Przyłączenie do sieci gazowej - GRUPA C

Biogazownie, kopalnie i regazyfikacja

Informacje dotyczące procesu przyłączenia do sieci gazowej dla biogazowni, kopalni i podmiotów zajmujących się regazyfikacją (Grupa C).
Stacja regazyfikacji LNG, rury prowadzące do zbiornika na gaz LNG

Wybierz interesujący Cię etap przyłączenia, aby dowiedzieć się więcej:

Etap formalny Etap wykonawczy Etap rozliczeniowy
Wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej lub informacji o możliwości przyłączenia do sieci gazowej jest bezpłatne i nie zobowiązuje do zawarcia umowy o przyłączenie.

Dokumenty potrzebne do uzyskania warunków przyłączenia:
 • wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia dla biogazowni, kopalni gazu lub stacji regazyfikacji paliwa gazowego - grupa przyłączeniowa C. Wnioski są dostępne w plikach do pobrania poniżej,
 • jeśli nie posiadasz tytułu prawnego do nieruchomości lub obiektu, które mają być przyłączone, na wniosku o określenie warunków przyłączenia zaznacz, że „wniosek dotyczy zapytania o możliwości przyłączenia do sieci gazowej”,
 • mapę terenu w skali 1:1000 (1:2000) ze wskazanym punktem wejścia do systemu dystrybucyjnego.
 • mapa orientacyjna lokalizacji obiektów w skali 1:25000,
 • odpis z rejestru przedsiębiorców KRS,
 • oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z obiektu lub nieruchomości,
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik wnioskodawcy jeżeli uprawnienie to nie wynika z ww. dokumentów.

Ważne: 

 • Kopie składanych dokumentów potwierdź za zgodność z oryginałem. Może to zrobić radca prawny lub notariusz lub osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy.

Dokładnie wypełnij wniosek i podaj wszystkie wymagane informacje oraz dołącz ww. dokumenty, to da Ci gwarancję rozpatrzenia wniosku w terminie, który wynosi do 90 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek możesz złożyć osobiście, korespondencyjnie (lista naszych jednostek dostępna jest tutaj) lub wysłać skan na adres [email protected].

Sprawdzimy czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia i w przypadku pozytywnej oceny wydamy warunki przyłączenia.
W przypadku przyłączenia źródeł np.: biogazownie, kopalnie gazu, w warunkach przyłączenia wskazujemy, że:
 • Jesteś zobowiązany do budowy instalacji uzdatniania paliwa gazowego (biogazu) oraz do zamontowania i eksploatacji wilgotnościomierza i chromatografu procesowego służącego do pomiaru parametrów jakościowych paliwa gazowego (biogazu), w tym zawartości siarki.
 • Paliwo gazowe (biogaz) niespełniające wymogów jakościowych dla paliw gazowych w sieci dystrybucyjnej, a w szczególności parametru minimalnego ciepła spalania, nie może być przyjęte do sieci dystrybucyjnej, w związku z czym należy przewidzieć i wykonać instalację rewersyjną w celu powtórnego wprowadzenia gazu o niewłaściwych parametrach do instalacji uzdatniania.
 • Ciepło spalania paliwa gazowego (biogazu) wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego wysokometanowego grupy E i niepogarszającego parametrów jakościowych gazu w sieci dystrybucyjnej zawiera się w przedziale od 38 MJ/m3 do 41,6 MJ/m3 dla liczby Wobbego w zakresie od 45,0 MJ/m3 do 56,9 MJ/m3. 
 • W przypadku dostarczania do systemu dystrybucyjnego paliwa gazowego (biogazu) pogarszającego ww. parametry jakościowe gazu w systemie dystrybucyjnym (tj. dostarczenia paliwa gazowego (biogazu) o cieple spalania niższym niż 38 MJ/m3) stosuje się procedury określone w IRiESD, w szczególności naliczymy opłaty zgodnie z pkt. 6.8.1.3 w zw. z pkt 25.10.2 IRiESD. 
 • Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub czasowego wstrzymania odbioru zadeklarowanych ilości paliwa gazowego (biogazu) w przypadku, o którym mowa w pkt 6.8.1.4 IRiESD, a także w przypadku dostarczenia do systemu dystrybucyjnego paliwa gazowego (biogazu) niespełniającego parametrów jakościowych określonych, zgodnie z pkt 6.8.6 IRiESD.
 • Wprowadzenie paliwa gazowego (biogazu) do sieci dystrybucyjnej średniego ciśnienia wymaga nawaniania, dlatego też ta instalacja będzie stanowiła jeden z elementów niezbędnych do realizacji w celu przyłączenia.
Warunki przyłączenia do sieci gazowej mogą zostać przesłane do Ciebie pocztą na wskazany adres do korespondencji. Możesz je również odebrać (w naszych jednostkach) osobiście lub za pośrednictwem innej osoby ale pod warunkiem okazania przy odbiorze pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę wpisanego we wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Lista naszych jednostek dostępna jest tutaj.
Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o przyłączenie:
 • Wypełniony wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Wniosek jest dostępny w plikach do pobrania poniżej.
 • Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS.
 • Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości.
 • W sytuacji gdy umowa będzie podpisywana w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS, dostarcz również oryginał pełnomocnictwa do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata) lub niepotwierdzoną kopię jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Ważne: 
 • Kopie składanych dokumentów potwierdź za zgodność z oryginałem. Może to zrobić radca prawny lub notariusz lub osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub korespondencyjnie (lista naszych jednostek dostępna jest tutaj).

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia otrzymania warunków przyłączenia do sieci gazowej nie wystąpisz do nas z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie, a jednocześnie:
 • zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla realizacji, których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego i chłonności strefy dystrybucyjnej,
 • lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci gazowej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części,
wówczas umowy o przyłączenie do sieci gazowej zawieramy z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez Klientów umów o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych (np. wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego).
Przygotujemy dla Ciebie projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Możemy go przesłać do Ciebie pocztą na wskazany adres do korespondencji. Możesz go również odebrać (w naszych jednostkach) osobiście lub za pośrednictwem innej osoby ale pod warunkiem okazania przy odbiorze pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę wpisanego we wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Lista naszych jednostek dostępna jest tutaj.

W korespondencji określimy datę ważności projektu umowy i w tym czasie prosimy, żebyś podpisał umowę. Podpisaną umowę możesz dostarczyć nam korespondencyjnie lub osobiście (w naszych jednostkach).

Opłata za przyłączenie należna PSG wynosi zgodnie z przepisami prawa 100% rzeczywistych nakładów na realizację przyłączenia. Wysokość tej opłaty wskazana w umowie o przyłączenie jest wyliczona w oparciu o szacunkowe nakłady na realizację przyłączenia, co oznacza, że po realizacji inwestycji może ulec zmianie. Po podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci gazowej będziesz zobowiązany do wpłacenia 50% wysokości opłaty przyłączeniowej w terminie 14 dni od otrzymania faktury proforma. Szczegółowe zasady dotyczące terminu wpłaty opłaty za przyłączenie określa umowa o przyłączenie do sieci gazowej.

Podpisana umowa o przyłączenie do sieci gazowej stanowi dla nas i dla Ciebie podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych. Z dniem zawarcia umowy rezerwujemy przepustowości w systemie dystrybucyjnym lub chłonność w strefie dystrybucyjnej, w ilości zgodnej z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej.
W terminie wskazanym w umowie  o przyłączenie zostaniesz zobowiązany do zawarcia Porozumienia technicznego, wynikającego z regulacji pkt. 7.4 oraz 10.1.6 IRiESD. W tym porozumieniu uregulowane zostaną warunki współpracy dotyczące zasad:
 • przekazywania danych o alokacji na punktach zlokalizowanych na połączeniu systemów,
 • udostępniania danych telemetrycznych i pomiarowych, 
 • sporządzania i uzgadniania protokołów rozliczeniowych, 
 • prowadzenia ruchu i eksploatacji stacji gazowych zlokalizowanych na połączeniu systemów,
 • prowadzenia remontów i modernizacji stacji gazowych zlokalizowanych na połączeniu systemów,
 • wymiany informacji o planowanych inwestycjach mających wpływ na warunki pracy systemów,
 • współpracy w przypadku niewłaściwej jakości paliwa gazowego mającego wpływ na prace systemu dystrybucji,
 • uzgadniania procedur awaryjnych,
 • postepowania w sytuacji awarii mającej wpływ na funkcjonowanie systemu dystrybucji. 
Po naszej stronie pozostaje wybudowanie elementów infrastruktury sieciowej takich jak gazociąg, stacje gazowe, przyłącze gazowe i inne zgodnie z warunkami przyłączenia oraz w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci gazowej. W ramach tego etapu:
 • wykonamy dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgód na wejście w teren, pozyskaniem terenów pod obiekty gazowe oraz uzyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji określonych Prawem budowlanym,
 • wybudujemy infrastrukturę sieciową wraz z dokonaniem niezbędnych czynności umożliwiających jej użytkowanie.

Dokładny harmonogram realizacji znajdziesz w umowie o przyłączenie do sieci gazowej.

Ty w tym czasie:
 • wybudujesz na swoim obiekcie sieci i instalacje gazowe oraz zamontujesz urządzenia niezbędne do rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego, w tym instalację uzdatniania, instalację rewersyjną oraz zamontujesz chromatograf i wilgotnościomierz zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

Po wykonaniu przez nas inwestycji otrzymasz powiadomienie o jej zakończeniu wraz z fakturą za opłatę za przyłączenie.
Wypełnij formularz zgłoszenia gotowości do napełnienia paliwem gazowym i podaj wszystkie wymagane informacje. 

Zgłoszenie możesz dostarczyć nam korespondencyjnie lub osobiście (w naszych jednostkach). Lista naszych jednostek dostępna jest tutaj.
Warunkiem uruchomienia odbioru paliwa gazowego dla nowych Pwej (punkt wejścia do systemu dystrybucyjnego) np. biogazownia, kopalnia gazu jest:
 • wykonanie sieci i instalacji gazowych, w tym instalacji uzdatniania i instalacji rewersyjnej zgodnie z projektem budowlanym i wymogami Prawa Budowlanego,
 • zainstalowanie chromatografu i wilgotnościomierza w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego, 
 • zapłacenie faktury rozliczeniowej za opłatę za przyłączenie,
 • dostarczenie do nas poprawnie wypełnionego Zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym, 
 • pisemne powiadomienie nas o gotowości do wtłaczania paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego, w terminie wskazanym w umowie o przyłączenie,
 • zawarcie z nami lub posiadanie umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego - wzór tej umowy jest dostępny tutaj,
 • złożenie do nas Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD) dla punktu wejścia objętego przyłączeniem, 
 • zawarcie lub posiadanie umowy o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego z operatorem systemu przesyłowego gazowego (OSP) i rozpoczęcie wykonywania tej umowy w zakresie niezbędnym do świadczenia przez PSG usługi dystrybucji paliwa gazowego dla punktu wejścia objętego przyłączeniem realizowanym na podstawie Umowy,
 • złożenie do OSP wniosku o przydział zdolności (PZ),
 • zapewnienie w terminie wskazanym w umowie o przyłączenie, że paliwo gazowe (biogaz) wprowadzone do systemu dystrybucyjny zostanie odebrane w punktach wyjścia z systemu dystrybucyjnego PSG (może to być umowa sprzedaży paliwa gazowego).

Mapa systemu dystrybucji

Sprawdź gminy i miejscowości, w których świadczymy usługę dystrybucji paliwa gazowego.
Zobacz mapę
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform