Wymagania techniczne

Wymagania techniczne opierają się o 4 szczeble dokumentów: regulacje państwowe, dokumenty normalizacyjne i standaryzacyjne oraz regulacje wewnętrzne.
Wykres przedstawiający hierarchię wymagań technicznych opartych o cztery szczeble dokumentów
Polska Spółka Gazownictwa rekomenduje Biuletyn Techniczny Izby Gospodarczej Gazownictwa, jako źródło wiedzy o przepisach technicznych, Polskich Normach i Standardach Technicznych IGG.Działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. są ukierunkowane na wzrost bezpieczeństwa i ciągłości dostaw gazu dla klienta, co realizowane jest m.in. poprzez zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych prac w zakresie sieci gazowych operatora systemu dystrybucyjnego. W tym celu PSG wprowadziła ujednolicone regulacje wewnętrzne, obowiązujące wszystkie Oddziały Spółki oraz zewnętrznych kontrahentów.

Warunki Techniczne budowy/przebudowy/remontu:

 • gazociągów średniego i niskiego ciśnienia
 • gazociągów podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia
 • zespołów gazowych na przyłączu
 • stacji gazowych
 • systemu ochrony katodowej
 • stacji regazyfikacji LNG
Warunki Techniczne określają wymagania dotyczące:
 • parametrów docelowych obiektu
 • warunków realizacji
 • dokumentacji projektowej
 • stosowanych wyrobów
 • technologii budowy
Warunki Techniczne wydawane są w oparciu o:
 • jednolite w PSG zasady projektowania, budowy i napraw obiektów sieci gazowych oraz wymagania odnośnie ich wizualizacji

Zasady projektowania i budowy dotyczą:

 • gazociągów średniego i niskiego ciśnienia
 • gazociągów podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia
 • stacji gazowych i zespołów gazowych na przyłączu
 • ochrony przeciwkorozyjnej
Zasady projektowania i budowy zawierają:
 • standaryzacje budowanych obiektów
 • wytyczne dotyczące projektowania
 • wymagania techniczno-jakościowe dla wyrobów stosowanych do budowy sieci gazowej
 • opis dopuszczonych w PSG technologii budowy
 • wymagania dla personelu

 • Systemy dostawy gazu powinny być projektowane tak, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne dostawy gazu. Projekt powinien obejmować procedury techniczne i uwzględniać aspekty bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego.
 • Projekt powinien być sporządzony zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych, w szczególności spełniać wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).
 • Projekt sieci gazowej powinien być uzgodniony z operatorem systemu dystrybucyjnego.
 • Dokumentacja projektowa dla gazociągów powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i składać się z: projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
 • Dla sieci gazowej do 0,5 MPa zaleca się wykonać jeden projekt sieci gazowej, który powinien pełnić jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej i projektu budowlanego.

 • Sposób dokonywania obliczeń wytrzymałościowych gazociągów, w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych, określają Polskie Normy dotyczące systemów dostaw gazu oraz Standardy Techniczne IGG. Wymagania stawiane projektowanym sieciom gazowym określono między innymi w normach: PN-EN 1594; PN-EN 12007-3 do 5 oraz w Standardach Technicznych IGG w tym: ST-IGG-0901; ST-IGG-0501; ST-IGG-0502.
 • Wymagania dotyczące spawania stalowych elementów sieci gazowej określone są między innymi w normach: PN-EN 12732 i PN-EN 14163.
 • Dla projektowanego gazociągu stalowego o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie lub z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa włącznie nie jest wymagane wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych, a dobór rur i armatury dla przyjętego maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) i obliczeniowej średnicy odbywa się zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi systemów dostaw gazu.

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych obejmują:

 • prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne – typowe (12 instrukcji)
 • prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne – obsługi bieżącej (30 instrukcji)
 • prace gazoniebezpieczne nietypowe
 • prace gazoniebezpieczne awaryjne
Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych:
 • określają wytyczne i tryb postępowania przy organizacji, wykonywaniu i dokumentowaniu prac gazoniebezpiecznych
 • obowiązują pracowników PSG, a także wykonawców zewnętrznych wykonujących prace gazoniebezpieczne na obiektach sieci gazowej stanowiących własność PSG
 • ustanawiają podział kompetencji i zakres odpowiedzialności osób wykonujących prace gazoniebezpieczne

Wytyczne w zakresie wizualizacji dotyczą:

 • stacji gazowych
 • zespołów gazowych na przyłączu (z wyłączeniem punktów gazowych o przepustowości do 60 m3/h)
 • naziemnych układów gazowych
Wytyczne w zakresie wizualizacji określają:
 • wymagania konstrukcyjne i technologiczne dot. wykonania obiektów, fundamentów, ogrodzenia, instalacji elektrycznych i oświetlenia
 • zabezpieczenia przeciwkorozyjnego
 • kolorystykę obiektów, ciągów technologicznych, armatury i elementów wyposażenia
 • warunki prowadzenia i kontroli prac malarskich
 • szczegółowe wymagania w zakresie stosowania wzorów tablic ostrzegawczych i informacyjnych

Regulacje wewnętrzne PSG sp. z o.o. są udostępniane zewnętrznym kontrahentom na etapie postępowania przetargowego, z poziomu portalu przetargowego, jako załącznik do SIWZ. Wybrane regulacje istotne dla kontrahentów zostały zamieszczone poniżej.
 • Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa
 • Instrukcja wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych