Projekty w perspektywie UE 2007-2013

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podpisała z Instytutem Nafty i Gazu 18 umów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów inwestycyjnych budowy i przebudowy gazociągów dystrybucyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet: X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, Działanie 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci.
http://www.pois.gov.pl

Projekt zlokalizowany na terenie województwa lubelskiego. Realizacja ma na celu doprowadzenie gazociągu od istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej w miejscowości Kamień (powiat chełmski) do miasta Włodawa. Po drodze zgazyfikowane zostały trzy gminy: Wola Uhruska, Hańsk oraz Ruda Huta.

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 długości 58km.
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 160 - DN 63 długości 43 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =1600 Nm3/h (w m. Ruda Opalin)
  Q =3150 Nm3/h (w m. Włodawa)
  Q =1000 Nm3/h (w m. Osowa)
 • Budowa stacji pomiarowych średniego ciśnienia:
  Q =800 Nm3/h (w m. Wola Uhruska)
  Q =500 Nm3/h (w m. Dubeczno)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 41 412 724,07 zł
Wartość dofinansowania: 16 071 077,49 zł

Projekt zlokalizowany na terenie województwa lubuskiego. Realizacja ma na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności regionu poprzez zniwelowanie luki podażowej powstałej w skutek niewystarczających możliwości przesyłowych istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia, w szczególności obszaru kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz stworzenie równego dostępu do sieci gazowej.

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 długości 12 km
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 400 - DN 63 długości 13 km
 • Budowę stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowej:
  Q =20 000/ 30 000 Nm3/h (w m. Kostrzyn n. Odrą.)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 17 820 738,89 zł
Wartość dofinansowania: 6 864 158,86 zł

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego i polega na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kolnik – Gdańsk wraz z siecią gazową średniego ciśnienia.

Zadaniem projektowanej inwestycji jest doprowadzenie gazu wysokometanowego do południowo-wschodniego rejonu Gdańska (gazyfikacja wschodniej dzielnicy miasta – Wyspy Sobieszewskiej, podłączenie strategicznego odbiorcy instytucjonalnego Grupy LOTOS SA), miejscowości Wiślinka (gmina Pruszcz Gdański) oraz gazyfikacja miejscowości zlokalizowanych na obszarze Żuław Gdańskich w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Pszczółki.

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Kolnik – Gdańsk długości 30km
 • Budowa gazociągów średniego ciśnienia DN 225, DN 160, DN 125 oraz DN 63 o łącznej długości 97 km (wraz z przeciskiem pod Martwą Wisłą o długości ok. 0,5 km)
 • Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia:
  Q = 20 000 m³/h
  Q = 83 000 m³/h
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 102 693 741,55 zł
Wartość dofinansowania: 30 225 591,14 zł

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, bartoszyckim i kętrzyńskim. Trasa projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia przebiega pomiędzy miejscowościami: Szczytno, Rybno, Młynowo, Kętrzyn. Nowi odbiorcy będą przyłączani do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, giżyckim i węgorzewskim.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 długości 72 km.
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 250 - DN 63 długości 32 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q = 4 000 Nm3/h (w m. Mikołajki)
  Q = 5 000 Nm3/h (w m. Muławki k. Kętrzyna)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 64 671 388,88 zł
Wartość dofinansowania: 22 456 684,89 zł

Projekt zlokalizowany jest na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie brodnickim oraz warmińsko-mazurskiego w powiatach: nowomiejskim i iławskim, pomiędzy miejscowościami Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie i Iława. Odbiorcy będą przyłączani do sieci gazowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 – DN 100 długości 68 km.
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 250 - DN 63 długości 22 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =4 000 Nm3/h (w m. Kurzętnik)
  Q =2 000 Nm3/h (w m. Dziarny k. Iławy)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 66 842 552,49 zł
Wartość dofinansowania: 23 011 470,79 zł

Projekt zlokalizowany na terenie województwa opolskiego. Przedsięwzięcie polega na budowie gazociągu dystrybucyjnych ś/c na terenie gmin Komprachcice i Dąbrowa. W ramach tego projektu zgazyfikowane zostaną miejscowości: Komprachcice, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Osiny, Chróścina, Mechnice, Wrzoski.

