Opis nieruchomości:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie planuje sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Koksowej, obręb 1052 Śródmieście o powierzchni 0,0516 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00201884/1.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów, nieruchomość sklasyfikowana została symbolem użytku „dr” - droga.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego podjętym uchwałą nr XXXVI/889/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 29.06.2009 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem  Z.N.9010.PU,U - funkcja produkcyjno-bazowo-składowa z dopuszczeniem: usług produkcyjnych i rzemiosła, usług w zakresie obsługi biurowej, finansowej, prawnej, gastronomii, ochrony zdrowia i rehabilitacji, kultury fizycznej, pielęgnacji i sportu, z funkcją towarzyszącą hotelarstwo oraz zakazem lokalizacji funkcji mieszkalnictwa.