Opis nieruchomości:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej, powiat wodzisławski, województwo śląskie, gmina Wodzisław Śląski, obręb 0001 Wodzisław, arkusz mapy 3, obejmującej działkę gruntu nr 2830/36 o powierzchni 0,0345 ha, dla której  Sąd  Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1W/00036725/0.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z  miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego działka nr 2830/36 przeznaczona jest pod: C 59U - przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, 14 KDZ – drogi publiczne klasy zbiorczej.

Przedmiotowa działka objęta jest strefą „A” ochrony konserwatorskiej, strefą „OW” obserwacji archeologicznej, jak również należy do obszaru wpisanego do rejestru zabytków tj. układu urbanistycznego miasta. Działka jest częściowo zadrzewiona i ogrodzona, część nieruchomości stanowi skarpa. Według ewidencji działka obejmuje użytek gruntowy Bz  o powierzchni 0,0304 ha oraz użytek gruntowy dr o powierzchni 0,0041 ha. Z uwagi na to, że nieruchomość położona jest częściowo w strefie dróg publicznych klasy lokalnej i w części objęta jest pasem drogowym drogi publicznej gminnej - ul. Wałowej, nieruchomość może być w przyszłości objęta procesem wywłaszczeniowym.

Prawo użytkowania wieczystego przysługujące PSG sp. z o.o. jest obciążone służebnością przesyłu na rzecz T-MOBILE SA z siedzibą w Warszawie; obciążenie ujawnione w Dziale III księgi wieczystej. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. 
 
Z uwagi na przebieg przez działkę nr 2830/36 sieci gazowej własności PSG sp. z o.o. tj.: gazociągu niskiego ciśnienia o strefie kontrolowanej 15,00 m2 (1mb x 15mb) - sprzedaż następuje z jednoczesnym ustanowieniem przez nowonabywcę nieruchomości nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG sp. z o.o.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform