Opis nieruchomości:

Przedmiotem aukcji jest prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Szczecinie przy ulicy Koksowej, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka numer 12/3 obręb 1052 Śródmieście 52, o powierzchni 0,0516 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00201884/1. 

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów, nieruchomość sklasyfikowana została symbolem użytku „dr” - droga.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego podjętym uchwałą nr XXXVI/889/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 29.06.2009 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem  Z.N.9010.PU,U - funkcja produkcyjno-bazowo-składowa z dopuszczeniem: usług produkcyjnych i rzemiosła, usług w zakresie obsługi biurowej, finansowej, prawnej, gastronomii, ochrony zdrowia i rehabilitacji, kultury fizycznej, pielęgnacji i sportu, z funkcją towarzyszącą hotelarstwo oraz zakazem lokalizacji funkcji mieszkalnictwa.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform