Aktualności

Informacja w sprawie fałszywych wezwań do zapłaty 2018.07.20

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że rozsyłane na terenie Włocławka wezwania do zapłaty są fałszywe.

Polska Spółka Gazownictwa nie jest nadawcą tych dokumentów, a logo i dane firmy zostały bezprawnie wykorzystane. W związku z powyższym nie należy dokonywać żadnych opłat, gdyż jest to wyłudzanie pieniędzy.

Polska Spółka Gazownictwa podjęła działania w celu wyjaśnienia sprawy. O zdarzeniu została poinformowana Policja we Włocławku.

TUTAJ prezentujemy fałszywe pismo z wezwaniem do zapłaty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Oddziałem Zakładem Gazowniczym w Bydgoszczy, tel. 52 328 51 01, e-mail: bydgoszcz@psgaz.pl lub Gazownią we Włocławku tel. 54 260 62 46.

Niemal 3 miliardy złotych na inwestycje PSG w latach 2018-2019 2018.01.31

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgodnił projekt Planu Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2018-2022. Uzgodniona 25 stycznia br. aktualizacja przewiduje w najbliższych dwóch latach kwotę 2,86 mld złotych na nakłady inwestycyjne.

Środki zostaną wykorzystane między innymi na:

  • przyłączanie nowych odbiorców,
  • budowę nowych i modernizację istniejących sieci dystrybucji gazu,
  • gazyfikację terenów niezgazyfikowanych,
  • inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą rozwojowi sieci dystrybucyjnej gazu, jak np. łączność, pomiary, teleinformatyka.

Uzgodniony Plan Rozwoju jest częścią Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa wynikającej z realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022, zgodnie z którą Spółka chce w latach 2016-2022 przeznaczyć na inwestycje 11,3 mld złotych.

Proces uzgadniania planu obejmował między innymi opiniowanie dokumentu przez zarządy województw w całej Polsce. Konsultacje z Urzędami Marszałkowskimi są elementem realizacji polityki energetycznej państwa.

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego gazu zobowiązany jest sporządzać Plan Rozwoju w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe na okres nie krótszy niż pięć lat i aktualizować go co dwa lata.

Nowa taryfa dystrybucyjna PSG zatwierdzona przez URE 2018.01.26

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.71.2017.AIK z dnia 25 stycznia 2018 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 6 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Taryfa Nr 6 została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 3(1097)/2018.

Nowa taryfa obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.

Treść nowej taryfy opublikowana została w zakładce Dla Klienta > Taryfa.

PSG przywróciła dostawy gazu w Wielkopolsce 2018.01.26

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła usuwanie skutków awarii należącego do operatora Gaz – System S.A. gazociągu w Wielkopolsce.

Przywrócone zostały normalne dostawy gazu do 3500 odbiorców, którzy w piątek 26 stycznia zostali pozbawieni dostaw tego paliwa. W poniedziałek rano zakończyły się ostatnie prace techniczne, związane m.in. z wymianą uszkodzonego odcinka gazociągu.

Od pierwszych chwil po wystąpieniu awarii PSG zaangażowała wszystkie dostępne środki, by jak najszybciej wznowić dostawy gazu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników PSG już kilkanaście godzin po awarii z gazu mogła korzystać ponad jedna trzecia poszkodowanych odbiorców, a od dzisiejszego ranka gaz dociera już do wszystkich odbiorców zasilanych ze stacji Murowana Goślina i Potasze.

Polska Spółka Gazownictwa dziękuje wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym zaangażowanym w usuwanie skutków awarii za współpracę i okazaną pomoc.

Życzenia noworoczne od Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa 2017.12.29

Szanowni Państwo,

Wszystkim naszym Klientom, Współpracownikom i Kontrahentom życzymy, aby Nowy Rok był wyjątkowym czasem, w którym uda się zrealizować nawet najbardziej ambitne plany i zamierzenia.

Ze swej strony gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, by zapewnić Państwu najwyższą jakość usług. Życzymy, aby rok 2018 przyniósł wiele sukcesów zawodowych, a w życiu rodzinnym i osobistym pozwolił na spełnienie wszystkich oczekiwań i marzeń.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa

Życzenia świąteczne od Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa 2017.12.21

Szanowni Państwo,

Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia upłyną w zdrowiu, spokoju oraz rodzinnej atmosferze.

Życzymy Państwu, aby Nowy Rok przyniósł wiele sukcesów zawodowych, a w życiu rodzinnym i osobistym doprowadził do spełnienia wszystkich oczekiwań i marzeń.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa

Informacja dotycząca zmiany adresu do przesyłania dokumentów księgowych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. 2017.12.11

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku, w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. utworzony zostanie centralny dla Spółki punkt wpływu dokumentów księgowych, takich jak: faktury, rachunki, noty księgowe, noty odsetkowe, potwierdzenia sald zobowiązań PSG sp. z o.o., upomnienia, monity, decyzje administracyjne z tytułu zajęcia pasa drogi i umieszczania urządzeń w pasie drogi oraz związane z nimi postanowienia i wezwania. W związku z tym dokumenty te należy kierować na adres:

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Centralna Kancelaria Dokumentów Księgowych

ul. Zbigniewa Herberta 2

00-412 Warszawa

PSG podpisała dwie umowy dotyczące dofinansowania strategicznych projektów inwestycyjnych Spółki 2017.12.01

30 listopada 2017 Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa podpisał z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym dwie umowy dotyczące dofinansowania dwóch strategicznych projektów inwestycyjnych Spółki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy dofinansowania budowy gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów oraz gazyfikacji miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice. Głównym celem realizacji pierwszej z wymienionych inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych z uwzględnieniem technologii Smart Grid. Przedsięwzięcie będzie realizowane w płd.-zach. części woj. opolskiego na terenie powiatu nyskiego, w gminach Otmuchów i Nysa. Zmodernizowany gazociąg pozwoli na zminimalizowanie ryzyka możliwych awarii na sieci gazowej i zmniejszenia strat paliwa gazowego, co z kolei poprawi jakość usług i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców tego regionu, a także zwiększy atrakcyjność terenu dla inwestorów. Zgodnie z projektem długość nowych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych wynosi 13,54 km. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 14,81 mln PLN brutto. Natomiast planowana maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 7,03 mln PLN.

Z kolei gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice polegać będzie na doprowadzeniu gazociągu i umożliwieniu dostaw gazu do odbiorców z tych gmin, dotąd nieposiadających sieci gazociągów, a leżących w jednym z najsłabiej zgazyfikowanych regionów województwa śląskiego. Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych wynosi 103,89 km. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 80,46 mln PLN brutto. Natomiast planowana maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 38,1 mln PLN.

Umowy ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa podpisali Prezes PSG Jarosław Wróbel oraz Członek Zarządu PSG Wioletta Czemiel – Grzybowska, natomiast ze strony Instytutu Nafty i Gazu Dyrektor Instytutu, prof. Maria Ciechanowska.

Ogółem Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w ramach działania 7.1. POIiŚ 2014-2020 – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zawarła z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym umowy o dofinansowanie realizacji 7 projektów o wartości 357,9 mln PLN przy kwocie dofinansowania 171,7 mln PLN.

Wyniki Polskiej Spółki Gazownictwa za trzy kwartały 2017 roku 2017.11.23

Po trzech kwartałach 2017 r. wyniki finansowe Polskiej Spółki Gazownictwa wyniosły:

Wartości w mln PLN

Wykonanie

I-IX 2017

EBITDA

1 979

EBIT

1 284

Wynik finansowy netto

1 050

 

Rezultaty te osiągnięto dzięki stale prowadzonym działaniom w zakresie optymalizacji procesów, które przyniosły oszczędności na działalności operacyjnej.

Wyniki za trzy kwartały 2017 r. zbiegły się z pierwszym rokiem realizacji nowej Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016 – 2022, zatwierdzonej 29 czerwca 2016 r. przez Zarząd PGNiG S.A. (właściciel PSG). Zmiany rozpoczęte z początkiem 2016 r i później zapisane w Strategii istotnie zwiększyły możliwości realizowania proaktywnego przyłączania odbiorców do sieci gazowej i gazyfikowania nowych obszarów. W okresie od 1 lipca 2016 do 30 września 2017 roku, PSG podpisało 453 listy intencyjne z gminami w całej Polsce.

Działania te połączone z optymalizacją procesów znalazły również swoje odzwierciedlenie w znacznej poprawie wyników finansowych w stosunku do roku bazowego 2015, co prezentuje poniższa tabela.

Wartości w mln PLN Wykonanie Wykonanie Wykonanie Δ % Δ %
I-IX 2015 I-IX 2016 I-IX 2017 2015-2016 2015-2017
EBITDA     1 772,2        1 901,9        1 979,0    7,3% 11,7%
EBIT     1 101,6        1 206,9        1 284,0    9,6% 16,6%
Wynik finansowy netto        893,8           981,5        1 050,0    9,8% 17,5%

 

Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie oddała do użytku nowy budynek Gazowni w Wałbrzychu 2017.11.20

20 listopada Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie oddała do użytku nowy budynek Gazowni w Wałbrzychu. W konferencji z tej okazji wzięły udział Minister Beata Kempa z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Minister Beata Kempa pogratulowała Polskiej Spółce Gazownictwa udanej realizacji nowej strategii, nastawionej na rozwój, czego efektem jest między innymi uruchomienie przez PSG ponad 50 nowych placówek Spółki w tym roku.

Z kolei Minister Anna Zalewska podkreśliła, że niezwykle istotny jest fakt, że PSG oprócz działalności biznesowej angażuje się również w kształcenie przyszłych pracowników branży gazowniczej poprzez patronaty nad już istniejącymi i tworzenie nowych klas o profilu gazowniczym w szkołach ponadpodstawowych w całej Polsce. Obecnie PSG współpracuje ze szkołami średnimi w Białymstoku, Kościanie, Łodzi, Krakowie, Żorach i Krośnie. W ramach współpracy Spółka zapewnia m.in. praktyki zawodowe i płatne staże, szkolenia dla praktykantów i stażystów a także szkolenia dla uczniów z katalogu Akademii Trenerów PSG.

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel podkreślił, że Spółka przykłada ogromną wagę do kształcenia przyszłych pracowników, gdyż obecnie jednym z największych problemów PSG jest zaawansowany wiek pracowników, zwłaszcza z pionów technicznych. Prezes PSG przedstawił również najważniejsze dla działalności Spółki wydarzenia, które zaszły od początku tego roku, w tym zmianę struktury organizacyjnej.

W uroczystym przecięciu wstęgi w Gazowni w Wałbrzychu oprócz Minister Beaty Kempy i Minister Anny Zalewskiej wzięli udział również Wiceprezes PGNiG Łukasz Kroplewski, Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel, Członek Zarządu PSG Marian Żołyniak i Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu Rafał Borutko. W otwarciu Gazowni uczestniczyli też przedstawiciele władz rządowych, samorządowych oraz lokalnego biznesu.

Gazownia w Wałbrzychu jest jedną z 14 Gazowni, podlegających Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu we Wrocławiu. Pozostałe Gazownie to Wrocław Zachód, Wrocław Północ, Wrocław Południe, Dzierżoniów, Legnica, Lubin, Zgorzelec, Jelenia Góra, Kłodzko, Głogów, Oborniki Śląskie, Oleśnica i Oława. Oprócz tego na terenie województwa dolnośląskiego działają jeszcze Placówki Gazownicze w Kamiennej Górze, Świdnicy, Lubaniu i Bolesławcu. Ogółem we wszystkich jednostkach PSG w Dolnośląskiem pracują obecnie 834 osoby. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu zarządza ponad sześciuset kilometrami sieci wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia, niemal dziewięcioma tysiącami kilometrów sieci średniego i niskiego ciśnienia, a także 87 stacjami wysokiego ciśnienia i 916 stacjami drugiego stopnia.

Najważniejsze inwestycje w województwie dolnośląskim, zaplanowane do realizacji w najbliższych latach to m.in. modernizacja gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia wspomagającego zasilanie rejonu Wałbrzycha, modernizacja gazociągu Biernatki – Legnica, modernizacja gazociągu Godzięcin – Siemianice i Godzięcin – Wołów, modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Jelcz – Nieciszów -Oleśnica, gazyfikacja Jaszkowa Dolna – Żelazno – Krosnowice Kłodzkie oraz gazyfikacja miejscowości Pęgów, Zajączków, Golędzinów, Paniowice oraz Szewce i gazyfikacja LNG miejscowości Mieroszów, Kowalowa i Sokołowsko.

Ogółem w latach 2016 – 2022 Polska Spółka Gazownictwa zrealizuje w województwie dolnośląskim 16 tematów inwestycyjnych nakładem prawie 200 milionów złotych. W efekcie w województwie przybędzie niemal 400 kilometrów sieci gazowej oraz 6 stacji gazowych. Ogółem w latach 2016 - 2022 Polska Spółka Gazownictwa chce wydać na przebudowę systemu gazownictwa w Polsce ponad 11 miliardów złotych. Aktywnie nawiązuje też współpracę z samorządami na rzecz likwidacji tzw. białych plam na gazowniczej mapie Polski. Do tej pory PSG podpisała już 457 listów intencyjnych w sprawie gazyfikacji nowych gmin.