Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

ZALOGUJ SIĘ DO PORTALU PRZYŁĄCZENIOWEGO

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą  przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h.
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. (Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek). Na mapie należy zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej.

Jeżeli wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dotyczy wydania warunków przyłączenia dla nowo budowanego przyłącza gazowego lub jego przebudowy/rozbudowy spowodowanej zwiększeniem mocy przyłączeniowej, należy w nim określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej (tj. jednocześnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia lub w terminie późniejszym). W przypadku deklaracji podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia, w sytuacji gdy  umowa będzie podpisywana przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS, niezbędne będzie  dostarczenie również:

  • oryginału lub kopii pełnomocnictwa do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata), lub niepotwierdzonej kopii;
  • jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Klient nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości (obiektu / lokalu), do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe składa wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia, przy czym na wniosku o określenie warunków przyłączenia zaznacza, że „wniosek dotyczy zapytania o możliwości przyłączenia do sieci gazowej”. W takim przypadku do składanego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Gwarancją terminowego rozpatrzenia kompletnego wniosku przez Polską Spółkę Gazownictwa jest dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów przez Klienta.

Wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej można składać na Portalu przyłączeniowym, osobiście lub korespondencyjnie we właściwych jednostkach PSG lub w jednostce u wybranego sprzedawcy paliwa gazowego.

Dla Klientów, którzy posiadają doprowadzone przyłącze gazowe, zasilające budynek nie jest wymagane załączanie do wniosków planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego.

 

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Czy w danej miejscowości / gminie jest sieć gazowa oraz czy istnieje możliwość przyłączenia się do niej?

Na Mapie Systemu Dystrybucji mogą Państwo sprawdzić czy gmina, w której znajduje się Państwa nieruchomość, jest sieć gazowa. Niezależnie od tego, aby sprawdzić, czy Państwa nieruchomość może zostać przyłączona do sieci gazowej, prosimy o wypełnienie „Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej”. Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami można przesłać pocztą do najbliższej Gazowni, Zakładu, wybranego sprzedawcy paliwa gazowego lub dostarczyć osobiście. Jeżeli istnieją u Państwa techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, otrzymają Państwo od PSG warunki przyłączenia do sieci gazowej.

Jakie są terminy gazyfikacji poszczególnych gmin i plany gazyfikacji nowych terenów?

Aby sprawdzić, czy w Państwa gminie planowana jest w najbliższym czasie gazyfikacja, prosimy o złożenie zapytania poprzez formularz zgłoszeniowy lub wypełnienie „Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej”. Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami można przesłać pocztą do najbliższej Gazowni, Zakładu, wybranego sprzedawcy paliwa gazowego lub dostarczyć osobiście. Po analizie technicznych i ekonomicznych warunków dostarczania paliwa gazowego otrzymają Państwo odpowiedź od PSG.

Co należy zrobić, aby przyłączyć się do sieci gazowej?

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta, na podstawie którego PSG sprawdza techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego. Aby sprawdzić, czy Państwa nieruchomość może zostać przyłączona do sieci gazowej prosimy o wypełnienie „Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej”. Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami można przesłać pocztą do najbliższej Gazowni, Zakładu, wybranego sprzedawcy paliwa gazowego lub dostarczyć osobiście. Niezbędnym warunkiem przyłączenia do sieci gazowej jest posiadanie tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości.

W jaki sposób mogę złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia?

Wniosek o określenie warunków przyłączenia może zostać złożony w wersji papierowej, osobiście lub przesłany pocztą do najbliższej Gazowni, jednostki obsługi klienta PSG lub wybranego sprzedawcy paliwa gazowego.

Chcę kupić działkę budowlaną, jak sprawdzić czy istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej dla tej działki (brak tytułu prawnego do nieruchomości)?

Jeżeli nie posiadają Państwo tytułu prawnego do nieruchomości (obiektu / lokalu), do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe, mogą Państwo złożyć wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia, przy czym na wniosku o określenie warunków przyłączenia należy zaznaczyć, że „wniosek dotyczy zapytania o możliwości przyłączenia do sieci gazowej”. W takim przypadku do składanego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków?

Dokumenty, które należy załączyć do wniosku:
• Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek. Należy również zaznaczyć na mapie proponowaną lokalizację szafki gazowej lub kotłowni gazowej. Uwaga! Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny nie jest wymagany w przypadku wniosków dotyczących zmiany warunków przyłączenia lub użytkowania istniejących przyłączy gazowych zasilających budynki, w których przewidywana jest modernizacja / rozbudowa instalacji gazowych.
• W przypadku deklaracji podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia, w sytuacji gdy umowa będzie podpisywana przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS, niezbędne będzie dostarczenie również: oryginału lub kopii pełnomocnictwa do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata), lub niepotwierdzonej kopii, jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Jakie są terminy na wydanie decyzji Warunków przyłączenia do sieci gazowej?

Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, Polska Spółka Gazownictwa wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż:
- Grupa BI - 21 dni
- Grupa A i BII - 45 dni
- Grupa C - 60 dni (przesył, dystrybucja, magazynowanie paliwa gazowego, wytwarzanie biogazu rolniczego)

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – skorzystaj z formularza

Wypełnij formularz kontaktowy

 

Przykładowo wypełnione wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I znajdą Państwo poniżej:

 

Pliki do pobrania: