowej Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska, powiedział, że tematyka związana z gazem ziemnym jest niezwykle istotna, zwłaszcza w kontekście czystego powietrza. Ministerstwo Środowiska uruchomiło program „Czyste powietrze", którego celem jest prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu powietrza m.in. poprzez zachęcanie do wymiany starych pieców, a jedną z alternatyw dla nich jest właśnie ogrzewanie gazowe. Jest to również impuls do rozwoju sieci gazowej.

Paweł Pikus z Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Energii odczytał list od Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który pogratulował PSG podejmowania aktywnych działań na rzecz rozwoju świadomości i podnoszenia wiedzy społeczeństwa na temat gazu ziemnego. W ocenie ministra z pewnością przyczyni się to do tworzenia przyjaznego i ekologicznego środowiska.

- Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym, którego wykorzystanie w domach i przedsiębiorstwach będzie w najbliższych latach dynamicznie rosnąć. Tym większe znaczenie ma podejmowanie inicjatyw upowszechniających wiedzę na temat jego bezpiecznego wykorzystywania. Wpisują się  one w działania całej Grupy Kapitałowej PGNiG na rzecz walki ze smogiem, które promują gaz ziemny jako paliwo przyjazne środowisku -  powiedział Piotr Woźniak, Prezes PGNiG SA

Podczas prezentacji założeń kampanii Marian Żołyniak, Prezes PSG, podkreślił, jak duże znaczenie ma edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z gazu w momencie, gdy stale przybywa zarówno nowych sieci dystrybucyjnych, jak też nowych odbiorców, przemysłowych i indywidualnych. Jak dodał, kampania ma także rozwiać wszelkie wątpliwości i mity, dotyczące gazu ziemnego, a wynikające często właśnie z ograniczonej wiedzy na ten temat. 

Symbolem kampanii jest maskotka – piesek Rurek, a głównym źródłem komunikacji z odbiorcami strona internetowa www.gazpewnieibezpiecznie.pl. Można na niej znaleźć m.in. videoblog z krótkimi filmami o zasadach bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych, ciekawostki, fakty i mity o gazie ziemnym, czy wywiady z ekspertami z dziedziny gazownictwa.

Piesek Rurek w specjalnych animacjach przekaże najmłodszym wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z gazu. Postać Rurka odwiedzi również wybrane przedszkola w całej Polsce. Z kolei uczniowie starszych klas mogą zagrać w interaktywną grę sprawdzającą ich wiedzę o gazie ziemnym i zasadach bezpieczeństwa. Dla nauczycieli szkół podstawowych organizatorzy kampanii przygotowali scenariusze lekcji oraz film instruktażowy. Dzięki niemu wychowawcy będą mogli przeprowadzać modelowe spotkania z młodzieżą na temat bezpiecznego korzystania z błękitnego paliwa.

Kampanię wspierają spoty telewizyjne prezentujące codzienne życie mieszkańców pewnego bloku, którzy na co dzień korzystają z gazu ziemnego. Czy potrafią to robić bezpiecznie? Odpowiedzi znajdują się w spotach oraz na stronie internetowej kampanii: www.gazpewnieibezpiecznie.pl.