Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa: działka gruntu nr 92/2, AM-6, obręb Karłowice o powierzchni 639 m2, położona we Wrocławiu przy al. Kasprowicza 25.

Nieruchomość położona na obrzeżach strefy śródmiejskiej. Jest to obszar ograniczony ulicami: Zawalna i ks. Bonczyka. Działka sąsiaduje z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, brzegiem rzeki Odry i parkiem. Działka 92/2 bezpośrednio sąsiaduje z działką nr 92/1, na której zlokalizowana jest podziemna stacja redukcyjno – pomiarowa gazu II°.

Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta, niezabudowana.

Teren płaski, w części ogrodzony, uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: energię elektryczną, gazową, teletechniczną. Sieci wodno – kanalizacyjne zlokalizowane są w drodze.

Działka 92/2 nie posiada urządzonego wjazdu bezpośredniego z drogi publicznej. Dostęp do al. Kasprowicza o nawierzchni asfaltowej możliwy jest poprzez działki sąsiednie, tj. 92/1 oraz 93 - oznaczoną w ewidencji gruntów jako użytek drogowy (dr), pod warunkiem ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej – prawa przejazdu i przechodu.

Linia ogrodzenia w zachodniej części nieruchomości przebiega niezgodnie z przebiegiem granic geodezyjnych – nastąpiło przekroczenie granic gruntu na działkę sąsiednią nr 65/4.

W obrębie nieruchomości posadowiony jest odcinek gazociągu niskiego ciśnienia oraz średniego ciśnienia. Łączna powierzchnia pasa eksploatacyjnego gazociągów wynosi 31,1 m2.

Zbywca informuje, że z chwilą sprzedaży nieruchomości zostanie ona obciążona nieograniczoną w czasie nieodpłatną służebnością przesyłu, polegającą na swobodnym dostępie osób upoważnionych przez Polską Spółkę Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jej następców prawnych lub jej nabywcę lub nabywcę urządzeń doprowadzających gaz w celu użytkowania gazociągów, do obsługi technicznej i wykonywania czynności związanych z eksploatacją, remontami i rozbudową ww. sieci gazowej oraz powstrzymywaniu się właściciela nieruchomości obciążonej od zabudowy, składowania materiałów i nasadzeń drzew nad gazociągami w odległości mniejszej niż pół metra od osi tych gazociągów. Koszty utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności przesyłu i przywrócenia nieruchomości obciążonej należą do przedsiębiorstwa gazowniczego.

Koszty wpisu służebności przesyłu (opłaty sądowej) poniesie Zbywca.

Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste.

Księga wieczysta:

WR1K/00050589/7

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform