Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą  przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h.
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. (Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek). Na mapie należy zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej.

Jeżeli wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dotyczy wydania warunków przyłączenia dla nowo budowanego przyłącza gazowego lub jego przebudowy/rozbudowy spowodowanej zwiększeniem mocy przyłączeniowej, należy w nim określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej (tj. jednocześnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia lub w terminie późniejszym). W przypadku deklaracji podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia, w sytuacji gdy  umowa będzie podpisywana przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS, niezbędne będzie  dostarczenie również:

  • oryginału lub kopii pełnomocnictwa do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata), lub niepotwierdzonej kopii;
  • jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.
 

Klient nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości (obiektu / lokalu), do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe składa wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia, przy czym na wniosku o określenie warunków przyłączenia zaznacza, że „wniosek dotyczy zapytania o możliwości przyłączenia do sieci gazowej”. W takim przypadku do składanego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Gwarancją terminowego rozpatrzenia kompletnego wniosku przez Polską Spółkę Gazownictwa jest dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów przez Klienta.

Wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej można składać osobiście lub korespondencyjnie we właściwych jednostkach PSG lub w jednostce u wybranego sprzedawcy paliwa gazowego.

Dla Klientów, którzy posiadają doprowadzone przyłącze gazowe, zasilające budynek nie jest wymagane załączanie do wniosków planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – skorzystaj z formularza

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

Przykładowo wypełnione wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I znajdą Państwo poniżej: