DLA MEDIÓW • 16 grudnia 2022

PSG wypełnia obowiązek informacyjny nałożony przez URE

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że wykonując zalecenia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przystąpiła do przekazywania odbiorcom informacji związanych z zatwierdzeniem przez URE „Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego”. PSG podkreśla, że informacja taka wysyłana jest standardowo każdego roku i nie oznacza wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego.
Przesyłanie pism z informacją o zatwierdzeniu przez URE planu ograniczeń jest czynnością rutynową, wykonywaną corocznie przez wszystkich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i nie wynika z bieżącej sytuacji na rynku gazu.

W myśl przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 549] ewentualną decyzję o wprowadzeniu ograniczeń podejmuje Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii.

Szczegółowe informacje na temat planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego i podstawy prawnej tego działania znajdują się na stronie https://www.psgaz.pl/plan-ograniczen.

Nie. „Plan” jest dokumentem, którego przyjęcie jest standardową, realizowaną każdego roku,  procedurą wynikającą z przepisów prawa. Plan obejmuje odbiorców zakwalifikowanych do ograniczeń w poborze gazu ziemnego, w przypadku ich wprowadzenia przez Radę Ministrów. Kwalifikacja odbiorców do planu odbyła się na podstawie rozporządzenia ws. sposobu i trybu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Ograniczenia w poborze gazu ziemnego mogą być wprowadzone w razie ogłoszenia przez Radę Ministrów stanu nadzwyczajnego. Wprowadzane są na terytorium RP lub jego części, na czas oznaczony.

Ograniczenia polegają na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego, przez odbiorców ujętych w Planie ograniczeń danego operatora.

Korespondencję od PSG otrzymują podmioty, które zostały zakwalifikowane do kategorii odbiorców podlegających ograniczeniom w poborze gazu ziemnego, w tym kategorii odbiorców podlegających ograniczeniom wyłącznie w 12. stopniu zasilania, w razie ich wprowadzenia przez Radę Ministrów.

Dwunasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego przez odbiorcę, w tym również niektórych rodzajów odbiorców chronionych (oświata, usługi publiczne, mali przedsiębiorcy prowadzący działalność niechronioną).

Odbiorcy chronieni to gospodarstwa domowe, a także inne kategorie odbiorców wskazane w rozporządzeniu. Szczegóły dotyczące odbiorców chronionych w przypadku kolejnych stopni zasilania reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lutego 2021 roku w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Tak, karę pieniężną wymierza Prezes URE w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W przypadku, gdy faktycznie wykonywana działalność przez Państwa przedsiębiorstwo obejmuje jedną z kategorii wskazanych § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia (tzn. jest działalnością niepodlegającą ograniczeniom w 12 stopniu zasilania), prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu na adres [email protected] w postaci przesłania skanu oświadczenia dostępnego na naszej stronie internetowej (www.psgaz.pl/plan-ograniczen - sekcja Pliki do pobrania - Oświadczenie_odbiorca chroniony). Wyłącznie na podstawie przesłanej w tej formie informacji będzie możliwe przeprowadzenie powtórnej weryfikacji, a po pozytywnym jej wyniku, PSG będzie mogła zakwalifikować Państwa przedsiębiorstwo do kategorii odbiorców chronionych niepodlegających ograniczeniom w 12 stopniu zasilania.

W przypadku wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu prosimy o śledzenie informacji o ograniczeniach oraz komunikatów o obowiązujących stopniach zasilania, które ogłaszane będą na stronie internetowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S. A. www.gaz-system.pl, jak również w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform