Alokacje

Srebrny manometr, za nim elementy stacji regazyfikacji, srebrne rury i instalacje

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego (IRiESD) z dniem 15 marca 2024 r. ulega zmianie sposób alokacji wykonywany przez PSG sp. z o.o.  Alokacje operatywne i rozliczeniowe, zgodnie z punktem 22.3.3 i 22.3.4 obecnie obowiązującej IRiESD, wykonywane będą według ilości pobranych w punktach WR (z dobową rejestracją poboru) oraz ilości w punktach WS (bez dobowej rejestracji poboru) wyznaczonych metodą SLP.

Poniżej przedstawiamy dane archiwalne gazowego zapotrzebowania grzewczego obowiązujące do 14.03.2024 r.
Informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. zmianie ulegają profile wykorzystywane do alokacji operatywnych i rozliczeniowych dla gazu Lw w obszarze dystrybucyjnym połączonym z systemem przesyłowym OGP Gaz-System.

Dobowe profile WSKt i ŚDZt dla gazu Lw są umieszczone w tabeli poniżej:
Grupa taryfowa WSKt [kWh/oC] ŚDZt [kWh/punkt]
Lw-1.1 i Lw-1.2 0,000 3,739
Lw-2.1 i Lw-2.2 0,377 21,079
Lw-3.6 i Lw-3.9 7,653 19,429
Lw-4 51,276 133,816
Informujemy, że z dniem 1 października 2016 r. uległ zmianie sposób alokacji wykonywany przez PSG sp. z o.o. dla gazu Lw. Alokacje te wykonywane będą wg ilości pobranych w punktach WR oraz metody profilowej w punktach WS, zgodnie z punktem 22.2.3 i 22.2.4 obecnie obowiązującej IRiESD.

Dobowe profile WSKt i ŚDZt dla gazu Lw, które obowiązują od 1 października 2016 r. są umieszczone w tabeli poniżej:
Grupa taryfowa WSKt [kWh/oC] ŚDZt [kWh/punkt]
Lw-1.1 i Lw-1.2 0,003 3,541
Lw-2.1 i Lw-2.2 0,491 18,525
Lw-3.6 i Lw-3.9 6,228 20,746
Lw-4 46,908 185,824
Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2014 r. uległ zmianie sposób alokacji wykonywany przez PSG. Weszły w życie postanowienia pkt. 20.5 obecnie obowiązującej IRiESD, tj. alokacje będą wykonywane wg ilości pobranych w WR oraz metody profilowej w punktach WS.

Dobowe profile WSKt i ŚDZt dla gazu E, które obowiązują od 1 sierpnia 2014 r. są umieszczone w tabeli poniżej:
Grupa taryfowa WSKt [kWh/oC] ŚDZt [kWh/punkt]
W-1.1 i W-1.2 0,037 3,291
W-2.1 i W-2.2 0,383 14,880
W-3.6 i W-3.9 6,841 15,399
W-4 43,836 115,460

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oznaczone w IRiESD jako ΔLDGo lub ΔLDGr od 1 sierpnia 2014 r. są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. „Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii” punkt 4.2.3 wzór (7), a w przypadku spełnienia warunku określonego wzorem (8), alokacje są wykonywane zgodnie ze wzorem (9).

Informujemy, że operator systemu dystrybucyjnego (OSD), od 1 czerwca 2014 r., posiada, dla zleceniodawców usługi dystrybucji (ZUD) – Odbiorców końcowych, dla których alokacja w punktach wyjścia jest ustalana w oparciu o algorytm przekazany przez ZUD - Odbiorcę końcowego (zgodnie z IRIESD punkt 20.2.4 lub 20.2.5) ), wystarczające systemy teleinformatyczne, aby wykonywać  alokacje operatywne i rozliczeniowe, zgodnie z IRiESD punkt 20.4. i 20.5. W związku z powyższym OSD zaprzestaje wykonywać alokacje dla ZUD-Odbiorców końcowych proporcjonalnie do nominacji według punktu 20.5.13 IRiESD.

Prace modernizacyjne systemów teleinformatycznych obsługujących pozostałych ZUD trwają, a o ich zakończeniu niezwłocznie Państwa poinformujemy.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE nowej IRiESP OGP Gaz-System oraz nowej IRiESD Polskiej Spółki Gazownictwa z dniem 01.01.2014 r. ulegają zmianie zasady bilansowania handlowego.

Do najważniejszej zmiany należy połączenie dotychczasowych sześciu obszarów dystrybucyjnych gazu wysokometanowego E w jeden obszar dystrybucyjny, dla którego OGP Gaz System wyznaczył następujące nowe numery punktów wirtualnych:

  • wirtualny punkt wejścia do obszaru dystrybucyjnego (wirtualny punkt wyjścia z systemu przesyłowego): 109001
  • wirtualny punkt wyjścia z obszaru dystrybucyjnego (wirtualny punkt wejścia do systemu przesyłowego): 179001
W związku z powyższym, począwszy od doby gazowej w dniu 1 stycznia 2014 r., nominacje, alokacje operatywne i rozliczeniowe będą dotyczyć nowych obszarów. Jednocześnie informujemy, że Polska Spółka Gazownictwa nie posiada obecnie wystarczających systemów teleinformatycznych do wykonywania alokacji w pełnym trybie wskazanym w rozdziale 20 IRiESD. Zgodnie z punktem 20.5.13 nowego IRIESD alokacje rozliczeniowe będą wykonywane proporcjonalnie do złożonych nominacji. W celu zapewnienia spójności alokacji operatywnych z rozliczeniowymi alokacje operatywne również będą wykonywane według tego trybu. O gotowości systemów teleinformatycznych do wykonywania alokacji w pełnym trybie będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.