Umowa dystrybucyjna dla ZUD będącym odbiorcą końcowym

Poniżej publikujemy Wniosek o świadczenie usługi dystrybucji siecią OSD, wzór Umowy dystrybucyjnej dla ZUD będącego Odbiorcą końcowym wraz z załącznikami, Wniosek pojedynczego zlecenia dystrybucji, Handlowy raport dystrybucji, Zbiorcze zgłoszenie zapotrzebowania.
Duża stacja gazowa, rury w żółtym kolorze, czarne zawory
Załącznikiem do wzorca Umowy dystrybucyjnej jest między innymi Regulamin ustanawiania zabezpieczeń (Załącznik nr 2), stanowiący wzorzec umowny w rozumieniu przepisów art. 384 i następnych Kodeksu cywilnego, przyjęty i wprowadzony do stosowania Uchwałą Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie z dnia 8 lipca 2014 r., opracowany zgodnie z pkt 12.5.1 IRiESD. Regulamin ten, w celu zapewnienia niedyskryminacyjnych zasad świadczenia usług dystrybucji przez OSD, wprowadza transparentne i jednolite dla wszystkich ZUD zasady ustanawiania zabezpieczeń finansowych na zabezpieczenie roszczeń OSD wynikających z Umowy dystrybucyjnej. 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z warunkami świadczenia usługi dystrybucji określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD.