DLA SPRZEDAWCY • 13 lipca 2023

Rozpoczęcie procesu konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, będąca operatorem systemu dystrybucyjnego, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w procesie konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej nr 1/2023.
W ramach Karty Aktualizacji planuje się wprowadzenie następujących zmian w zakresie:
  • dostosowania mechanizmów związanych z wprowadzaniem ograniczeń mocy umownej przerywanej;
  • wprowadzenia zmian doprecyzowujących zasady ustalania kosztów zakupu paliw gazowych, które stanowią podstawę do ustalania Cen Wyrównania (CW) oraz Cen referencyjnych gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego (CRGBIL), które z kolei są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia rozliczeń odpowiednio w ramach procedury Wyrównania oraz Bilansowania handlowego Lokalnych Obszarów dystrybucyjnych;
  • modyfikacji postanowień procesu nominacji biogazowni.
Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. przesyłając zamieszczony pod adresem https://www.psgaz.pl/iriesd formularz do składania uwag, jednocześnie w formacie MS Excel oraz PDF, na adres e-mail: [email protected].