Opis nieruchomości:

Działka posiada numer ewidencyjny 10 o powierzchni 42,00 m2 (AM - 2, obręb 0004 Cieplice - IV).

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka stanowi tereny przemysłowe (Ba).

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest na obrzeżach miasta Jelenia Góra w jego południowo – zachodniej części (obręb Cieplice). Działka zlokalizowana jest w obrębie rzeki Kamiennej oraz terenów zieleni położonych wzdłuż rzeki. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej tj. ulicy Sobieszowskiej poprzez drogę wewnętrzną, której właścicielem jest Skarb Państwa.

Działka położona jest poniżej poziomu ulicy Sobieszowskiej w obniżeniu terenu, w obszarze niezagospodarowanym, zadrzewionym i porośniętym roślinnością zielona. Po przeciwnej stronie ulicy Sobieszowskiej znajduje się zabudowa usługowa.

Działka nieogrodzona o regularnym kształcie, niezagospodarowana, porośnięta trawą oraz częściowo samosiewnymi drzewami.

Dla nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr 270/XXXVII/08 z dnia 7 października 2008 r., zgodnie z którym działka nr 10 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 3G, którego przeznaczenie podstawowe to tereny infrastruktury technicznej – gazociągi, natomiast nie dopuszcza się przeznaczenia uzupełniającego.

Na działce brak czynnych sieci, w najbliższym otoczeniu znajduje się sieć gazowa oraz sieć telekomunikacyjna, która przebiega przy ulicy Sobieszowskiej. Na przedmiotowej nieruchomości do 2011 r. zlokalizowana była stacja redukcyjno – pomiarowa gazu, która następnie została fizycznie zlikwidowana, pozostał po niej wyłącznie fundament (księgowo zlikwidowany). Ponadto na ww. działce posadowiony jest nieczynny gazociąg o długości 2,45 m i średnicy DN250 stanowiący część składową gruntu.