Opis nieruchomości:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie z siedzibą przy ulicy Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY OFERTOWY

prawa użytkowania wieczystego gruntów składającego się z działek nr 347/4, 347/5, 347/6, obręb 0010 Świnoujście, o łącznej powierzchni 0,6413 ha wchodzących w skład nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera wraz z prawem własności budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 870 000,00 zł netto.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia 24.09.2021 r. wadium w wysokości 243 500,00 zł.

Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do dnia 28 września 2021 r. do godz. 10:30.

Termin rozstrzygnięcia przetargu - 30 września 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz zbywanej nieruchomości zostały zamieszczone w załączniku do niniejszego ogłoszenia pn. „Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS). Dodatkowo informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu).

Film promocyjny: Wyjątkowa nieruchomość w Świnoujściu przy ul. kadm. Włodzimierza Steyera - You Tube

Załączniki

Informacje dodatkowe:

1. Dla przedmiotowej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00005569/6.

2. Działki o numerach ewidencyjnych 347/4, 347/5, 347/6, obręb 0010 Świnoujście, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - jednostka obszarowa II, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/206/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 07.08.2012 r. poz. 1858), położone są na obszarach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: CM/U.II.D.14 (działka nr 347/4), 106.II.KD.P, 106/2.II.KD.P (działka nr 347/5) oraz 106.II.KD.P (działka nr 347/6). 

3. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. jest użytkownikiem wieczystym gruntów do dnia 05.12.2089 r. Właścicielem posadowionych na gruncie budowli jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

4. Nieruchomość dz. 347/6 obręb 0010 Świnoujście objęta jest prawem pierwokupu, ustanowionym na rzecz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., zgodnie z wpisem zamieszczonym w dziale III Księgi Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr KW SZ1W/00005569/6. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu przez podmiot zarządzający portem lub przystanią morską prawo to przysługuje Skarbowi Państwa zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tj. Dz.U.2021.491).

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform