Wymagania procesu inwestycyjnego

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest firmą świadomą swojej roli, jaką odgrywa w otoczeniu rynkowym, oraz wyznającą zasady i wartości społecznej odpowiedzialności biznesu. Oznacza to m.in. ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb kontrahentów wykonujących prace na rzecz i w obszarze działalności PSG. Dążymy do budowania trwałych relacji oraz wspólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez wprowadzanie jednolitych standardów w obszarze inwestycyjnym.

Wprowadzone zasady i wymagania są zgodne ze Strategią rozwoju Spółki oraz uwzględniają rolę i wymagania każdej ze stron. Wyznaczają jednolite i spójne kierunki działań podczas realizacji inwestycji takich jak budowy, przebudowy, remonty sieci gazowych czy obiektów kubaturowych. Umożliwia to ich standaryzację i kontrolę na każdym z kluczowych obszarów prowadzenia inwestycji.