Wymagania procesu inwestycyjnego

Polska Spółka Gazownictwa jest firmą świadomą swojej roli, jaką odgrywa w otoczeniu rynkowym, oraz wyznającą zasady i wartości społecznej odpowiedzialności biznesu. Oznacza to m.in. ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb kontrahentów wykonujących prace na rzecz i w obszarze działalności PSG. Dążymy do budowania trwałych relacji oraz wspólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez wprowadzanie jednolitych standardów w obszarze inwestycyjnym.
Prace ziemne przy układaniu gazociągu, koparka, mężczyźni w kaskach i ubraniach roboczych
Wprowadzone zasady i wymagania są zgodne ze Strategią rozwoju Spółki oraz uwzględniają rolę i wymagania każdej ze stron. Wyznaczają jednolite i spójne kierunki działań podczas realizacji inwestycji takich jak budowy, przebudowy, remonty sieci gazowych czy obiektów kubaturowych. Umożliwia to ich standaryzację i kontrolę na każdym z kluczowych obszarów prowadzenia inwestycji.
Regulacje wewnętrzne PSG sp. z o.o. są udostępniane zewnętrznym kontrahentom na etapie postępowania przetargowego, z poziomu portalu przetargowego, jako załącznik do SWZ.
 • Realizacja Inwestycji i Remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
 • Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto.
 • Zasady wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG sp. z o.o.
  • Zasady inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania inwestycji PSG sp. z o.o.
  • Zasady nadzoru przyrodniczego inwestycji PSG sp. z o.o.
  • Wytyczne w zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Celem udostępnienia wewnętrznych regulacji obowiązujących w PSG sp. z o.o. jest zapoznanie Wykonawców z wymaganiami formalnymi i technicznymi w zakresie realizowanych zleceń oraz zapewnienie transparentności prowadzonych postępowań przetargowych:
 • Ujednolicenie zasad postępowania przy realizacji inwestycji dotyczących budowy, przebudowy, remontów sieci gazowej oraz Obiektów kubaturowych.
 • Wdrożenie jednolitych zasad prowadzenia i raportowania przez Wykonawców Robót Budowlanych wykonania robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto i kontrolowania tegoż wykonania przez nadzór inwestorski, w zakresie:
  • Planu Nadzoru Inwestorskiego. 
  • Wytycznych do sporządzania Planu Zarządzania Jakością. 
  • Wytycznych dla Wykonawcy Robót Budowlanych do raportowania. 
  • Wytycznych do sporządzania harmonogramów realizacji. 
 • Wdrożenie jednolitych zasad wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji strategicznych PSG. Zasady mogą mieć także zastosowanie dla inwestycji nie będących inwestycjami strategicznymi, jeżeli:
  • ich zakres będzie wymagał przeprowadzenia inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej,
  • objęte zostały obowiązkiem wykonania nadzoru przyrodniczego,
  • objęte zostały obowiązkiem wykonania Planu Zadań Ochrony Środowiska.