Obowiązek informacyjny (zgłaszający zdarzenia na numer 992)

Megafon trzymany w ręce widocznej do nadgarstka z mankietem garnituru, z megafonu wydobywają się różne grafiki
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, iż:

1.             Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: [email protected]).

2.            Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) mający na celu umożliwienie prawidłowej realizacji interwencji Pogotowia Gazowego oraz ustalenia okoliczności uszkodzenia majątku sieciowego, pokrycia kosztów wynikających z uszkodzenia, a jeśli zajdzie taka potrzeba, dochodzenia roszczeń, windykacji i realizacji zajęć wierzytelności (dotyczy sprawców awarii) i będą przechowywane przez okres 10 lat.

3.            Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom, 
w szczególności: kancelariom prawnym, firmom doradczym, dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, jak również podmiotom i organom, względem których Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.            Panu/Pani przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu. 

5.             Panu/Pani przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.            Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z konieczności przeprowadzenia całości procedury przyjęcia zgłoszenia alarmowego.

7.            Pana/Pani nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.