Projekty w perspektywie UE 2014-2020

Do dnia 23 kwietnia 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w ramach działania 7.1. – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zawarła z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym umowy o dofinansowanie na realizację projektów:
http://www.pois.gov.pl/

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i efektywności infrastruktury gazowej na terenie obszaru Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie.

Projekt składa się z 3 etapów realizowanych na terenie województwa małopolskiego. Trasa gazociągu w/c biegnie przez teren gminy Słopnice i gminy Kamienica (pow. limanowski) natomiast trasa gazociągu s/c przez teren gminy Kamienica, gminy Łącko (pow. nowosądecki), gminy Ochotnica Dolna, gminy Krościenko nad Dunajcem oraz gminy Szczawnica (pow. nowotarski).

W ramach projektu zostanie wybudowane 73 km gazociągów dystrybucyjnych wysokiego i średniego ciśnienia.

 • Planowany całkowity koszt projektu: 95 065 451,28 zł
 • Wartość dofinansowania: 23 710 918,00 zł

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwo gazowe odbiorców z Rejonów Dystrybucji Gazu w Sandomierzu i Starachowicach oraz umożliwienie pokrycia rosnącego zapotrzebowania na gaz w części woj. świętokrzyskiego oraz na terenie sąsiadujących województw.

Projekt zostanie zrealizowany na obszarze woj. świętokrzyskiego, pow. sandomierskiego – miasta Sandomierz i gminy: Samborzec, Obrazów, Wilczyce, pow. opatowskiego – gminy: Ożarów, Wojciechowice pow. ostrowieckiego – miasta i gminy Ćmielów oraz gminy: Bodzechów i miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

W ramach projektu zostanie wybudowane 57 km gazociągów dystrybucyjnych wysokiego i średniego ciśnienia.

 • Planowany całkowity koszt projektu: 194 960 135,51 zł
 • Wartość dofinansowania: 80 658 301,42 zł

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i efektywności infrastruktury gazowej na obszarze północno-wschodniej Polski.

Projekt zostanie zrealizowany na obszarze województwa podlaskiego, powiatu bielskiego, w mieście Bielski Podlaski, gminie wiejskiej Bielsk Podlaski (miejscowości: Malinowo, Stryki i Augustowo) oraz gminie Wyszki (miejscowości: Wyszki, Pulsze, Niewino Borowe, Niewino i Kamieńskie).

W ramach projektu zostanie wybudowane 25,30 km gazociągów dystrybucyjnych podwyższonego średniego i średniego ciśnienia.

 • Planowany całkowity koszt projektu: 25 816 743,23 zł
 • Wartość dofinansowania: 5 753 676,08 zł

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest wzrost usługi dystrybucji paliwa gazowego związany z przyłączaniem nowych odbiorców na terenie aglomeracji białostockiej oraz w gminach ościennych.

Niniejszy projekt zostanie zrealizowany na obszarze województwa podlaskiego, powiatu białostockiego – gminy: Wasilków, Juchnowiec Kościelny, gminy i miasta Choroszcz, gminy Zabłudów, Supraśl oraz miasta Białystok (powiatu grodzkiego).

W ramach projektu zostanie wybudowane lub zmodernizowane 42,33 km gazociągów dystrybucyjnych średniego ciśnienia.

 • Planowany całkowity koszt projektu: 14 084 098,11 zł
 • Wartość dofinansowania: 3 254 545,92 zł

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwo gazowe odbiorców na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie Warszawy w tym dzielnic: Bemowo, Bielany, Mokotów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Ursus, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola oraz gminy Jabłonna (w powiecie legionowskim).

W ramach projektu zostanie wybudowanych ok. 66,08 km gazociągów średniego i niskiego ciśnienia.

 • Planowany całkowity koszt projektu: 38 955 721,98 zł
 • Wartość dofinansowania: 11 329 231,31 zł

Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych z uwzględnieniem technologii Smart Grid. Inwestycja obejmie swym zasięgiem tereny powiatu nyskiego, gm. Otmuchów i Nysa. Zmodernizowany gazociąg pozwoli na zminimalizowanie ryzyka możliwych awarii na sieci gazowej i zmniejszenia strat paliwa gazowego, co z kolei poprawi jakość usług i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców tego regionu, a także zwiększy atrakcyjność terenu dla inwestorów.

W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 13,54 km sieci gazowej w południowo zachodniej części woj. opolskiego.

 • Planowany całkowity koszt projektu: 26 250 119,42 zł
 • Wartość dofinansowania:  7 025 941,59 zł

Zasadniczym celem projektu jest budowa gazociągu oraz zapewnienie dostaw gazu do odbiorców w miejscowościach zlokalizowanych w 4 gminach województwa śląskiego w pow. kłobuckim, tj. w gm. Kłobuck, Krzepice, Opatów i Wręczyca Wielka.

Realizacja projektu pozwoli dostarczać gaz na obszary dotąd niezgazyfikowane w jednym z najsłabiej zgazyfikowanych regionów województwa śląskiego. Projekt będzie realizowany na obszarach słabiej rozwiniętych.

W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 99 km sieci gazowej. 

 • Planowany całkowity koszt projektu: 79 391 747,97 zł
 • Wartość dofinansowania: 38 087 516,63 zł

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwo gazowe odbiorców na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz umożliwienie pokrycia rosnącego zapotrzebowania na gaz w północnej części województwa świętokrzyskiego jak również na terenie województw sąsiadujących.

Projekt zostanie zrealizowany na obszarze województwa świętokrzyskiego, na terenie miasta Kielce oraz powiatów: starachowickiego (gminy: Brody Iłżeckie, Wąchock, Mirzec), skarżyskiego (gminy: Skarżysko-Kościelne, Suchedniów, Łączna) i kieleckiego (gminy: Zagnańsk, Masłów, Daleszyce).

W ramach projektu zostanie wybudowanych i zmodernizowanych ok. 64,15 km gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia oraz zostaną wybudowane dwie stacje redukcyjno-pomiarowe.

 • Planowany całkowity koszt projektu: 172 539 158,12 zł
 • Wartość dofinansowania: 48 500 000,00 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa systemu dystrybucyjnego, którego kluczowym elementem jest gazociąg oraz zapewnienie ciągłości dostaw paliwa gazowego dla odbiorców komunalnych i przemysłowych na terenie objętym Projektem.

Inwestycja jest realizowana na obszarze województwa śląskiego, w miastach Katowice (dzielnica Szopienice), Mysłowice, Sosnowiec oraz Będzin.

W ramach projektu zostanie zmodernizowanych około 9,9 km gazociągu wysokiego ciśnienia. 

 • Planowany całkowity koszt projektu: 22 995 760,20 zł
 • Wartość dofinansowania: 6 971 183,33 zł

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do sieci gazowej i technicznych zdolności przesyłowych gazociągu relacji Kłodawa – Witnica przez Gorzów Wielkopolski oraz Witnica – Kostrzyn nad Odrą.

Inwestycja zostanie zrealizowana na obszarze województwa lubuskiego, w powiecie gorzowskim (w gminach: Kłodawa, Lubiszyn, Bogdaniec, Witnica, miasto Kostrzyn nad Odrą) oraz w mieście na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski.

W ramach projektu zostanie wybudowanych ok. 48 km gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia.

 • Planowany całkowity koszt projektu: 132 045 073,71 zł
 • Wartość dofinansowania: 30 309 191,31 zł


W dniu 10 czerwca 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w ramach poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie dla projektu badawczo - rozwojowego pn. „Innowacyjny system automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej (SIildig AE)"

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania technologicznego bazującego na pomiarach nieniszczących, opartego przede wszystkim na metodzie emisji akustycznej i badaniach georadarowych, które pozwoli na weryfikację, lokalizację i identyfikacje potencjalnych uszkodzeń w infrastrukturze gazowej.

 • Planowana wartość wydatków kwalifikowalnych: 11 176 409,20 zł
 • Wartość dofinansowania dla PSG: 2 805 745,00 zł

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform