Przyłączenie do sieci gazowej - GRUPA C

Przesył, dystrybucja i magazynowanie

Informacje dotyczące procesu przyłączenia do sieci gazowej dla podmiotów zajmujących się przesyłem, dystrybucją i magazynowaniem (Grupa C).
Manometr na żółtej rurze gazowej, obok czerwony zawór

Wybierz interesujący Cię etap przyłączenia, aby dowiedzieć się więcej:

Etap formalny Etap wykonawczy Etap rozliczeniowy
Wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej lub informacji o możliwości przyłączenia do sieci gazowej jest bezpłatne i nie zobowiązuje do zawarcia umowy o przyłączenie.

Dokumenty potrzebne do uzyskania warunków przyłączenia:
 • Wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia dla Podmiotów, zajmujących się przesyłaniem, dystrybucją lub magazynowaniem paliwa gazowego  - grupa przyłączeniowa C. Wnioski są dostępne w plikach do pobrania poniżej.
 • Jeśli nie posiadasz tytułu prawnego do nieruchomości lub obiektu, które mają być przyłączone, na wniosku o określenie warunków przyłączenia zaznacz, że „wniosek dotyczy zapytania o możliwości przyłączenia do sieci gazowej”.
 • Mapę terenu w skali 1:1000 (1:2000) ze wskazanym punktem wyjścia z systemu dystrybucyjnego.
 • Mapę orientacyjną lokalizacji obiektów w skali 1:25000 (dla wniosków Podmiotów zajmujących się wydobyciem paliwa gazowego) 
 • Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS.
 • Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z obiektu lub nieruchomości.
 • Pełnomocnictwo, w przypadku gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik wnioskodawcy, jeżeli uprawnienie to nie wynika z ww. dokumentów.
Ważne: 
 • Kopie składanych dokumentów potwierdź za zgodność z oryginałem. Może to zrobić radca prawny lub notariusz lub osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy.

Dokładnie wypełnij wniosek i podaj wszystkie wymagane informacje oraz dołącz ww. dokumenty, to da Ci gwarancję rozpatrzenia wniosku w terminie, który wynosi do 90 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek możesz złożyć osobiście, korespondencyjnie (lista naszych jednostek dostępna jest tutaj) lub wysłać skan na adres [email protected].

Sprawdzimy czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia i w przypadku pozytywnej oceny wydamy warunki przyłączenia. 

Warunki przyłączenia do sieci gazowej mogą zostać przesłane do Ciebie pocztą na wskazany adres do korespondencji. Możesz je również odebrać (w naszych jednostkach) osobiście lub za pośrednictwem innej osoby ale pod warunkiem okazania przy odbiorze pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę wpisanego we wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Lista naszych jednostek dostępna jest tutaj.
Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o przyłączenie:
 • wypełniony wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Wniosek jest dostępny w plikach do pobrania poniżej.
 • odpis z rejestru przedsiębiorców KRS.
 • oświadczenie dotyczące tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości.
 • w sytuacji gdy umowa będzie podpisywana w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS, dostarcz również oryginał pełnomocnictwa do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata) lub niepotwierdzoną kopię jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Ważne: 
 • Kopie składanych dokumentów potwierdź za zgodność z oryginałem. Może to zrobić radca prawny lub notariusz lub osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub korespondencyjnie (lista naszych jednostek dostępna jest tutaj) .

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia otrzymania warunków przyłączenia do sieci gazowej nie wystąpisz do nas z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie, a jednocześnie:
 • zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla realizacji, których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego,
 • lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci gazowej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części,
wówczas umowy o przyłączenie do sieci gazowej zawieramy z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez Klientów umów o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych (np.: wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego).
Przygotujemy dla Ciebie projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Możemy go przesłać do Ciebie pocztą na wskazany adres do korespondencji. Możesz go również odebrać (w naszych jednostkach) osobiście lub za pośrednictwem innej osoby ale pod warunkiem okazania przy odbiorze pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę wpisanego we wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Lista naszych jednostek dostępna jest tutaj.

W korespondencji określimy datę ważności projektu umowy i w tym czasie prosimy, żebyś podpisał umowę. Podpisaną umowę możesz dostarczyć nam korespondencyjnie lub osobiście (w naszych jednostkach).

Opłata za przyłączenie należna PSG wynosi zgodnie z przepisami prawa 100% rzeczywistych nakładów na realizację przyłączenia. Wysokość tej opłaty wskazana w umowie o przyłączenie jest wyliczona w oparciu o szacunkowe nakłady na realizację przyłączenia, co oznacza, że po realizacji inwestycji może ulec zmianie. Po podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci gazowej będziesz zobowiązany do wpłacenia 50% wysokości opłaty przyłączeniowej w terminie 14 dni od otrzymania faktury proforma. Szczegółowe zasady dotyczące terminu wpłaty opłaty za przyłączenie określa umowa o przyłączenie do sieci gazowej.

Podpisana umowa o przyłączenie do sieci gazowej stanowi dla nas i dla Ciebie podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych. Z dniem zawarcia umowy rezerwujemy przepustowości w systemie dystrybucyjnym, w ilości zgodnej z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej.
Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, który znajdziesz w umowie o przyłączenie do sieci gazowej, jesteś zobowiązany do:
 • wybudowania na swoim obiekcie sieci i instalacji gazowych,
 • zamontowania urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego. 

Inwestycja powinna zostać zrealizowana w oparciu o:
 • wydane warunki przyłączenia do sieci gazowej,
 • przepisy Prawa budowlanego.
Po naszej stronie pozostaje wybudowanie elementów infrastruktury sieciowej takich jak gazociąg, stacje gazowe, przyłącze gazowe i inne zgodnie z warunkami przyłączenia oraz w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci gazowej. W ramach tego etapu:
 • wykonamy dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgód na wejście w teren, pozyskaniem terenów pod obiekty gazowe oraz uzyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji określonych Prawem budowlanym,
 • wybudujemy infrastrukturę sieciową wraz z dokonaniem niezbędnych czynności umożliwiających jej użytkowanie.
Dokładny harmonogram realizacji znajdziesz w umowie o przyłączenie do sieci gazowej.

Po wykonaniu przez nas inwestycji otrzymasz powiadomienie o jej zakończeniu wraz z fakturą za opłatę za przyłączenie.
Wypełnij formularz zgłoszenia gotowości do napełnienia paliwem gazowym i podaj wszystkie wymagane informacje. 

Zgłoszenie możesz dostarczyć nam korespondencyjnie lub osobiście (w naszych jednostkach). Lista naszych jednostek dostępna jest tutaj.
Warunkiem uruchomienia odbioru paliwa gazowego dla nowych Pwyj (punktów wyjścia z systemu dystrybucyjnego) np. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych Współpracujących, jest:
 • wykonanie sieci i instalacji gazowych zgodnie z projektem budowlanym i wymogami Prawa Budowlanego,
 • zapłacenie faktury rozliczeniowej za opłatę za przyłączenie,
 • dostarczenie do nas poprawnie wypełnionego Zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym, 
 • zawarcie z nami Międzyoperatorskiej Umowy Dystrybucyjnej określającej warunki współpracy - wzór tej umowy jest dostępny w plikach do pobrania,
 • złożenie do nas Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji typu OSDW dla punktu wyjścia objętego przyłączeniem.

Mapa systemu dystrybucji

Sprawdź gminy i miejscowości, w których świadczymy usługę dystrybucji paliwa gazowego.
Zobacz mapę