Staże

W PSG wyróżniane są następujące rodzaje staży:

  • staże dla osób bezrobotnych - organizowane we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy (PUP), finansowane z funduszu pracy lub funduszy europejskich,
  • płatne staże dla najlepszych praktykantów,
  • staże zawodowe dla doktorantów oraz pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych - organizowane we współpracy ze szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi,
  • staże konkursowe - skierowane dla laureatów konkursów projektowych, będących studentami, bądź absolwentami.

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH

odbiorca: osoby zarejestrowane jako bezrobotne
czas trwania stażu: 3-12 miesięcy (w zależności od PUP)
okres trwania stażu: cały rok
miejsce stażu: Oddział Wsparcia w Warszawie, Oddziały Zakłady Gazownicze
wynagrodzenie: nieodpłatne w PSG (płatne przez PUP)
kierunek, specjalizacja: wg potrzeb Spółki
dodatkowe wymagania: umowa trójstronna (PSG - PUP - Stażysta)
wymagane dokumenty: CV, polisa NNW, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia stażu (lekarz rodzinny)

STAŻE DLA NAJLEPSZYCH PRAKTYKANTÓW

odbiorca studenci, uczniowie szkół średnich, absolwenci do 30 roku życia
czas trwania stażu: 6 miesięcy
okres trwania stażu: cały rok
miejsce stażu: Oddział Wsparcia w Warszawie, Oddziały Zakłady Gazownicze
wynagrodzenie: płatne
kierunek, specjalizacja: wg aktualnych potrzeb Spółki
dodatkowe wymagania: umowa PSG-Stażysta, wcześniejsze obycie bezpłatnej praktyki w PSG (pozytywna ocena), średnia ocena na koniec roku szkolnego/akademickiego - 4,5
wymagane dokumenty: CV, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia stażu (lekarz rodzinny)

STAŻE ZAWODOWE DLA DOKTORANTÓW, PRACOWNIKÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH
I INSTYTUCJI NAUKOWYCH

odbiorca: doktoranci, pracownicy szkół wyższych i instytucji naukowych,
w ramach podpisanych porozumień o współpracy pomiędzy szkołą wyższą a PSG
czas trwania stażu: 1-6 miesięcy
okres trwania stażu: cały rok
miejsce stażu: Oddział Wsparcia w Warszawie
wynagrodzenie: nieodpłatne
kierunek, specjalizacja: kierunki techniczne (inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria środowiska) oraz inne, adekwatne do potrzeb Spółki
dodatkowe wymagania: status uczestnika studiów doktoranckich/pracownika szkoły wyższej/ instytucji naukowej, porozumienie z uczelnią/instytucją naukową
wymagane dokumenty: CV, ubezpieczenie NNW, opinia Opiekuna Naukowego/Promotora/Kierownika Jednostki, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia stażu (lekarz rodzinny)

*staż odbędzie się w przypadku uruchomienia w Spółce projektu, celem wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań, w których pożądane będzie uczestnictwo pracownika naukowego

STAŻE KONKURSOWE

odbiorca: studenci, uczniowie szkół średnich w zawodzie technik gazownictwa, absolwenci do 30 roku życia
czas trwania stażu: 1-6 miesięcy
okres trwania stażu: cały rok
miejsce stażu: Oddział Wsparcia w Warszawie, Oddziały Zakłady Gazownicze
wynagrodzenie: płatne - wg regulaminu konkursu
kierunek, specjalizacja: adekwatnie do założeń konkursowych
dodatkowe wymagania: umowa (PSG - Stażysta), kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu
wymagane dokumenty: CV, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia stażu (lekarz rodzinny)

*staż odbędzie się w przypadku uruchomienia w Spółce konkursu, informacje o konkursach będą dostępne na stronie psgaz.pl (zakładka – praktyki i staże).