Zakres projektu obejmuje m.in.:

 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 160 - DN 63 długości 58 km
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 6 901 541,85 zł
Wartość dofinansowania: 2 588 706,98 zł

Projekt zlokalizowany na terenie województwa świętokrzyskiego. Trasa gazociągu przebiega przez teren 4 gmin: Morawica, Sitkówka-Nowiny, Chęciny oraz Sobków. Gaz będzie dostarczany do odbiorców w gminach: Sitkówka-Nowiny, Chęciny i Sobków, zamieszkałych łącznie przez ok. 31 tys. mieszkańców.

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 długości 4,5 km.
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 400 - DN 63 długości 61 km
 • Budowę stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowej:
  Q =6 000 Nm3/h (w m. Radkowice)
 • Budowa stacji pomiarowych średniego ciśnienia:
  Q =5 000 Nm3/h (w m. Wolica)
  Q =400 Nm3/h (w m. Wierzbica)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 18 155 268,85 zł
Wartość dofinansowania: 7 074 875,70 zł

Projekt realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim, w obrębie gminy Piekoszów, w powiecie jędrzejowskim w obrębie gminy Jędrzejów, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz oraz w powiecie włoszczowskim w obrębie gmin Krasocin i Włoszczowa. Gazyfikacją zostaną objęte miasta: Małogoszcz i Włoszczowa oraz gminy: Krasocin i Piekoszów, zamieszkałych łącznie przez ok. 41 tys. mieszkańców. Bezpośrednim efektem realizacji Projektu jest budowa infrastruktury gazowniczej (sieci, stacje redukcyjno-pomiarowe) na terenach dotychczas niezgazyfikowanych i tym samym realizacja projektu służy wypełnieniu istniejącej luki w infrastrukturze. Rezultatem realizacji projektu będzie podłączenie do sieci odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych oraz dostarczanie do nich gazu.

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 – DN 200 długości 44 km.
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 315 - DN 40 długości 20 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =8 000 Nm3/h (w m. Żarczyce Małe)
  Q =4 000 Nm3/h (w m. Wola Wiśniowa)
 • Budowa stacji pomiarowych średniego ciśnienia:
  Q =3 150 Nm3/h (w m. Bukowa)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 32 707 030,50 zł
Wartość dofinansowania: 16 663 837,80 zł

Celem projektu jest rozbudowa gazociągów na terenie aglomeracji białostockiej oraz przyłączenie nowych odbiorców. Rozbudowa sieci gazowej i przyłączanie będą realizowane na terenie Białegostoku oraz okolicznych gmin Choroszcz, Supraśl, Wasilków oraz Juchnowiec Kościelny. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę gazociągów dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z przyłączami do odbiorców końcowych gazu, rozbudowę podstawowej infrastruktury gazowej, tj. stacji gazowych w Lewickich i Grabówce, a także przebudowę gazociągu.

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 280 długości 10 km
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 225 - DN 40 długości 10 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =5 000 Nm3/h (w m. Białystok)
  Q =5 000 Nm3/h (w m. Grabówka)
  Q =3 200 Nm3/h (w m. Lewickie)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 15 828 338,98 zł
Wartość dofinansowania: 5 635 704,69 zł

Projekt zlokalizowany na terenie województwa mazowieckiego. Celem projektu jest budowa gazociągu stanowiącego drugostronne zasilenie Mińska Mazowieckiego. Pozyskanie takiego źródła gazu pozwoli na poprawę parametrów zasilania oraz bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców w Mińsku Mazowieckim. Gazociąg umożliwi też gazyfikację i przyłączanie nowych odbiorców w miejscowości Stanisławów. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę gazociągów dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z przyłączami do odbiorców końcowych oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, tj. stacje gazowe w Rojkowie, Stanisławowie i Królewcu.

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 250/225 długości 20 km
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 160 - DN 25 długości 20 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =6 000 Nm3/h (w m. Rojków)
  Q =2 000 Nm3/h (w m. Stanisławów)
  Q =4 000 Nm3/h (w m. Królewiec)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 14 686 625,89 zł
Wartość dofinansowania: 3 261 970,03 zł

Celem realizacji projektu jest zgazyfikowanie miasta Suwałki poprzez budowę stacji regazyfikacji gazu ziemnego (LNG), sieci gazociągów wraz z przyłączami do nowych odbiorców oraz infrastrukturą techniczną. Projekt zakłada też adaptację istniejącej sieci gazowej w celu zamiany gazu propan-butan dostarczanego do odbiorców na gaz ziemny. Realizacja projektu stworzy możliwości dostarczania gazu ziemnego do mieszkańców oraz odbiorców instytucjonalnych i przemysłowych z terenu Suwałk.

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 335 - DN 25 długości 25 km
 • Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG
  Q =1 200 Nm3/h
 • Budowę stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia redukcyjno-pomiarowej:
  Q =5 000 Nm3/h
 • Budowa stacji pomiarowej średniego ciśnienia:
  Q =1 500 Nm3/h (w m. Suwałki)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 12 917 868,00 zł
Wartość dofinansowania: 5 301 790,53 zł

Projekt realizowany na terenie województwa śląskiego. Obejmuje gazyfikację dwóch gmin – Herby oraz Blachownia. Zakres obejmuje budowę dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych wysokiego ciśnienia, gazociągu w/c a także gazociągu oraz sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miejscowości Herby i Blachownia

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 długości 3 km.
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 160 - DN 40 długości 39 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =25 000 Nm3/h (w m. Aleksandria)
  Q =10 000 Nm3/h (w m. Blachownia)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 20 366 108,09 zł
Wartość dofinansowania: 5 844 275,18 zł

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie kartuskim. Projektowany gazociąg przebiega przez 5 gmin: Chmielno, Kartuzy, Żukowo, Przodkowo i Somonino, umożliwiając dostawy gazu do miejscowości leżących w tych gminach, m. in. Chmielno, Garcz, Zawory w gminie Chmielno, Kiełpino w gminie Kartuzy, Somonino w gminie Somonino oraz Przodkowo, Czeczewo, Kosowo, Kobysewo w gminie Przodkowo.

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 160-63 długości 97,2 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =800 Nm3/h (w m. Gracz)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 11 758 131,73 zł
Wartość dofinansowania: 3 583 010,78 zł

Projekt zlokalizowany jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim, w gminach Dobrcz i Koronowo, pomiędzy miejscowościami Trzeciewiec – Dobrcz – Wudzyn – Koronowo.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Budowę gazociągów wysokiego ciśnienia DN 100 długości 0,1 km
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 315-63 długości 50 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =2 500 Nm3/h (w m. Dobrcz)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 10 947 366,31 zł
Wartość dofinansowania: 4 608 880,11 zł

Projekt zlokalizowany jest na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie brodnickim i rypińskim, w gminach Osiek i Rypin. Trasa gazociągu przebiega pomiędzy miejscowościami Brodnica, Osiek i Rypin. Celem inwestycji jest gazyfikacja miejscowości Rypin i Osiek oraz przyłączenie do sieci gazowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rypinie.

Rezultatem realizacji projektu jest poprawa standardu życia mieszkańców, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów. Głównymi odbiorcami powstałej infrastruktury są klienci indywidualni i instytucjonalni zlokalizowani w gminach Rypin, Osiek i Brodnica.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 355-63 długości 5 km
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 17 342 420,32 zł
Wartość dofinansowania: 7 410 570,81 zł

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim. Projektowany gazociąg przebiegać będzie przez gminy Białe Błota, Szubin oraz przez obszar miasta Bydgoszcz.

Budowa sieci gazowej umożliwi dostawy gazu do 3 miejscowości położonych w północno-zachodniej części gminy Białe Błota, tj. Łochowo, Łochowice oraz Lisi Ogon oraz od strony zachodniej do miasta Bydgoszcz.

 • Zakres rzeczowy projektu stanowią następujące elementy:
 • Budowę gazociągów wysokiego ciśnienia DN 150 długości 6 km
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia  długości 49 km
 • Budowę stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =8 000 Nm3/h (w m. Łochowo)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 9 102 934,54 zł
Wartość dofinansowania: 3 134 249,79 zł

Projekt zlokalizowany na terenie województwa dolnośląskiego. Inwestycja obejmuje budowę gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz ze stacjami gazowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Długość wybudowanej sieci gazowej wyniesie łącznie 42 km, z czego połowa to gazociąg wysokiego ciśnienia, a pozostałe 21 km to gazociągi średniego ciśnienia.

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 długości 21 km
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 315 - DN 63 długości 21 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =5 000 Nm3/h (w m. Kurów)
  Q =10 000 Nm3/h (w m. Chociwiel)
 • Budowa stacji pomiarowych średniego ciśnienia:
  Q =3 500 Nm3/h (w m. Górzec)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 26 686 951,22 zł
Wartość dofinansowania: 6 943 908,48 zł

Projekt zlokalizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę gazociągów w trzech lokalizacjach. Pierwszy gazociąg zapewnia dystrybucję gazu z miejscowości Unieście do miejscowości Łazy, łącznie z gazyfikacją tej miejscowości, zapewniając dostawę gazu dla istniejącej i przyszłej zabudowy.

Drugi odcinek to sieć gazowa łącząca miejscowości Dziwnów i Międzywodzie, gmina Dziwnów, wraz z gazyfikacją miejscowości Międzywodzie i lewobrzeżnej części miejscowości Dziwnów.  

Trzeci odcinek to sieć gazowa Darłowo – Rusko – Porzecze – Dąbki –Bobolin, gmina Darłowo. Sieć gazowa rozpoczyna się w miejscowości Darłowo przy ulicy Wojska Polskiego i kończy w miejscowości Bobolin.

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 180 - DN 32 długości 40 km
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 084 253,06 zł
Wartość dofinansowania: 1 936 909,09 zł

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 dla 20 projektów inwestycyjnych, tj.:
 • RPO woj. dolnośląskiego – 13 projektów,
 • RPO woj. kujawsko-pomorskiego – 3 projekty,
 • RPO woj. łódzkiego – 3 projekty,
 • RPO woj. zachodniopomorskiego – 1 projekt.
Łączna wartość netto tych projektów wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku wynosi około 32 mln zł, a wartość dotacji wynikająca z umów o dofinansowanie około 10 mln zł. Realizacja większości projektów została już zakończona. W I kwartale 2015 roku kontynuowano realizację 2 projektów.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 624 670,44 zł
 • Wartość dofinansowania: 180 800,00 zł
 • Lata realizacji: 2009-2013

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 1 591 158,92 zł
 • Wartość dofinansowania: 358 028,52 zł
 • Lata realizacji: 2010-2013

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 1 715 656,20 zł
 • Wartość dofinansowania: 243 176,00 zł
 • Lata realizacji: 2012-2014

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 4 581 013,42 zł
 • Wartość dofinansowania: 1 194 481,07 zł
 • Lata realizacji: 2010-2013

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 4 581 013,42 zł
 • Wartość dofinansowania: 1 194 481,07 zł
 • Lata realizacji: 2010-2013

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 941 431,49 zł
 • Wartość dofinansowania: 264 976,40 zł
 • Lata realizacji: 2011-2013

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 2 186 402,54 zł
 • Wartość dofinansowania: 557 080,00 zł
 • Lata realizacji: 2012-2014

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 3 196 156,29 zł
 • Wartość dofinansowania: 782 040 zł
 • Lata realizacji: 2008-2014

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 559 267,16 zł
 • Wartość dofinansowania: 120 696,80 zł
 • Lata realizacji: 2010-2014

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 439 460,83 zł
 • Wartość dofinansowania: 93 746,00 zł
 • Lata realizacji: 2011-2013

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 1 160 558 zł
 • Wartość dofinansowania: 168 507,60 zł
 • Lata realizacji: 2010-2014

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 3 789 982,70 zł
 • Wartość dofinansowania: 427 796,00 zł
 • Lata realizacji: 2012-2014

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 3 309 584,24 zł
 • Wartość dofinansowania: 775 223,75zł
 • Lata realizacji: 2010-2012


Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 1 154 053,93 zł
 • Wartość dofinansowania: 501 728,87 zł
 • Lata realizacji: 2010-2012

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 3 958 397,77 zł
 • Wartość dofinansowania: 1 807 669,99 zł
 • Lata realizacji: 2010-2012

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 1 058 158,26 zł
 • Wartość dofinansowania: 489 478,10 zł
 • Lata realizacji: 2010-2012


Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 • Całkowity koszt projektu: 1 154 130,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł
 • Lata realizacji: 2010-2014

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 • Całkowity koszt projektu: 720 100,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 299 500,00 zł
 • Lata realizacji: 2010-2014

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 • Całkowity koszt projektu: 882 046,32 zł
 • Wartość dofinansowania: 385 279,37 zł
 • Lata realizacji: 2010-2014


Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 1 534 946,05 zł
 • Wartość dofinansowania: 519 200 zł
 • Lata realizacji: 2011-2012

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform