Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Reszlu przy ul. 1-go Maja 4, w południowo - zachodniej części miasta, w obrębie ewidencyjnym nr 2. Otoczenie nieruchomości stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny usługowe, tereny niezabudowane zielone, w bliskim sąsiedztwie znajduje się teren byłej gazowni, teren Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego, a także teren przedsiębiorstwa energetycznego. 
Działka ewidencyjna nr 259/5 posiada powierzchnię 125 m2. Oznaczenie użytków:  Ba – tereny przemysłowe. Działka ma kształt regularny. Działka ogrodzona płotem stalowym. Teren działki nieutwardzony, porośnięty trawą. Na działce znajduje się budynek po byłej rozdzielni prądu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulic 1 Maja. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową o korzystnym stanie technicznym. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna. Sieci znajdują się w pobliżu granicy nieruchomości.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Nr działki: 259/5
Obręb: 002;
Tytuł prawny: prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku i pozostałych budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności;
Nr Księgi Wieczystej: OL1K/00030938/2  ;
Informacje planistyczne: Zgodnie z miejscowym planem zago­spodarowania przestrzennego nieru­chomość znajduje się na terenie ozna­czonym symbolem:
MU.46 – tereny mieszkaniowo-usługowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel- Święta Lipka (Uchwała Nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 roku).