Standard GS1

W związku z migracją poszczególnych Obszarów taryfowych do wiodącego systemu rozliczenia i obsługi Odbiorców Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) prowadzi prace związane ze zmianą numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) na zgodną ze standardem systemu GS1. Zmiana numeracji PoD realizowana jest etapowo.

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) przygotowuje się do zmiany numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) na zgodną ze standardem systemu GS1 od maja 2020 roku. W pierwszej kolejności zmianą nr PoD zostaną objęte obszary taryfowe zabrzański i gdański oraz odbiorcy WR ze wszystkich obszarów taryfowych. Dla pozostałych obszarów taryfowych harmonogram wdrożenia zostanie przekazany w terminie późniejszym.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy plik Excel, który w razie potrzeby może posłużyć do przeliczania „starego numer” na „nowy” numer” w trybie offline.

Data publikacji: 31.12.2019 r.

 

W nawiązaniu do poprzednich komunikatów dotyczących prowadzonych przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) prac, związanych z migracją obsługi procesów z aktualnie wykorzystywanych systemów do docelowego systemu rozliczenia i obsługi Odbiorców w PSG, informujemy, o uruchomieniu procedury migracyjnej w ramach wrocławskiego obszaru taryfowego w zakresie klientów WS.

Z uwagi na stosowaną w wiodącym systemie PSG numerację Punktów Wyjścia (tzw. PoD) zgodną ze standardem GS1 istnieje konieczność przenumerowania PoD dla wszystkich punktów wyjścia typu WS w ramach wrocławskiego obszaru taryfowego. Zakończenie prac związanych z migracją oraz  przenumerowaniem PoD zaplanowano do 03.11.2020 r. Do tego czasu PSG przygotuje i prześle do ZUD pliki z mapowaniem nr POD stary – nowy.

Data publikacji 24.09.2020 r.

 

Poniżej przygotowaliśmy również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co to jest standard GS1?

System GS1 to międzynarodowy zestaw standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych oraz rozwiązań biznesowych, opracowany przez międzynarodową organizację non-profit GS1, będącą stowarzyszeniem niezależnych organizacji krajowych. Organizacja GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w Polsce, wspierając Uczestników we wprowadzaniu standardów na terenie kraju. Więcej dowiesz się na stronie: https://www.gs1pl.org/

Jak przeliczać stare PoD zaczynające się od PL003 na numer w standardzie GS1?

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy plik Excel, który w razie potrzeby może posłużyć do przeliczania „starego numer” na „nowy” numer” w trybie offline (plik do pobrania dostępny jest na dole strony). Dodatkowo przedstawiamy poniższy przykład zastosowania standardu GS1 dla zmiany identyfikatora punktu wyjścia PoD:

Uwaga! Opisana zasada dotyczy tylko i wyłącznie punktów wyjścia zaczynających się od prefix PL003 stosowanych obecnie dla odbiorców WS w obszarze taryfowym zabrzańskim i gdańskim oraz wszystkich obszarów taryfowych w zakresie odbiorców WR.

Identyfikator PoD o dotychczasowym numerze: PL003 0012156, zamieniony zostanie na standard GS1 wg następującego algorytmu:

 1. Odcinamy część stałą numeru: PL003
 2. Część zmienną uzupełnieniami zerami wiodącymi do pełnych 10 znaków, otrzymujemy: 0000012156
 3. Do tak otrzymanej części zmiennej doklejamy stałą „8018 590 3655” identyfikatora w wyniku czego otrzymujemy: 8018 590 3655 0000012156, stała identyfikatora reprezentuje odpowiednio:
  • 8018 – część stała, Identyfikator Zastosowań GS1,
  • 590 – część stała, oznaczenie dla GS1 w Polsce,
  • 3655 – część stała, identyfikator GS1 dla PSG,
  • NNNNNNNNNN – część zmienna numeru PoD (10 cyfr, tutaj 0000012156)
 4. Dla liczby 590 3655 0000012156 (17 cyfr numeru „8018 590 3655 0000012156” rozpoczynające się od „590”), generujemy cyfrę kontrolną zgodnie z algorytmem na stronie internetowej GS1: https://www.gs1pl.org/uslugi-i-narzedzia/obliczanie-cyfry-kontrolnej. W naszym przypadku cyfra kontrolna wyliczona wg algorytmu wynosi 4.
 5. Otrzymana cyfrę kontrolną umieszczamy na końcu nr 8018 590 3655 0000012156 4
 6. Po wykonaniu tej operacji uzyskujemy nowy nr PoD w standardzie GS1: 8018 590 3655 0000012156 4

Zastosowanie nowego numeru PoD będzie obowiązywać od daty wskazanej przez PSG i będzie dotyczyć wszystkich punktów PoD, które zaczynają się od nr PL003. Dla innych identyfikatorów stosowanych w PSG przenumerowanie nastąpi w terminie późniejszym. Nowy numer PoD będzie wykorzystywany do komunikacji rynkowej w standardzie EDIFACT oraz [email protected] oraz w innych typach zgłoszeń realizowanych z i do PSG.

Jakie korzyści przyniesie wprowadzenie numeru PoD w standardzie GS1?

Numer PoD jest przypadkiem tzw. Globalnego Numeru Relacji Usługowej (ang. Global Service Relation Number: GSRN). Identyfikator składa się z 22 cyfr i jest zbudowany z prefiksu GS1 firmy, numeru relacji usługowej oraz cyfry kontrolnej. Stanowi on unikalny i jednoznaczny numer identyfikacyjny dla usługodawcy do przechowywania danych związanych z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz usługobiorcy.

Dzięki wprowadzeniu numeracji GS1 zostanie zunifikowany system identyfikacji PoD, cyfra kontrolna umożliwi walidację numeru w systemach informatycznych już na etapie wprowadzania, co da efekt w postaci znacznie sprawniejszej detekcji i eliminacji błędów oraz pomyłek. Jednocześnie wprowadzając identyfikację na bazie szeroko uznanej międzynarodowej normy – da to możliwość łatwiejszej integracji systemów informatycznych z wykorzystaniem standardowych mechanizmów i narzędzi, co oznacza większą niezawodność i mniejsze nakłady.”

Czy tylko w SAP czy też w innych systemach wykorzystywanych do rozliczeń ZUD w PSG?

Zmiana dotyczy tylko systemu SAP, który obecnie obsługuje obszar taryfowy zabrzański i gdański oraz wszystkich odbiorców WR. Kolejne obszary uzyskają nowy nr POD w momencie migracji do SAP.

Jaki będzie harmonogram zmian POD dla obszarów taryfowych migrowanych do systemu SAP?

Zmiana nr POD na standard GS1 nastąpiła po stronie PSG tylko w wiodącym systemie rozliczenia i obsługi Odbiorców, czyli w systemie SAP. Renumeracja POD z obszaru taryfowego zabrzańskiego i obszaru taryfowego gdańskiego dla Odbiorców WS oraz wszystkich odbiorców WR nastąpiła w czerwcu 2020 r. z datą obowiązywania nowego numeru od 01.07.2020 r.. Po tym terminie dla obszaru taryfowego zabrzańskiego i gdańskiego dla Odbiorców WS oraz wszystkich odbiorców WR w komunikacji rynkowej PSG stosuje się tylko numeracje POD w standardzie GS1.

Zmiana numeracji w obszarach taryfowych OT Wrocław, OT Poznań, OT Warszawa, OT Tarnów będzie realizowana etapowo i będzie wiązała się z migracją obsługi procesów z aktualnie wykorzystywanych systemów do docelowego systemu rozliczenia i obsługi Odbiorców w PSG. Przyjmuje się następujące terminy migracji dla poszczególnych obszarów taryfowych:

 • OT Wrocław – 11.2020,
 • OT Poznań - 05.2021,
 • OT Warszawa - 08.2021,
 • OT Tarnów -11.2021.

Czy ZUD otrzyma mapowanie nr POD stary-nowy? Kiedy?

PSG z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje ZUD o przenumerowaniu kolejnego obszaru taryfowego a następnie w kolejnym komunikacie przekaże pliki z mapowaniem nr POD stary – nowy. Pliki z mapowaniem zostaną przekazane do każdego ZUD indywidualnie i będą zawierały dane dotyczące tylko przenumerowanych PoD danego ZUD.

Czy w przypadku korekt odczytów licznika dotyczących okresu przed zmianą numeracji PoD PSG będzie wykorzystywać nowy nr PoD czy również stary?

Ze względów technicznych po dacie migracji danego obszaru taryfowego w przypadku komunikatów wysłanych z PSG oraz przyjmowanych, obowiązującym nr POD będzie nr w standardzie GS1. W zawiązku z powyższy korekty odczytów licznika dotyczące okresu przed zmianą numeracji PoD będą zawierały informacje o nr PoD w standardzie GS1.

Gdzie można kierować dodatkowe pytania odnośnie przenumerowania?

Wszelkie pytania i informacje związane ze standardem GS1 prosimy kierować na adres [email protected], wpisując w tytule wiadomości „standard GS1”.

W jaki sposób będą udostępniane dane pomiarowo – odczytowe w OT Wrocław po migracji do systemu SAP?

W nawiązaniu do uruchomionej w lipcu 2018 r. usługi FTP na nowym zasobie sieciowym sftp.psgaz.pl informujemy, że od 04 listopada 2020 r. PSG planuje rozpocząć udostępnianie danych pomiarowo-odczytowych w ustandaryzowanym formacie zgodnym ze standardem EDIFACT i strukturą komunikatów MSCONS zapisanych w plikach XML oraz CSV, dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Wrocław. Od wskazanego terminu nie będą publikowane na sftp.psgaz.pl dane pomiarowo-odczytowe w obecnym formacie danych dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Wrocław.

Przypominamy, że struktura komunikatu MSCONS jest zgodna ze standardem EDIFACT, opublikowanym pod adresem: https://www.psgaz.pl/edi.

Konstrukcja pliku CSV punktu wyjścia typu WS opisana jest w Instrukcji obsługi SFTP
w zakresie danych odczytowych punktów wyjścia typu WS
opublikowanej pod adresem: https://www.psgaz.pl/informacje-dla-zud

Dla pozostałych obszarów taryfowych Poznań i Warszawa obecnie stosowany format danych pomiarowo-odczytowych umieszczanych na sftp.psgaz.pl pozostaje bez zmian.

Wszelkie pytania i informacje związane z usługą SFTP prosimy kierować na adres: [email protected], wpisując w tytule wiadomości „usługa SFTP”.