Przyłączenie do sieci gazowej - GRUPA BI

Klienci indywidualni i małe przedsiębiorstwa

Informacje dotyczące procesu przyłączenia do sieci gazowej dla klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw, których pobór gazu nie przekracza 10 m3/h (Grupa BI).

Palnik kuchenki gazowej z niebieskim płomieniem, widoczne fragmenty rusztu

Wybierz interesujący Cię etap przyłączenia, aby dowiedzieć się więcej:

Etap formalny Etap wykonawczy Etap rozliczeniowy
Wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej lub informacji o możliwości przyłączenia do sieci gazowej jest bezpłatne i nie zobowiązuje do zawarcia umowy o przyłączenie.

Dokumenty potrzebne do uzyskania warunków przyłączenia:
 • Wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla Klienta, który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h - grupa przyłączeniowa B podgrupa I. Ta ilość z powodzeniem wystarcza do przygotowywania posiłków i ogrzewania domu jednorodzinnego. Wniosek jest dostępny w plikach do pobrania poniżej. Możesz tam również pobrać przykładowy dokument, który pomoże Ci prawidłowo wypełnić wniosek.
 • Jeżeli chciałbyś sprawdzić, czy do nieruchomości, którą planujesz kupić, można doprowadzić gaz złóż wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia, przy czym na wniosku o określenie warunków przyłączenia zaznacz, że „wniosek dotyczy zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej”. Wnioski są dostępne w plikach do pobrania poniżej. Możesz tam pobrać przykładowy dokument, który pomoże Ci prawidłowo wypełnić wniosek.
 • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanej nieruchomości względem istniejącej sieci gazowej i usytuowanie sąsiednich obiektów. Może to być mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek. Na mapie zaznacz proponowaną lokalizację szafki gazowej.  
 • Jeżeli nieruchomość ma już doprowadzone przyłącze gazowe, to nie ma potrzeby załączania do wniosku planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego.
 • Jeżeli umowa będzie zawierana poza Portalem przyłączeniowym, w Twoim imieniu przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS, dostarcz również oryginał pełnomocnictwa do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata) lub niepotwierdzoną kopię, jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Dokładnie wypełnij wniosek i podaj wszystkie wymagane informacje oraz dołącz ww. dokumenty, to da Ci gwarancję rozpatrzenia wniosku w terminie, który wynosi do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek złóż za pomocą Portalu Przyłączeniowego, bez wychodzenia z domu. Portal poprowadzi Cię przez cały proces przyłączeniowy i będzie na bieżąco informował o stanie realizacji przyłączenia poprzez powiadomienia sms lub e-mail.
Ręce osoby pracującej przy biurku, jedna na otwartym laptopie, druga trzyma pióro i wprowadza zmiany w planie instalacji Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego do nieruchomości, którą chcesz przyłączyć, wydamy warunki przyłączenia do sieci gazowej. Będą one zawierały m.in. informacje o:
 • miejscu przyłączenia Twojej instalacji gazowej do sieci gazowej,
 • parametrach technicznych przyłącza gazowego,
 • minimalnym i maksymalnym ciśnieniu dostarczania i odbioru paliwa gazowego,
 • wymaganiach dotyczących układu pomiarowego oraz miejscu jego zainstalowania,
 • mocy przyłączeniowej,
 • miejscu rozgraniczenia własności naszej sieci gazowej i Twoich instalacji.

Jeśli zaznaczysz na wniosku o warunki opcję zawarcia umowy o przyłączenie lub zadeklarujesz planowany termin odbioru gazu poniżej 12 miesięcy od daty jego złożenia, do warunków przyłączenia załączymy projekt umowy o przyłączenie.

W wydanych warunkach przyłączenia określimy również datę do kiedy są one ważne. Termin ten umożliwia zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodzi taka konieczność), a w przypadku budowy lub rozbudowy instalacji gazowej umożliwia jej zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Jeśli nie zdążysz zawrzeć umowy lub uzyskać decyzji w tym terminie konieczne będzie ponowne wystąpienie z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Zmiana warunków przyłączenia możliwa jest tylko poprzez złożenie nowego wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej otrzymasz poprzez Portal przyłączeniowy. Będziesz mógł je pobrać w formacie .pdf lub wydrukować.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – zadaj pytanie na czacie lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Odpiszemy na wszystkie Twoje pytania.

Na Mapie Systemu Dystrybucji możesz sprawdzić, w której gminie jest sieć gazowa. Niezależnie od tego, aby sprawdzić, czy Twoja nieruchomość może zostać przyłączona do sieci gazowej, prosimy o wypełnienie „Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej”. Wniosek jest dostępny w plikach do pobrania poniżej.

Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami złóż wygodnie poprzez Portal przyłączeniowy, nie wychodząc z domu. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, otrzymasz warunki przyłączenia do sieci gazowej.

Aby sprawdzić, czy w Twojej gminie planowana jest w najbliższym czasie gazyfikacja, prosimy o wypełnienie „Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej”. Wniosek jest dostępny w plikach do pobrania poniżej.

Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami złóż wygodnie poprzez Portal przyłączeniowy, nie wychodząc z domu. Po analizie technicznych i ekonomicznych warunków dostarczania paliwa gazowego otrzymasz od nas pisemną odpowiedź.

Złóż „Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej”. Na jego podstawie sprawdzimy techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego. Niezbędnym warunkiem przyłączenia do sieci gazowej jest posiadanie przez Ciebie tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości. Wniosek jest dostępny w plikach do pobrania poniżej.

Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami złóż wygodnie poprzez Portal przyłączeniowy, nie wychodząc z domu.

Wniosek wraz z załącznikami złóż poprzez Portal przyłączeniowy, nie wychodząc z domu. Portal poprowadzi Cię przez cały proces przyłączeniowy i będzie na bieżąco informował o stanie realizacji przyłączenia poprzez powiadomienia sms lub e-mail.

Jeżeli nie posiadasz tytułu prawnego do nieruchomości, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe, możesz złożyć wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia, przy czym na wniosku o określenie warunków przyłączenia zaznacz, że „wniosek dotyczy zapytania o możliwości przyłączenia do sieci gazowej”.

Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami złóż wygodnie poprzez Portal przyłączeniowy, nie wychodząc z domu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanej nieruchomości względem istniejącej sieci gazowej i usytuowanie sąsiednich obiektów. Może to być mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek. Na mapie zaznacz proponowaną lokalizację szafki gazowej.
 • Jeżeli nieruchomość ma już doprowadzone przyłącze gazowe, to nie ma potrzeby załączania do wniosku planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego.
 • Jeżeli umowa będzie zawierana w Twoim imieniu przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS, dostarcz również oryginał pełnomocnictwa do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata) lub niepotwierdzoną kopię, jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, wydajemy warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej konieczne jest w przypadku, gdy masz aktualne warunki a nie skorzystałeś wcześniej z opcji podpisania niezwłocznie umowy, deklarując to na wniosku o warunki przyłączenia.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o przyłączenie:
 • Wypełniony wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Wniosek jest dostępny w plikach do pobrania poniżej. Możesz tam pobrać przykładowy dokument, który pomoże Ci prawidłowo wypełnić wniosek.
 • W sytuacji gdy umowa będzie podpisywana poza Portalem przyłączeniowym, w Twoim imieniu przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS, dostarcz również oryginał pełnomocnictwa do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata) lub niepotwierdzoną kopię jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Dokładnie wypełnij wniosek i podaj wszystkie wymagane informacje oraz dołącz ww. dokumenty, to da Ci gwarancję rozpatrzenia wniosku w terminie, który wynosi do 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek złóż za pomocą Portalu Przyłączeniowego, bez wychodzenia z domu. Portal poprowadzi Cię przez cały proces przyłączeniowy i będzie na bieżąco informował o stanie realizacji przyłączenia poprzez powiadomienia sms lub e-mail.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia otrzymania warunków przyłączenia do sieci gazowej nie wystąpisz do nas z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie, a jednocześnie:
 • zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla realizacji, których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego,
 • lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci gazowej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części,
wówczas umowy o przyłączenie do sieci gazowej zawieramy z uwzględnieniem kolejności wpływu podpisanych przez Klientów umów o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych (np.: wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego).
Przygotujemy dla Ciebie projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej, który otrzymasz za pośrednictwem Portalu przyłączeniowego. Będziesz mógł go pobrać w formacie .pdf lub wydrukować.

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej określa prawa i obowiązki stron, w tym m.in.:
 • termin realizacji przyłączenia,   
 • wysokość opłaty za przyłączenie i zasady jej wyliczenia,
 • miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i Twojej instalacji,
 • zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia,
 • wymagania techniczne dotyczące lokalizacji układu pomiarowego z gazomierzem i jego parametrów,
 • warunki udostępnienia nam nieruchomości w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia,
 • przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży paliwa gazowego,
 • moc przyłączeniową,
 • odpowiedzialność naszą i Twoją za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie.

Wzór umowy o przyłączenie do sieci gazowej jest dostępny w plikach do pobrania poniżej.

W korespondencji określimy datę ważności projektu umowy i w tym czasie prosimy, żebyś ją podpisał. Umowę wygodnie podpiszesz w wersji elektronicznej poprzez Portal przyłączeniowy.

Zawarta umowa o przyłączenie do sieci gazowej stanowi dla nas i dla Ciebie podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych. Z dniem zawarcia umowy rezerwujemy przepustowość w systemie dystrybucyjnym, w ilości zgodnej z  warunkami przyłączenia do sieci gazowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – zadaj pytanie na czacie lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Odpiszemy na wszystkie Twoje pytania.

Opłata za przyłączenie jest opłatą ryczałtową wyliczoną w oparciu o zasady określone w Taryfie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Opłata za przyłączenie wyliczana jest indywidualnie i zależy m.in. od: długości przyłącza, grupy przyłączeniowej, mocy przyłączeniowej, elementów ponadstandardowych.

Opłata przyłączeniowa nie jest kosztem wybudowania przyłącza. Jest to opłata ryczałtowa. Może ona ulec nieznacznej korekcie, w przypadku gdy zmianie ulegnie długość budowanego przyłącza o czym informujemy niezwłocznie. Klient dodatkowo pokrywa koszty zaprojektowania i wybudowania swojej instalacji gazowej.

Opłatę za przyłączenie, wpłacasz na podstawie wystawionej faktury dopiero po zrealizowaniu przez nas umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Wyjątek stanowi sytuacja, w której przyłączenie nie dotyczy Konsumentów. Jeśli nie jesteś Konsumentem, to po podpisaniu Umowy o przyłączenie do sieci gazowej wpłacasz 50% wysokości opłaty w terminie 14 dni od otrzymania faktury proforma. Szczegółowe zasady dotyczące terminu wpłaty opłaty za przyłączenie określa umowa o przyłączenie do sieci gazowej.

Na koszt przyłączenia składają się: opłata za przyłączenie wynikająca z aktualnej Taryfy oraz koszty związane z zaprojektowaniem i wybudowaniem instalacji gazowej na Twojej nieruchomości.

Po naszej stronie pozostaje wybudowanie przyłącza gazowego do Twojej nieruchomości zgodnie z zapisami i terminem określonym w umowie o przyłączenie do sieci gazowej. W ramach tego etapu:
 • wybierzemy firmę, która zaprojektuje i wybuduje sieć gazową w naszym imieniu,
 • nasz wykonawca:
  • uzgodni z Tobą miejsce na zamontowanie szafki gazowej, opracuje projekt budowlany sieci gazowej i uzyska decyzje administracyjne,
  • wybuduje sieć gazową i przyłącze gazowe oraz zamontuje szafkę gazową,
  • przeprowadzi próbę szczelności sieci gazowej, odbiory techniczne i wykona inwentaryzację geodezyjną wybudowanej sieci,
 • prześlemy poprzez Portal przyłączeniowy powiadomienie o gotowości sieci gazowej do realizacji dostaw gazu ziemnego i fakturę za opłatę za przyłączenie. Wszystkie dokumenty będziesz mógł pobrać w formacie .pdf lub wydrukować.

Realizacja tego etapu zajmuje ok. 6 miesięcy, przy czym w przypadku konieczności budowy gazociągu okres ten ulega wydłużeniu. Dokładny termin przyłączenia znajdziesz w umowie o przyłączenie do sieci gazowej.


Ty w tym czasie:
 • wybierz na rynku firmę z uprawnieniami, która zaprojektuje i wybuduje instalację gazową w Twoim domu,
 • Twój wykonawca:
  • opracuje projekt budowlany instalacji gazowej i uzyska decyzję Pozwolenia na budowę lub dokona zgłoszenia robót budowlanych,
  • wybuduje instalację gazową i zamontuje urządzenia gazowe (np. kocioł gazowy, kuchenkę gazową),
  • wykona próbę szczelności instalacji gazowej (wynik próby potwierdzi na protokole), przeprowadzi inwentaryzację geodezyjną odcinka ziemnego tej instalacji oraz zgłosi zamiar jej użytkowania do jednostki nadzoru budowlanego (jeżeli będzie to wymagane),
 • uzyskaj pozytywną opinię kominiarską potwierdzającą drożność przewodów spalinowych i wentylacyjnych w Twoim domu.
Ważne: 
 • Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia sanitarne. Uprawnienia te wydają komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Do budowy lub rozbudowy instalacji gazowej niezbędne jest wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie).
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych jest realizowane przez terenowy organ administracji architektoniczno-budowlanej.
 • Wykonanie instalacji gazowej może się rozpocząć po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku zgłoszenia robót budowalnych pod warunkiem braku zastrzeżeń organu administracyjnego w terminie 21 dni od złożenia zgłoszenia (wg zasady milczącej zgody).
 • Wykonana instalacja gazowa powinna być zgodna z:
  • zatwierdzonym projektem budowlanym instalacji gazowej,
  • opinią kominiarską (o ile jest wymagana),
  • wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej,
  • zgodą zarządcy lub właściciela nieruchomości (dotyczy budynków wielorodzinnych),
  • decyzją o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę instalacji gazowej (jeżeli jest wymagane jej uzyskanie).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – zadaj pytanie na czacie lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Odpiszemy na wszystkie Twoje pytania.

Termin realizacji przyłączenia zależy od wielu czynników, w tym w szczególności od zakresu rozbudowy sieci gazowej niezbędnej do realizacji przyłączenia. Jest on indywidualnie określany dla każdego przypadku i wstępnie podawany już w warunkach przyłączenia do sieci gazowej.

Szczegółowy harmonogram przyłączenia określa umowa o przyłączenie do sieci gazowej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o możliwym terminie przyłączenia swojej nieruchomości złóż bezpłatny wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Instalacja wewnętrzna powinna być wykonana i sprawdzona przed terminem przyłączenia do sieci gazowej. Szczegółowy harmonogram przyłączenia określa umowa o przyłączenie do sieci gazowej.

Jest to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dn. 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami). Rozwiązanie to podyktowane jest m.in. względami bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości świadczonej przez nas usługi dostarczania paliwa gazowego. Dostęp do układu pomiarowego umożliwia również odczytywanie wskazań gazomierza bez konieczności wejścia na teren Twojej posesji.

Zapewniamy standardową szafkę na gazomierz i jej koszt jest uwzględniony w opłacie za przyłączenie. Możesz, w porozumieniu z nami, kupić i zamontować szafkę we własnym zakresie. Otrzymasz za to bonifikatę w opłacie za przyłączenie. Szczegóły rozliczenia będzie zawierać umowa o przyłączenie do sieci gazowej.

Dokładnie wypełnij formularz zgłoszenia gotowości do napełnienia paliwem gazowym i podaj wszystkie wymagane informacje.

Wpisz swoje dane kontaktowe oraz dokładną lokalizację budynku, w którym dojdzie do uruchomienia dostaw gazu, a następnie wypełnij oświadczenia:
 • Punkt 3.1 zaznacz w sytuacji, gdy instalacja gazowa była nowo wybudowana lub rozbudowywana. W praktyce dotyczy to nowych przyłączeń obiektu, modernizacji lub rozbudowy instalacji. W tym przypadku wypełnij oświadczenia w podpunktach:
  • Uzupełnij datę wykonania próby. Dane te znajdziesz na protokole z głównej próby szczelności. Protokół powinien być podpisany przez osobę z uprawnieniami.
  • Uzupełnij datę wykonania odbioru końcowego kominów, z przewodami kominowymi, wentylacyjnymi i spalinowymi. Dane te znajdziesz na protokole/opinii kominiarskiej.
  • Uzupełnij numer umowy o przyłączenie do sieci gazowej, gdy do obiektu było jednocześnie wybudowane nowe przyłącze.
 • Punkt 3.2 zaznacz w sytuacji, gdy instalacja była już użytkowana, ale były na niej prowadzone prace lub okres jej wyłączenia z użytkowania był dłuższy niż 6 miesięcy. W tym przypadku wypełnij oświadczenia w podpunktach:
  • Uzupełnij datę wykonania próby. Dane te znajdziesz na protokole z głównej próby szczelności. Protokół powinien być podpisany przez osobę z uprawnieniami.
  • Uzupełnij datę wykonania odbioru końcowego kominów, z przewodami kominowymi, wentylacyjnymi i spalinowymi. Dane te znajdziesz na protokole/opinii kominiarskiej.
 • Punkt 3.3 zaznacz w sytuacji, gdy okres wyłączenia instalacji gazowej z użytkowania był krótszy niż 6 miesięcy i nie prowadzono prac na instalacji gazowej.
 • Podpisz zgłoszenie i wpisz datę złożenia zgłoszenia w naszych jednostkach lub wybranego Sprzedawcy gazu, lub datę wysłania go pocztą.
Ważne: 
 • W przypadku, gdy instalacja gazowa nie została napełniona paliwem gazowym w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności – próbę należy przeprowadzić ponownie.
 • Protokół/opinię kominiarską mogą sporządzić i podpisać osoby posiadające:
  • kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
  • uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych oraz do kominów przemysłowych, kominów.
 • Wpisane w oświadczeniach dokumenty jesteś zobowiązany okazać na naszą prośbę.
 • Złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń na formularzu Zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
Formularz zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym jest dostępny w plikach do pobrania poniżej. Możesz tam również pobrać przykładowy dokument, który pomoże Ci prawidłowo wypełnić zgłoszenie. Zgłoszenie możesz dostarczyć nam korespondencyjnie lub osobiście (w naszych jednostkach lub wybranego sprzedawcy gazu). Lista naszych jednostek dostępna jest tutaj

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – zadaj pytanie na czacie lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Odpiszemy na wszystkie Twoje pytania.
Wybierz sprzedawcę paliwa gazowego i zawrzyj z nim umowę kompleksową, obejmującą sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do swojej nieruchomości. Alfabetyczne zestawienie sprzedawców gazu, z którymi mamy zawarte umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dostępne jest tutaj. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego gwarantuje Ci uruchomienie dostaw gazu po zakończeniu realizacji przyłączenia do sieci gazowej przez nas i po zakończeniu przez Ciebie budowy lub rozbudowy instalacji gazowej.

Po otrzymaniu od nas powiadomienia o zakończeniu realizacji i gotowości do uruchomienia dostarczania paliwa gazowego zgłoś się do swojego sprzedawcy gazu, z którym zawarłeś umowę kompleksową i poinformuj go o zamiarze rozpoczęcia korzystania z paliwa gazowego.
Warunki uruchomienia dostarczania paliwa gazowego:
 • wykonanie instalacji gazowej zgodnej z projektem budowlanym i wymogami Prawa Budowlanego,
 • dostarczenie do nas lub do sprzedawcy gazu poprawnie wypełnionego Zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym,
 • złożenie do nas przez sprzedawcę gazu zlecenia na rozpoczęcie dostaw gazu (Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji),
 • zapłacenie faktury za opłatę za przyłączenie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – zadaj pytanie na czacie lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Odpiszemy na wszystkie Twoje pytania.

Alfabetyczne zestawienie sprzedawców gazu, z którymi mamy zawarte umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dostępne jest tutaj. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego jest dostarczenie Zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym. Zgłoszenie możesz dostarczyć nam korespondencyjnie lub osobiście (w naszych jednostkach lub wybranego sprzedawcy gazu). Lista naszych jednostek dostępna jest tutaj.

Po otrzymaniu od Twojego sprzedawcy gazu zlecenia (Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji), w ciągu 14 dni skontaktujemy się z Tobą, w celu umówienia dogodnego dla Ciebie terminu montażu gazomierza, po sprawdzeniu poprawności:
 • zlecenia na rozpoczęcie dostaw gazu (Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji PZD), które przesłał nam Twój sprzedawca gazu,
 • Zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym, które nam dostarczyłeś lub przekazałeś do nas za pośrednictwem sprzedawcy gazu.

Uruchomienie dostaw paliwa gazowego obejmuje:
 • zainstalowanie układu pomiarowego z gazomierzem,
 • napełnienie instalacji gazowej paliwem gazowym.
W umówionym dniu oczekuj osobiście (lub Twój pełnomocnik) na montaż gazomierza. Niezbędna jest obecność osoby dorosłej, która podpisze Protokół z montażu gazomierza.

Warto pamiętać, że często dla zachowania gwarancji odbiorników gazu producent wymaga pierwszego uruchomienia przez autoryzowanych przedstawicieli. Uwzględnij to przy planowaniu i uzgadnianiu z nami terminu uruchomienia dostaw paliwa gazowego.

Od tego momentu możesz korzystać z gazu zgodnie z zawartą ze sprzedawcą gazu umową kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

Mapa systemu dystrybucji

Sprawdź gminy i miejscowości, w których świadczymy usługę dystrybucji paliwa gazowego.
Zobacz mapę

Możesz też skorzystać z naszego Portalu przyłączeniowego

Zachęcamy do skorzystania z naszej nowej usługi - Portalu przyłączeniowego. To system, który w przyjazny i atrakcyjny sposób pozwala na złożenie wniosków przez internet. Zapewnia kontrolę oraz przypomina o ważnych etapach w procesie przyłączenia Państwa budynku poprzez darmowe powiadomienia SMS lub e-mail. Portal przyłączeniowy to oszczędność czasu i wygoda. Dokumenty w Portalu przyłączeniowym będą zaakceptowane elektronicznie, tzn. bez tradycyjnego podpisu. Oznacza to, że w każdej chwili można je pobrać, wydrukować lub przesłać dalej. W wersji elektronicznej możesz podpisać również umowę o przyłączenie (dotyczy Klientów deklarujących pobór gazu do 10 m3/h).
Skorzystaj z Portalu Przyłączeniowego
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform